KD:lta kannustavan opintotuen malli – ahkeraa opiskelijaa palkitaan

Kristillisdemokraatit esittävät oman kannustavan opintotukimallin, joka mahdollistaa opiskelun jopa pelkällä opintotuella ilman lainaa. Siinä ehdotetaan, että opintorahaa maksetaan kertyvien opintopisteiden mukaan.

– KD jatkaa rakentavien vaihtoehtojen esittämistä hallituksen näköalattomalle leikkauspolitiikalle. Haluamme oppositiosta osoittaa, että pelkän arvostelun sijasta on olemassa vaihtoehtoja. Patistamme hallitusta toteuttamaan rakenteellisia uudistuksia juustohöyläleikkausten sijaan, toteaa KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.

KD:n malli palkitsee ahkeraa opiskelijaa. Se kannustaa luomaan kontakteja työelämään, yrittäjyyteen ja huomioi perheelliset. Kannustavan opintorahan malli edellyttää, että tehokas opiskelu mahdollistetaan oppilaitoksissa ja opintopolkuja tehostetaan. Opiskelija voisi päättää, opiskeleeko hän nopeutetussa tahdissa, tekeekö opintojen loppuvaiheessa opiskelun ohella töitä vai ottaako opintolainaa.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelijaa on kannustettava luomaan kontakteja työelämään ja tekemään opintojen ohella töitä, koska se edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen. Siksi mallissa esitetään helpotuksia opiskelijoiden työntekomahdollisuuksiin, muun muassa sitä, että tulorajat eivät koskisi lainkaan yritystuloa. Lisäksi tulorajat koskevat vain palkkatyötä opintorahakuukausilta, ja palkkatyön tulorajoja nostetaan 20%. Perheellisten opiskelijoiden äärimmäistä köyhyyttä helpotettaisiin maksamalla asumislisää myös huollettavista lapsista.

KD ei kannata opintorahaleikkauksia, mutta mikäli niitä kuitenkin tehdään, tulee lainapainotteisuutta lisätä vasta opintojen loppuvaiheessa opintorahakuukausien määrää vähentämällä. Hallituksen opintotukileikkauksille on vaihtoehto.

Alla Kristillisdemokraattien ehdotus kokonaisuudessaan.

Kristillisdemokraattien kannustava opintotuki

 • palkitsee ahkeraa
 • kannustaa luomaan kontakteja työelämään
 • kannustaa yrittäjyyteen
 • huomioi perheelliset
 • Kristillisdemokraattien kannustavassa opintotukimallissa opiskelijaa kannustetaan keskittymään opintojen alkuvaiheessa täysipainoisesti opintoihin ja etenemään opinnoissa ripeästi, kykyjänsä vastaavalla tahdilla. Opintoraha kytketään kertyneisiin opintopisteisiin, joten nopeasti opiskeleva saa nykyistä enemmän opintorahaa ja voi kustantaa opintonsa jopa kokonaan opintorahalla ja asumislisällä.
 • Opintorahaa maksetaan kertyneistä opintopisteistä 64 euroa opintopisteeltä. Esimerkiksi kolmessa vuodessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittava saa mallissamme opintorahaa 710 euroa kuukaudessa ja lisäksi asumislisän. Opintopisteiden kertyminen ei vaikuta asumislisän määrään, eli sitä maksetaan opintorahakuukausilta nykyisen järjestelmän mukaisesti.
 • Emme kannata opintorahaleikkauksia, mutta mikäli niitä kuitenkin tehdään, ehdotamme, että lainapainotteisuutta lisätään vasta opintojen loppuvaiheessa opintorahakuukausien määrää vähentämällä. Esimerkkimalli: Mahdollisuus opintorahaan ja asumislisään lakkaa, kun korkeakouluopiskelija on nostanut opintorahaa 36 kuukautta eli noin neljä lukuvuotta (nyk. 64 kk) ja ammattikorkeakouluopiskelija 27 kuukautta eli noin kolme lukuvuotta (nyk. 37 kk). Opintolainaa korkeakouluopiskelija voi kuitenkin nostaa edelleen 70 kuukauteen ja ammattikorkeakouluopiskelija 40 kuukauteen saakka. Mikäli tutkinnon vähimmäisvaatimus on yli 300 opintopistettä, opintorahakuukausia on vastaavasti enemmän.
 • Opiskelija voi päättää 1) opiskeleeko nopeutetussa tahdissa, 2) tekeekö opintojen loppuvaiheessa opiskelun ohella töitä, vai 3) ottaako opintolainaa. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijaa kannustetaan luomaan kontakteja työelämään ja tekemään opintojen ohella töitä.
 • Esitämme, että opintolainan valtiontakauksen maksimimäärää nostetaan opintorahakuukausilta 650 euroon kuukaudessa. Opintolainan maksimimäärä on 1100 euroa kuukausilta, joilta opintorahaa ei enää myönnetä. Opintolainahyvitys ja -vähennys poistetaan. Laina toimii epätasaisesti kertyvien opintopisteiden aiheuttamien tuloheilahdusten tasaajana.
 • Yritystoiminnasta saatava tulo ei kerrytä opintorahan tulorajoja. Opiskelijoita kannustetaan tällä keinolla perustamaan yrityksiä.
 • Tulorajat koskevat vain palkkatyötä opintorahakuukausilta, ja palkkatyön tulorajoja nostetaan 20%. Tulorajoja ei ole kuukausina, joina opiskelija ei nosta opintorahaa.
 • Sairastunut opiskelija ei pysty kerryttämään opintopisteitä, mutta hänenkin on syötävä. Hänen toimeentulonsa hoidetaan sairaspäivärahan kautta. Myös vajaakuntoisten opiskeluun luodaan oma tukijärjestelmänsä, joka mahdollistaa hitaamman edistymisen.
 • Perheen ja opiskelun yhdistämistä helpotetaan maksamalla yhdelle vanhemmalle asumislisä myös jokaisesta huollettavasta lapsesta sekä poistamalla opintorahan tuloraja, mikäli opiskelijalla on huollettavia lapsia.
 • Kannustava opintoraha edellyttäisi, että samanaikaisesti myös oppilaitosten opintopolkuja tehostetaan ja tehokas opiskelu mahdollistetaan. Oppilaitosten ja Kelan välinen tiedonkulku opintosuorituksista automatisoidaan.