Yhdessä vahvempia

Vietämme vanhusten viikkoa meneillään olevan EU:n Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoden hengessä.

Väestörakenteen muutoksella on yhteiskuntiin laajakantoiset vaikutukset ja siksi sen tulee olla EU:ssakin keskeinen politiikkakysymys. Kuitenkin kustannuskeskeisestä huoltosuhdepohdinnasta, jossa vanhukset nähdään kulueränä, on siirryttävä näkemään elämän täysipainoisuus ja merkityksellisyys sen kaikissa vaiheissa.

Ikääntyneiden potentiaali jätetään monesti huomiotta, koska heitä pidetään usein passiivisina kohteina eikä aktiivisina toimijoina. On hyvä huomata, että ihmisellä, joka jää eläkkeelle 65-vuotiaana, on todennäköisesti vielä neljännesosa elämää edessään. Yhä useammat eläkeläiset haluavat toimia vireästi omissa yhteisöissään, ovat tärkeä tuki ja apu lastensa ja läheistensä perheille ja monien vapaaehtoisverkostojen kantavia voimavaroja. Lisäksi ikääntyneet muodostavat merkittävän kuluttajaryhmän, ja ikääntyneiden palveluiden kysyntä kasvaa erittäin voimakkaasti.

Meidän tulee arvostaa tasapuolisesti jokaista ihmiselämän vaihetta, sillä olemme kaikki osa samaa yhteiskuntaa ja sen tärkeitä ja arvokkaita jäseniä yhtälailla.