Essayah: Kannustavasta perusturvasta apua työllistymiseen ja kannustinloukkujen purkamiseen

Essayah: Kannustavasta perusturvasta apua työllistymiseen ja kannustinloukkujen purkamiseen

Kristillisdemokraattien puoluevaltuustolle puhunut puolueen puheenjohtaja Sari Essayah nosti esille katsauksessaan huolen maan kasvavasta työttömyydestä.
– Työllisyysasteen parantamisen on oltava kunkin hallituksen tärkeimpiä huolenaiheita. Samalla on muistettava, että työpaikkojen luominen esimerkiksi julkista sektoria paisuttamalla ja valtion velkaa lisäämällä ei vie maatamme eteenpäin – näinhän vasemmisto esittää. Sen sijaan työllisyysasteen nostamisen on tapahduttava aidon talouskasvun kautta, luomalla hedelmällinen maaperä yritysten syntymiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.
– Vasemmiston välikysymyksessä esitetty huoli työllisyydestä on oikea, mutta vasemmistolaiset ratkaisukeinot ovat vanhentuneet. Emme myöskään kannata vihreiden aloitteesta syntynyttä perustulon mallia, joka on kallis, byrokraattinen ja siirtää kannustinloukut vain eteenpäin.  Kristillisdemokraattien malli on kannustava perusturva. Kristillisdemokraattien mielestä työnteon pitää olla aina kannattavaa.

– Esitämme, että KD:n kannustava perusturvamalli voisi olla pohjana hallituksen perustulokokeilussa. Joka tapauksessa me jatkamme mallin kehittämistä. Vain työnteon ja yrittämisen ollessa kannattavaa voi Suomi nousta taloudellisesta taantumasta, tiivisti Essayah.

****

KD:n puoluevaltuusto 28.11.2015
Katsaus, puolueen pj. Sari Essayah
Arvoisat kristillisdemokraatit, hyvät ystävät,

Vasemmisto on eilen jättänyt välikysymyksen työllisyydestä. Kokonaan vailla työtä oli lokakuussa 8,7 prosenttia suomalaisista. Luku oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen parantamisen on oltava kunkin hallituksen tärkeimpiä huolenaiheita.

Samalla on muistettava, että työpaikkojen luominen esimerkiksi julkista sektoria paisuttamalla ja valtion velkaa lisäämällä ei vie maatamme eteenpäin, kuten vasemmisto esittää. Työllisyysasteen nostamisen on tapahduttava aidon talouskasvun kautta, luomalla hedelmällinen maaperä yritysten syntymiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Kasvulle suotuisa ympäristö syntyy, kun yhteiskunta tukee, rohkaisee ja kannustaa jokaista yksilöä ennen kaikkea omaan aktiivisuuteen, mutta hädän, heikkouden, sairauden tai epäonnistumisen hetkellä se myös tarjoaa turvaverkon. Tätä kristillisdemokraattista poliittista ideologiaa kutsutaan myös nimellä sosiaalinen markkinatalous. Vasemmiston välikysymyksessä esitetty huoli työllisyydestä on oikea, mutta vasemmistolaiset ratkaisukeinot ovat vanhentuneet.

Kristillisdemokraatit tuovat työllisyyden ja työn kannustavuuden ongelmiin uuden vaihtoehdon, ratkaisun, joka ei ole sosialistinen eikä kapitalistinen, vaan inhimillinen. Esitämme kannustavaa perusturvaa.

Kokopäivätyön kannustimet ovat viime vuosina heikentyneet merkittävästi. Otan esille yhden VTT:n tutkimuksessa esitetyn esimerkkitapauksen. Jos perheessä on kaksi vanhempaa työmarkkinatuella, vuokra-asunto, kaksi lasta, joista toinen on päivähoidossa, toisen vanhemman kannattaa ottaa työtä vastaan vasta n. 3000 euron palkalla. Vasta tuolloin palkan jälkeen käteen alkaa jäädä selkeästi enemmän kuin kotiin jäädessä.

Voidaan kysyä, kuinka helposti työmarkkinatuella oleva voi saada työn, josta maksetaan tällaisia palkkoja? Suurin rokottava tekijä on päivähoitomaksu, joka nousee jyrkästi perheen tulojen mukaan. Jos perheen molemmat lapset menisivät päivähoitoon, käteen ei jäisi mitään.

Työnteon kannattamattomuus ei ole yksilön, vaan järjestelmän vika. Kristillisdemokraattien mielestä työnteon pitää olla kannattavaa. Olemme kannattaneet viime kaudella työttömyysturvan suojaosuuksia, jotta tilanne edes hieman paranisi. Ratkaisuksi byrokratialoukkuun on tarjottu perustuloa, josta hallitus on luvannut tehdä kokeilun. Haluamme omalla mallillamme mukaan tähän keskusteluun.

Mallin selvittäminen Suomessa on nyt ajankohtaista. Toimeentulotuki siirretään Kelaan 2017, jolloin maksuperusteet yhtenäistetään järjestelmään ja asia automatisoidaan. Arkki-hankkeessa Kelan 140 erillisjärjestelmää yhdistetään. Kela ja Verohallinto suunnittelevat uutta kuukausittaisia tuloja valvovaa kansallista tulorekisteriä. Siihen on jo budjetissa määräraha.

Olemme saaneet jo vaaleanvihreää valoa sille, että KD:n kannustava perusturvamalli mahdollisesti selvitettäisiin hallituksen perustulokokeilun yhteydessä. Joka tapauksessa me jatkamme asian selvittämistä eduskunnan ekonomistien kanssa. Vain työnteon ja yrittämisen ollessa kannattavaa voi Suomi nousta taloudellisesta taantumasta.

Tänä syksynä olemme myös esittäneet akuutimpaa helpotusta työllisyysongelmiin. Kristillisdemokraatit esittävät, että hallituksen kaavaileman ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämisen vaihtoehtona tarjottaisiin mahdollisuutta käyttää viimeiset 100 päivää palkkatukeen tai starttirahaan. Näin työttömyysetuus otettaisiin aktiivikäyttöön.

Mahdollisuudessa työllistyä on suuria alueellisia eroja. Ansiosidonnaisen lyhentäminen ei toimi työllistymisen kannusteena vaikeilla työttömyysalueilla. Sen sijaan mahdollisuus 100 viimeisen ansiosidonnaisen päivän käyttämiseen palkkatukena helpottaisi työttömän työllistymistä myös ansiosidonnaisen työttömyysrahakauden tullessa päätökseen. Tämä vähentäisi myös kuntien maksettavaksi tulevia sakkomaksuja, jos ne eivät työllistä tai osoita koulutus- tai harjoittelupaikkaa pitkäaikaistyöttömälle.

Työttömyysturvan aktiivikäyttöä on jo kokeiltu pienessä mittakaavassa. Järjestelmä kuitenkin purettiin ja sitä koskevat säädökset kumottiin tämän vuoden alussa. Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pohtivat uudelleen työttömyysturvan aktiivikäyttöä. Ja kannustamme heitä siihen.

Tänä syksynä hallitus on pyörtänyt ja muuttanut monia esityksiään, mikä on erittäin hyvä, sillä esitysten yhteisvaikutusten arviointi oli jäänyt varsin köykäiseksi. Tästä huolimatta edelleenkin monet jäljelle jääneistä säästötoimista kohdistuvat samoihin pienituloisiin eläkeläisiin sekä lasten arkeen päiväkodeissa ja kouluissa että myös perheiden talouteen. KD:n vaihtoehto hallituksen politiikalle on selkeästi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi. Paljon puhuttu talkoohenki alkaa pian rapista, jos toiset vain grillaavat ja toiset ovat pakotettuja kantamaan kaikki kortensa kekoon.

Arvoisat kristillisdemokraatit,

Jos alle 18-vuotiailla olisi äänioikeus, heidän kannattaisi ehdottomasti äänestää meitä. Nimittäin meidän vaihtoehdossamme päiväkodeissa olisi enemmän hoitajia ja pienemmät lapsiryhmät. Samoin peruskoulujen ryhmäkoot olisivat pienemmät. Hallitus esittää sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista, mutta me esitämme lisämäärärahoja, joilla tämä estettäisiin. Myös yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille KD olisi paras ratkaisu, sillä satsaisimme yliopistokoulutukseen sekä nuorisotakuun toteutukseen panostamalla oppisopimus-koulutukseen, etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin.

Olemme puolustaneet myös opintotuen ja lapsilisien indeksikorotusten säilyttämistä. Nuoret ikäluokat toivottavasti arvostavat lisäksi sitä, että emme omalla vaihtoehdollamme lisäisi valtion velanottoa, siis velkaa, joka tulee jonain päivänä heidän maksettavakseen. Ei ole oikein elää tulevaisuuden sukupolven kustannuksella: ei velkaantumalla, mutta ei myöskään viemällä lapsilta ja nuorilta oman tulevaisuutensa rakennuspuita.

On edelleen panostettava lapsiin ja nuoriin, koulutukseen ja osaamiseen. Tällä maalla on edelleen tulevaisuus, mutta se tulevaisuus on tehtävä. On luotava kestäviä rakenteita, jotka toimivat pohjana ja perustana tulevalle kasvulle.

Komission kesäkuinen ”viiden puheenjohtajan raportti” ajaa voimakkaasti liittovaltiokehitystä talous- ja rahaliiton kautta. Nyt lokakuussa tuli tiedonannon siitä, kuinka raportin ehdotukset pantaisiin käytäntöön.

Aiempien esitysten ja raportin taustalla olevien kaavailujen mukaan euroalueelle tulisi yhteinen budjetti, valtiovarainministeriö ja verotus seuraavien 10 vuoden sisällä. Lyhyellä parin vuoden aikavälillä nykyisiä sääntöjä tulkittaisiin tiukasti ja kontrollia jäsenmaiden taloudenpitoon lisättäisiin.

Komission tiedonanto keskittyy lyhyen aikavälin toimenpiteisiin. Se kuitenkin selkeästi toteaa, että kaikkia näitä toimia tulee tarkastella askelina kohti kymmenen vuoden kuluttua toimivaa ”todellista” talous- ja rahaliittoa, etenemistä kohti keskitettyä talous-, rahoitus-, fiskaali- ja poliittista unionia. Tähän tähtäävät ehdotukset lisäävät euromaiden valtiontalouksien kontrollia tiukentamalla nykyisten säädösten tulkintaa.

Taloudellisesti merkittävin lyhyen aikavälin ehdotus lienee yhteisen talletussuojajärjestelmän perustaminen. Silloin Suomessakin toimivat pankit osallistuisivat muiden jäsenmaiden pankkien konkurssien maksamiseen. Ne keräisivät tähän tarvitsemansa rahat asiakkailtaan. Hallituksen kanta komission EMU-tiedonantoon on kriittinen, mistä voi iloita. Siinä on kuitenkin muutama kohta, jota voisi tiukentaa. Esimerkiksi pankkien konkursseja varten perustetusta kriisinhallintarahastosta yhteisvastuuta ei pitäisi ennen aikaisesti lisätä valtioiden takauksilla.

VM:n työryhmän tuore raportti “Arvio Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistarpeista” asettaa vaihtoehdoiksi komission mukaisen keskitetyn ohjauksen EMU:n ja toisaalta markkinakuri-EMU:n. Keskitetyn ohjauksen EMU:ssa suositaan kasvavaa yhteisvastuuta ja se johtaa tulonsiirtoihin jäsenmaiden kesken. Markkinakuri-EMU:ssa puolestaan jäsenvaltiot ovat vastuussa omasta talouspolitiikastaan ja sen seurauksista.

KD on vastustanut yhteisvastuun lisäämistä ja ollut markkinakuri-EMU:n kannalla. Markkinoiden toimiessa jäsenmaiden heikko taloudenhoito johtaa valtionvelan korkojen nousuun ja hyvä taloudenpito korkojen laskuun.

Markkinakuri-EMU pakottaa jäsenmaat pitämään huolta yritystoiminnan edellytyksistä, turvallisuudesta, toimivasta infrastruktuurista, koulutetusta työvoimasta ja sen innovatiivisuudesta. Investoinnit suuntautuvat tällöin jäsenmaihin, joissa tuotanto on edullisinta ja asiat hoidetaan parhaiten. Muita köyhemmät jäsenmaat vaurastuvat näin omalla työllään. Siksi tuleekin parantaa sisämarkkinoita, jossa yritykset toimivat yhteisin säännöin.

Hyvät kuulijat,

Yhteiskunnan tärkeimpiä ja perustavimpia tehtäviä on taata kansalaisten turvallisuus. Syksyn aikana turvallisuuden tunnetta ovat horjuttaneet sekä yhä hallitsematon pakolaiskriisi että Pariisiin kohdistunut raju ja järkyttävä terrori-isku. Käsittelen hiukan näitä molempia, ensin pakolaiskriisiä.

KD on ottanut kantaa jo kesästä asti pakolaiskriisin hallintaan. EU:ssa ja hallituksessa tehtiin virheliike, kun pakolaiskriisiä lähdettiin ratkomaan keskittymällä turvapaikanhakijoiden siirtelyyn EU:n sisällä, kun huomio olisi alun perinkin pitänyt kiinnittää siihen, miten houkutusta tulla Eurooppaan voitaisiin vähentää ja miten auttaminen voitaisiin tehdä koordinoidusti. Tuolloin puhuimme kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamisen puolesta, mutta kriisi on yltynyt niin, että voimat on keskitettävä nyt akuutin tilanteen ratkomiseen.

Schengen-alueen sisärajatarkastusten palauttaminen määräaikaisesti on nyt perusteltua. Koko Schengen-sopimusta ei kuitenkaan pidä nyt kuopata, koska tarvitsemme kaiken sen rajavalvontaan liittyvän yhteistyön, mitä sopimukseen liittyy. EU:n ulkoraja on saatava yhteisin ponnistuksin pitäväksi ja kauan luvatut Hot Spotit, eli tarkastuspisteet on saatava ulkorajoille toimintaan. Turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista olisi viisautta pidättäytyä, kunnes tilanne rajoilla saadaan vakautettua ja hallintaan.

Suomella on oltava mahdollisuus kontrolloida, ketä maahamme tulee ja viranomaisilla on oltava keinot taata, ettei maahantulijoista muodostu uhkaa kantaväestölle.  Auttamisen on tapahduttava koordinoidusti. Hallitsematon maahantulo on saatava loppumaan.

KD:n peruslähtökohta maahamme tulleiden turvapaikanhakijoiden suhteen on se, että kohtaamme jokaisen ihminen ihmisenä ja autamme avuntarvitsijaa. Perus- ja ihmisoikeudet eivät ole kaupan eivätkä poisheitettäviä, kun tilanne muuttuu hankalaksi. Toimimme arvojemme mukaisesti jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. On tärkeää ymmärtää, että vaikka maahan tulleiden joukossa voi olla jopa rikollisia, samaa reittiä tulleet eivät ole vastuussa tai syyllisiä heidän tekoihinsa. Kohtaamme jokaisen ihmisen ihmisyksilönä, lähimmäisenä.

Hyvät kuulijat,

Euroopan ytimeen kohdistettu terrori-isku Pariisissa on kiihdyttänyt keskustelua ja toimia sisäisen turvallisuuden parantamiseksi Euroopan tasolla. Vaikka Suomeen kohdistuvan terrori-iskun riski on edelleen matala, se on kuitenkin mahdollinen ja valitettavasti viime aikoina kasvanut. Tästä kertoo suojelupoliisin äskettäinen päivitys uhka-arvioon.

Suomessa asuu satoja henkilöitä, joilla on yhteyksiä terrorismiin. Viranomaisilla tulee olla riittävät valtuudet, keinot ja resurssit ennaltaehkäistä mahdollisia terrorismirikoksia. Puutteita korjaavaa lainsäädäntöä on tarpeen kiirehtiä.

Suomessa ei tällä hetkellä ole lainkaan sellaista tiedustelulainsäädäntöä, joka mahdollistaisi kansallisen turvallisuuden takaamiseksi tapahtuvan tiedonhankinnan esimerkiksi terrorismista. Tämä on poikkeuksellista niin pohjoismaiden kuin EU-maidenkin keskuudessa. Esimerkiksi Ruotsissa on arvioitu, että tietoliikennetiedustelun avulla on pystytty estämään terroritekoja. Myös oikeudesta tehdä kotietsintöjä esimerkiksi tutkimalla tietokoneella olevaa materiaalia ilman ennakkoilmoitusta olisi hyötyä erityisesti terrorismirikosten estämisessä.

Arvoisat puoluevaltuuston jäsenet,

Sote-uudistus on jälleen puheenaiheena, ja oikein onkin, sillä kyllä tämä uudistus edelleen tarvitaan, jotta tulevaisuuden hyvinvointipalvelut voidaan turvata kaikkialla maassamme. Viime viikon keskiviikkona pääministeri antoi eduskunnalle ilmoituksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta ja itsehallintoalueiden muodostamisesta. On todettava, että valittu hallintomalli ei ole ideaalinen, eikä siinä noudatettu sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijoiden ensisijaisia neuvoja.

Tärkeintä on kumminkin päästä liikkeelle kehittämään tulevaisuuden palvelurakennetta niin, että hoitoketjut saadaan sujuviksi ja palvelujen painopistettä voidaan siirtää peruspalveluihin ja varhaiseen puuttumiseen. Yhteen toimivat tietojärjestelmät, niiden innovatiivinen hyödyntäminen sekä valtakunnallinen yhteishankintayksikkö ja yhteiset valtakunnalliset tukipalvelut tuovat suuria mahdollisuuksia palvelujen tehostamiseen ja parantamiseen.

Asiakkaan valinnanvapaus voi auttaa pieniä, paikallisia palveluntarjoajia kunhan huolehditaan siitä, että hankintoja kilpailutettaessa näillä kasvavilla hallintoalueilla ja valtakunnallisessa hallintoyksikössä turvataan kotimaisten pienten yritysten mahdollisuudet pärjätä monikansallisille yhtiöille, jotka ovat nykyjärjestelmässä vallanneet markkinoita.

Sote-uudistuksen vaikutukset ulottuvat yli vaalikauden, vuosikymmeniksi eteenpäin. Edessä on suuria, vielä ratkaisemattomia kysymyksiä rahoituksesta, omistusjärjestelyistä, palkkaharmonisoinnista, sairaalaverkostosta, väliportaan hallinnosta, lähidemokratiasta ja perusoikeuksiin sovittamisesta. Siksi tarvitaan hyvää yhteishenkeä, hallitus- ja oppositiorajan ylittävää yhteistyötä, jotta päätöksenteko ei poukkoilisi kulloisenkin poliittisen tuulen mukana.

Olen iloinen, että meitä kristillisdemokraatteja parlamentaarisessa sote-ryhmässä edustaa Päivi Räsänen. KD tekee siis parhaansa, että ratkaisut myös esille tuleviin pulmiin saadaan aikaiseksi ja uudistus vietyä maaliin asti.

Hyvät ystävät,

Kristillisdemokraatit on tulevaisuuspuolue, perhepuolue, turvallisuuspuolue, mutta myös hyvinvointipuolue. Päämääränämme ei ole, että hyvinvointipalveluyhteiskunta, vaan hyvin voiva yhteiskunta ja että ihmiset voisivat hyvin.

Kukin meistä toimii paikallisesti, mitä sinä voisit tehdä esimerkiksi oman kuntasi liikuntapaikkojen kunnostamiseksi ja lasten liikuntaharrastusten tukemiseksi? Onko kunnassasi lapsilla, myös kouluikäisillä, paikkoja, joissa on mukava liikkua, leikkipuistoja, kiipeilypaikkoja jne.? Saako nuoriso skeitata ja pelata katukorista? Pienillä ja edullisilla asioilla saadaan aikaan hyvinvointia.

Minut pysäytti Ylen uutinen, jossa haastateltiin tänne pakolaisena tullutta nuorta miestä. Aiheena oli, miten Isis värvää Suomesta taistelijoita. Haastateltu toi esille, että monet hänen kavereistaan, jotka kuuluivat värväreiden kohderyhmään, voisivat olla jopa huippu-urheilijoita, mutta pääsy urheiluseuroihin tyssää rahan puutteeseen. Annetaanko maahanmuuttajanuorelle tai muuten varattoman perheen nuorelle mahdollisuutta liikuntaharrastukseen?

Heräsi kysymys, miten me KD:n aktiivit voisimme etsiä ja löytää keinoja tukea vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuuksia harrastaa. Kuinka paljon voisimme tukea nuoria ja vahvistaa heidän hyvinvointiaan ihan vaan antamalla heille mahdollisuuksia kunnollisiin harrastuksiin? Heikoistakin lähtökohdista tulevalle harrastaminen voi olla keino päästä elämään ja jopa työuraan kiinni. Tätä tietä ei pidä katkaista jo alkumetreillä.

Hyvät ystävät,

Poliittinen syksy on siis ollut vilkas ja vaiherikas. Olemme muistuttaneet välikysymyksellä keskustalaista liikenneministeriä harvaan asuttujen seutujen liikenneyhteyksien tärkeydestä. Olemme puolustaneet perussuomalaisen ulkoministerin edessä suomalaisten oikeutta päättää omista asioistaan EU:ssa. Olemme muistuttaneet kokoomusta poliisien määrärahojen tärkeydestä. Muistutamme hallituspuolueita heidän omista arvoistaan ja lupauksistaan. Mitä vaikeampi on aika, sitä tärkeämpää on pitää arvot ja visio kirkkaana, mikä on se päämäärä, jota kohti maatamme tahdotaan kehittää.