Uutiset

RSS

Ilmastonmuutosta ei torjuta osaoptimoinnilla

Ilmastokeskustelu on keskittynyt kansallisiin kiristystoimiin, vaikka ilmastonmuutos on globaali ongelma ja merkittävimmät yhteiset päätökset tehdään EU-tasolla. Vaaliväittelyissä on edelleen pyöritelty kysymyksiä, joiden merkitys ilmaston kannalta on varsin mitätön.

– Seuraavan hallituksen on kysyttävä itseltään, haluammeko vain kiristää Suomen kansallisia toimia vai hillitä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia globaalisti. Nämä tavoitteet johtavat varsin erilaisiin toimenpidepolkuihin, muistuttaa Sari Essayah.

– Jos keskitymme yksin Suomen päästöihin, saatamme paikoin jopa lisätä globaaleja päästöjä. Esimerkiksi käy hakkuukeskustelu. Parhaiden saatavilla olevien arvioiden mukaan hakkuiden vähentäminen Euroopassa korvautuisi noin  80-prosenttisesti hakkuilla muualla ja lisäksi saastuttavammalla teollisuudella. Kiertoaikojen pidentämisestä voidaan keskustella sekä puuntuotannollisista syistä että biodiversiteetin vuoksi, mutta yksittäisenä ilmastotoimena se on tehoton. Liikaa panoksia ei kannattaisi käyttää keinoihin, joilla ei ole merkitystä globaalitasolla.

Tietyillä sektoreilla kokonaispäästöjä on onnistuttu poliittisilla päätöksillä jopa kasvattamaan. EU:nkin menestys päästöjen vähentämisessä on paljolti näennäistä, sillä tilastoissa ei viime vuosiin asti ole huomioitu tuonnin ja kulutuksemme aiheuttamia päästöjä.

– Olemme ulkoistaneet päästöjämme ja samalla teollisuutta ja työllisyyttä muun muassa Kiinaan. Pariisin ilmastosopimus taas sallii toisille maille päästöjen kasvattamisen entisestään. Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on nähty aivan liian paljon osaoptimointia, pohtii Sari Essayah.

Vaikuttavuudeltaan Suomen merkittävimmät ilmastotoimet liittyvät teknologisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja viemiseen sekä kehitysrahoituksen avulla toteutettaviin hankkeisiin.

– On mahdollista, että eniten ilmastohyötyjä euroa kohden saisimme järkevillä metsitykseen keskittyvillä kehitysyhteistyöhankkeilla ja kehitysinvestoinneilla esim. energiantuotantoteknologiaan. FinnFund on jo ollut toteuttamassa mm. uusiutuvan energian hankkeita ja metsitysprojekteja Afrikassa, toteaa Essayah.

Kattava liikenneverkosto on haja-asutusalueiden elinehto

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah muistutti tänään vaalikiertueellaan Nurmeksessa liikenneverkoston merkityksestä haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden kannalta.

Kristillisdemokraatit haluavat taata kattavan ja hyvin ylläpidetyn tieverkoston sekä toimivan julkisen liikenteen palvelut koko maassa.

– Toimiva liikenneverkosto ja hyvät joukkoliikenneratkaisut ovat alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden elinehto. Ratkaisuja ja palveluita tulee kehittää yhteistyössä elinkeinoelämän ja alueen kuntien kanssa, Essayah toteaa.

– Tärkeää on, että joukkoliikenneyhteydet pystytään säilyttämään harvaan asutuilla alueilla myös silloin, kun markkinaehtoiselle liikennöinnille ei ole edellytyksiä. Joukkoliikenteessä tulee pyrkiä hyödyntämään ympäristön kannalta kestävämpiä energianlähteitä, kuten biodieseliä ja biokaasua, Essayah katsoo.

Keskeinen haaste on tienpidon ja uusien hankkeiden rahoitus. Parlamentaarinen liikennetyöryhmä päätti jo viime kaudella lisätä merkittävästi rahoitusta tiestön korjausvelan vähentämiseksi.

– Liikenteestä kerättävistä veroista pitäisi nykyistä suurempi osuus kohdentaa tiestön kunnossapitoon ja uusiin hankkeisiin. Uusien hankkeiden rahoittamiseen tulee myös kehittää uusia ja joustavia rahoitusmalleja. Toimiva infrastruktuuri on pitkällä juoksulla kannattava investointi, Essayah arvioi.

– Päästövähennystavoitteet on liikenteessä huomioitava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Haja-asutusalueiden asukkaita ei tule rangaista siitä, että oma auto on välttämättömyys joukkoliikenteen puuttuessa, Essayah painottaa.

Matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden tarve korostuu

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah pitää ensi hallituskauden tärkeänä tehtävä mielenterveyspalveluiden kehittämistä.  Erityisesti matalankynnyksen ja ennaltaehkäisevien palveluiden tarve korostuu.

Pohjois-Karjalassa vaalikampanjakierroksella oleva Essayah muistuttaa, että mielenterveyden ongelmat ovat Suomessa keskeisin syrjäytymiseen ja työkyvyttömyyteen johtava syy. Joka neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveyden ongelmista.

Etenkin nuorten keskuudessa ongelmat lisääntyvät voimakkaasti. Psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut merkittävästi lähes koko maassa. Monen kohdalla hoidoksi ei auta enää perusterveydenhuollon sektoripalvelut. Yhä useampi nuori on työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä.

– Meidän tulee panostaa huomattavasti enemmän perusterveydenhuollon matalankynnyksen, varhaisen tuen periaatteella toteutettaviin lähipalveluihin. Resursseja tulee kohdistaa erityisesti koulupsykologi- ja kuraattoripalveluihin, Essayah toteaa.

Myös lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Perheille tulee olla joustavasti saatavilla heitä lähellä olevia ja perheiden tarpeiden mukaista tukea neuvoloista ja perheneuvonnasta matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

– Haluamme lisätä ennaltaehkäisevän perheneuvonnan voimavaroja neuvoloihin ja tukea perhetyötä tekeviä järjestöjä ja seurakuntia, Essayah korostaa.

Mielenterveyspalveluiden tarve ja tarjonta tulee pystyä huomioimaan paremmin myös osana työllisyyspoliittisia toimenpiteitä.

– Tällä hetkellä ongelmana on, etteivät viranomaiset pysty tunnistamaan keitä ovat Suomen pitkäaikaistyöttömät tai osatyökyvyttömät, eli kenelle työkokeilun sijasta tulisi ensin tarjota esimerkiksi kuntouttavaa toimintaa. Palvelut toteutuvat liian sattumanvaraisina, Essayah toteaa.

Essayah Varsinais-Suomen kiertueella: Vanhustenhoidon korjausliike ensi kauden tärkeimpiä toimenpiteitä

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on kiertänyt tänä viikonloppuna jo usealla paikkakunnalla Varsinais-Suomessa vauhdittamassa KD:n vaalityötä.

Sunnuntaina 31.3. Essayah tapasi äänestäjiä salolaisen KD-ehdokkaan, kaupunginvaltuutettu, pastori ja omaishoitaja Pertti Vallitun kanssa muun muassa Uudenkaupungin K-Supermarketin pihalla.

Varsinais-Suomen kierroksella Essayah on nostanut tulevan kauden tärkeimpiin toimenpiteisiin vanhustenhoidon tilanteen parantamisen. Kristillisdemokraatit ovat toistuvasti nostaneet esille huolen vanhustenhoidon riittämättömistä resursseista ja hoidossa ilmenevistä puutteista.

– Vanhustenhoidon korjausliike tulee kuulua ensi kauden keskeisimpiin toimenpiteisiin. Odottelulle ei ole tässä asiassa varaa, Essayah painottaa.

– Ikäihmisten määrän voimakkaasti kasvaessa vanhustenhoitoon tarvitaan merkittäviä panostuksia. Tällä hetkellä meillä on pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa erityisesti hoitohenkilöstön riittämättömästä määrästä johtuen. Koska painotusta on pyritty siirtämään yhä enemmän laitoshoidosta kotihoitoon, on kotihoidon piirissä yhä enemmän paljon apua tarvitsevia.

Kristillisdemokraatit ovat pitäneet tärkeänä, että hoitajamitoituksen vähimmäismääräksi saataisiin lakiin kirjattua 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Samalla työntekijöiden työhyvinvointiin tulee panostaa nykyistä enemmän.

– Lakiin tehtävä kirjaus hoitajamitoituksesta ei yksistään riittäisi varmistamaan riittävää hoidon tasoa, vaan tarvittavassa hoitajamitoituksessa on oltava velvollisuus ottaa huomioon potilaiden hoidon vaativuus sekä muut tilannekohtaiset tekijät, jotka lisäävät hoitajamäärän tarvetta, Essayah muistuttaa.

– Työntekijöiden työmäärä ja työn henkinen kuormitus ovat viime vuosina lisääntyneet. Työntekijät kokevat myös itse huolta työnsä laadusta vähäisestä ajasta johtuen. Työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen on jatkossa kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota, Essayah sanoo.

Vanhustenhoidon laiminlyöntien yhteydessä on käynyt ilmi, että toiminnan valvonnassa on pahoja puutteita ja muun muassa omavalvonnan ontuu. Kristillisdemokraattien mukaan yksi keino valvonnan parantamiseksi olisi vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen.

– Vanhusasiainvaltuutetun tehtävänä olisi toimia itsenäisenä ja riippumattomana, valtakunnallisena vanhusten edunvalvojana, joka muun muassa valvoisi vanhusten oikeuksien toteutumista ja seuraisi vanhustenhoidon tilan kehittymistä.

– Myös kuntien tekemään kilpailuttamiseen tarvitaan parempaa osaamista. Hinnan sijasta kilpailutuksessa tulee varmistaa hoidon hyvä laatu, Essayah toteaa.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saatava pikaisesti valmisteluun

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayah’n mielestä ensi kaudella tulee pikaisesti tehdä kokonaisvaltaiset tiukennukset seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön ja valmistella toimenpideohjelma näiden rikosten ennaltaehkäisemiseksi.

– Erityisesti lapsiin kohdistuvien rikosten osalta tulee tehdä merkittäviä kiristyksiä. Tällä kaudella tehdyt, yksittäisiä pykäliä koskevat uudistukset eivät ole olleet riittäviä. Nykyiset seksuaalirikoksia koskevat rangaistusasteikot ja vallitseva oikeuskäytäntö vastaavat heikosti kansalaisten oikeustajua sekä seksuaalirikosten tuomittavuuden tasoa, Essayah totesi vaalikiertueella Espoon Iso Omena -kauppakeskuksessa.

Jotta seksuaalirikosten määrää pystytään tehokkaasti vähentämään, tarvitaan kokonaisvaltaisia toimenpiteitä, niin ennaltaehkäiseviä kuin jälkikäteisiä. Ennen kaikkea viranomaisilla tulee olla riittävät resurssit. Seksuaalirikosten uhrien hoito ei ole riittävällä tasolla ja hoidon taso vaihtelee eri puolilla Suomea.

– Viranomaisten toimintaedellytykset, osaaminen ja riittävä henkilöstön määrä tulee varmistaa. Seksuaalirikosten tehokas torjunta edellyttää määrätietoista ja laajaa viranomaisyhteistyötä. Poliisilla on tietysti ensisijaisen tärkeä rooli rikosten tutkinnassa, mutta erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjunnassa korostuu viranomaisyhteistyö esimerkiksi päivähoidon sekä lastensuojelu- ja kouluviranomaisten kanssa, Essayah korostaa.

Suomi on 2011 sitoutunut torjumaan lasten seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä liittymällä kansainväliseen Lanzaroten sopimukseen, mutta sopimukselle ei ole laadittu toimeenpanosuunnitelmaan. Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat kannanotossaan 28.3., että se laaditaan alkavalla hallituskaudella.

Mediassa on ollut toistuvasti esillä lapsiin kohdistuvat hyväksikäyttö- ja seksuaalirikokset. Tällä viikolla uutisoitiin KRP:n tutkivan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja siihen liittyvän materiaalin levittämiseen kytkeytyvää esitutkintakokonaisuutta. Hiljattain Suomea järkyttivät Oulussa tutkinnassa olleet, alaikäisiin lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset. Tapahtumat ovat aiheuttaneet niin turvattomuutta kuin vihaa, mutta ennen kaikkea ne ovat aiheuttaneet merkittävää huolta lasten ja nuorten turvallisuuden puolesta.

Kristillisdemokraateille hyvä perhepolitiikka ja syntyvyyden edistäminen keskeistä tulevaisuuspolitiikkaa

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayah`n mielestä ennätysalhaisten syntyvyyslukujen ja väestöennusteen olisi pitänyt herättää päättäjät pohtimaan tosissaan sitä, miten yhteiskunta voi kannustaa ja tukea etenkin nuoria pareja lasten saamiseen.

– Vaalikeskusteluissa hyvä perhepolitiikka ja syntyvyyden edistäminen on jäänyt sivuseikaksi. Kuitenkin niistä huolehtiminen on ikääntyvässä Suomessa välttämätön osa kaukokatseista tulevaisuuspolitiikkaa. Onko Suomi alistumassa syntyvyyden romahdukseen ilman että mitään tehdään, Essayah kyseli vaalikiertueella Kalajokilaaksossa.

Essayah´n mukaan kuluneella vaalikaudella on usein keskusteluissa perheen merkitys ollut alisteinen muille yhteiskunnallisille tavoitteille.

– Nurjinta suhtautuminen on ollut perhevapaakeskustelussa, jossa perheestä on tehty lähes riippa tasa-arvoisempaa työelämää tavoiteltaessa. Työnantajien maksurasituksen jakautuminen on isompi huoli kuin lapsen kiintymyssuhteiden kehittyminen. Osa tuntuu näkevän lasten kanssa vietetyn ajan Suomen kilpailukyvyn uhkana.

– Syntyvyyden lisääminen edellyttää mm. perhetukien korotuksia sekä perheen ja opiskelun tai työn parempaa yhteensovittamista ja rajojen madaltamista. KD esittää lapsilisään 1000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea. Tarvitsemme parempaa työllisyyspolitiikkaa, pysyviä ja kokopäiväisiä työsuhteita ja parempaa työelämän joustoa. Tarvitsemme myös laadukkaampaa varhaiskasvatusta ja enemmän tukea perheille lasten kasvatuksen haasteisiin.

Essayah korostaa, että perheet tietävät itse mikä on heille paras lastenhoitoratkaisu.

– Perhevapaisiin tarvitaan kiintiöiden sijaan lisää joustavuutta. Useiden puolueiden ajama malli vanhempainrahakausien kiintiöittämiseen vanhempien välille kaventaisi valinnanvapautta ja lisäisi tarpeetonta sääntelyä perheille. Työelämän yhä kiihtyvä muutos tarkoittaa erilaisia työpäiviä ja vaihtelevaa hoitotarvetta. Kiintiömallit sopivat tähän yhtälöön heikosti.

Hän muistuttaa, että etenkin yrittäjä- ja opiskelijaperheillä on omat erityistarpeensa. Siksi joustava malli, jossa vanhemmat itse päättävät lastensa hoidosta ja vapaiden jakamisesta on kaikkein toimivin.

– Kristillisdemokraatit on esittänyt Taapero-bonus mallia, jossa maksettaisiin ansiosidonnaisen jakson jälkeen verotonta hoitorahaa, jonka perhe voisi käyttää joustavasti päivähoitopalvelujen ostamiseen tai kotihoitoon, Essayah toteaa.

Kristillisdemokraatit eurovaaleihin ”Enemmän irti EU:sta” -kärjellä

Kristillisdemokraatit eurovaaleihin ”Enemmän irti EU:sta” -kärjellä

Kristillisdemokraatit lähtevät Euroopan parlamentin vaaleihin sloganilla ”Enemmän irti EU:sta”. Puheenjohtaja Sari Essayah’n mukaan puolue haluaa, että eurooppalainen yhteistyö tuottaa enemmän hyvinvointia kansalaisilleen. Päätöksenteon tuloksellisuutta lisäämällä palautetaan kansalaisten luottamus eurooppalaiseen yhteisöön.

– Tarvitaan parempaa yhteistyötä jäsenmaiden kesken niin talouspolitiikassa kuin niissä haasteissa, joihin jäsenmaiden voimavarat eivät yksin riitä, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa. Keskitytään niihin asioihin, joissa yhteistyöllä saadaan aikaiseksi lisäarvoa kansalliseen politiikkaan nähden, sanoo Essayah.

EU:n hallintoa ja varojen käyttöä on tehostettava. Panostuksia on kohdistettava erityisesti kasvun ja kilpailukyvyn sekä turvallisuuden takaamiseksi.

– Sisämarkkinoiden kehittämistä on jatkettava määrätietoisesti purkamalla kaupan esteitä. Koulutukseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen on panostettava yhä enemmän.

– Turvallisuuden takaamiseksi on lisättävä yhteistyötä mm. kyber- ja hybridivaikuttamisen, terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa sekä maahanmuuton hallinnassa, sanoo Essayah.

Yhtäältä haluamme Suomen irti liittovaltiokehitykseen johtavista yhteisvastuuta lisäävistä hankkeista ja esimerkiksi määräenemmistöpäätösten laajentamisesta.

– Raha- ja talousliitossa on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä sekä markkinakurin periaatetta. Päätäntävalta budjetista ja verotuksesta on säilytettävä kansallisissa käsissä, toteaa Essayah.

Kristillisdemokraatit tavoittelevat eurovaaleissa meppipaikan takaisin saamista. Suomi saa yhden lisäpaikan 26.5. pidettävissä eurovaaleissa. Kristillisdemokraatit kuuluvat Euroopan kansanpuolueeseen EPP:hen.

Kuvassa Sari Essayah EPP-kongressissa Helsingissä 7.11.2018. Kuva: EPP

Essayah: Pikavippien sääntelyä edelleen tiukennettava

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii tehokkaampaa puuttumista pikavippien haittavaikutuksiin. Hänen mielestään esitetyt muutokset eivät riitä, vaan tarvitaan tehokkaampaa lainsäädäntöä, tiukempia seuraamuksia ja parempaa valvontaa. Lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän talous- ja velkaneuvontaa sekä sosiaalisen luototuksen laajentamista koko maahan.

– Lakiin tulisi mielestäni nykyistä selkeämmin kirjata kielto myöntää luottoa kuluttajalle, jolla on maksuhäiriömerkintä. Tällöin myös kieltoa kiertävä toiminta tulee selkeästi sanktioida, Essayah esitti Kristillisdemokraattien Pohjois-Savon piirin tilaisuudessa Kuopiossa.

Viime vuosina jatkuvasti lisääntyneet korkeakorkoiset kulutusluotot eli pikavipit ovat aiheuttaneet monille ihmisille pahoja velkakierteitä. Vaikka asiaan on pyritty lainsäädännöllisesti korjaamaan ja parhaillaan on myös vireillä hallituksen esitys tiukemman korkokaton asettamiseksi, ei ongelmiin ole pystytty riittävästi puuttumaan. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta ala kehittyy vielä nopeammin ja alan toimijat kehittävät tapoja kiertää vallitsevaa sääntelyä.

– Britanniasta Suomeen on tullut uusi pikavippimalli, jonka seurauksena pahimmassa tapauksessa myös velallisen lähipiirin talous romahtaa. Siinä luottotietonsa menettäneille tarjotaan lainoja siten, että lainan nostajaksi ja takaajaksi ryhtyy toinen henkilö, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää ja jolla on omistusasunto, Essayah totesi.

Takuusäätiön mukaan kotitalouksien talous- ja velkaongelmat ovat tällä hetkellä korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin ja arvioiden mukaan ongelmien määrä tulee tulevien vuosien aikana lisääntymään vielä entisestään. Vaikka pikavippien osuus kotitalouksien kaikista kulutusluotoista on edelleen pieni, on niiden määrissä myös kasvua.

– Kotitalouksien velkaantuminen kokonaisuudessaan on ongelma, johon tulisi puuttua mahdollisimman pikaisesti eikä jäädä odottamaan tilanteiden kärjistymistä, Essayah painottaa.

Essayah: Vanhuspalvelujen ongelmat pakottavat toimenpiteisiin – vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen hallitusohjelmaan

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan, kansanedustaja Sari Essayah´n mukaan julkisuuteen tulleet vanhustenhuollon vakavat ongelmat ja laiminlyönnit yksityisissä hoivayksiköissä pakottavat päättäjiä konkreettisiin toimenpiteisiin.

– Suomi, johon voit luottaa, kunnioittaa ja arvostaa edellistä sukupolvea, joka on rakentanut hyvinvointimme. Vanhusten hoivapalveluiden parantamisella on kova kiire. Emme voi jättää kasvavaa vanhusväestöä turvapuhelimien tai ateria-automaattien varaan, totesi Essayah puhuessaan KD:n uusmaalaisen eduskuntavaaliehdokkaan Sari Savelan kampanja-avajaissa Espoossa.

Kristillisdemokraatit esittivät vaihtoehtobudjetissaan rahoitusta tuhannelle hoitajalle lisää, mutta esitys ei mennyt budjettiäänestyksissä läpi.

– Hoitajat eivät jaksa, eivätkä halua tehdä työtä, jossa he kohtuuttoman työtaakan ja kiireen vuoksi joutuvat tahtomattaan tinkimään hyvästä hoivasta. Ala menettää kiihtyvässä määrin työntekijöitään, ellei lisää hoitavia käsipareja kyetä palkkaamaan. Henkilöstökadon estämiseksi resursseja on pakko lisätä.

Viime keväänä KD:n aktiivien vireille laittama kansalaisaloite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi ei saanut juurikaan muiden puolueiden ihmisiä liikkeelle. Lokakuun alkuun mennessä Kristillisdemokraatit ja keräyksessä mukana olleet vanhus- ja hoitajajärjestöt ehtivät kerätä kansalaisaloitteeseen 42000 allekirjoitusta.

– Tuntuu hieman surkuhupaiselta, että nyt useiden puolueiden edustajat ovat heränneet ehdottamaan vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista Suomeen. Haluan uskoa, että tulevissa hallitusneuvotteluissa asiasta vallitsee yhteisymmärrys ja viran perustaminen saadaan seuraavaan hallitusohjelmaan.

– Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat. Oikeusasiamiehen toimiston lisäresursointi ei ole riittävä toimenpide, vaan ikäihmiset todellakin tarvitsevat äänekkään oikeuksiensa puolustajan ja epäkohtiin puuttujan.

KD:n eduskuntavaalien kampanjateema: ”Suomi, johon voit luottaa”

KD:n eduskuntavaalien kampanjateema: ”Suomi, johon voit luottaa”

Kristillisdemokraattien visio ja vaaliteema eduskuntavaaleissa on ”Suomi, johon voit luottaa”. Puolue julkisti tänään vaaliohjelmansa sekä kampanjateeman ja –julisteen. Vaaliohjelman keskeisiä teemoja ovat lapsiystävällisyys, hyvä vanhustenhoito, työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sosiaaliturva, laadukas koulutus ja turvallisuus.

– Kristillisdemokraatit rakentavat inhimillistä, oikeudenmukaista, perheystävällistä ja yritteliästä Suomea. Olemme ratkaisukeskeinen ja yhteistyökykyinen puolue.

– Vaikka Suomi on hyvä maa asua ja elää, silti moni asia vaatii korjaamista ja uudistamista. Suuri ongelma on osattomuuden, epävarmuuden ja turvattomuuden kokemus. Se näkyy esimerkiksi alhaisena syntyvyytenä. Koulutuksen laadun murentuminen syö pohjaa mahdollisuuksien tasa-arvolta. Ilmastonmuutos ja pakolaiskriisit aiheuttavat suurta epävarmuutta. Reaktiona turvattomuuteen ja voimattomuuteen erilaiset ääriliikkeet ja –ideologiat löytävät kasvualustaa. Näihin haasteisiin KD tarjoaa oman luottamusta rakentavan vaihtoehtonsa, totesi vaaliohjelmaa esitellyt puheenjohtaja Sari Essayah.

Kristillisdemokraattien tavoitteena on Suomi, joka hyvällä perhepolitiikalla rakennetaan lapsiystävälliseksi. KD:n mukaan tämä merkitsee perhetukien korotuksia, perheen ja opiskelun tai työn parempaa yhteensovittamista ja perhevapaauudistusta, joka lähtee lapsen ja perheen tarpeista käsin.

– On väärin, että työnantajien maksurasituksen jakautuminen on isompi huoli kuin lapsen kiintymyssuhteiden kehittyminen. Perheet eivät halua politikkoja kertomaan, kenen kulloinkin pitäisi lasta hoitaa. Vanhemmat kaipaavat lisää joustoja perhevapaisiin ja erilaisia mahdollisuuksia päivähoitoratkaisuihin. Tähän tavoitteeseen tähtää KD:n esittämä Taaperobonus -malli. Varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi KD esittää 1000 henkilötyövuotta.

Suomi, johon voit luottaa, kunnioittaa ja arvostaa edellistä sukupolvea, joka on rakentanut hyvinvointimme.

– Tarvitsemme vanhustenhoitoon 1000 hoitajaa lisää. Vanhusköyhyys on nujerrettava. Tämän hallituksen leikkaukset kansaneläkkeisiin on peruttava, terveydenhuollon ja kotiin tarjottavien sosiaalipalveluiden maksukatto yhdistettävä. Omaishoitajien palkkiota on korotettava ja saatava se verovapaaksi.

Suomi, johon voit luottaa, huolehtii siitä, että sairastunut pääsee kohtuullisessa ajassa lääkäriin. Uudistamisessa on kyse ihmisten arjen sujuvuudesta ja turvallisuudesta.

– Sote-alueilla on oltava laaja vapaus päättää siitä, miten palvelut tuotetaan: tuottaa palvelut itse, ostaa ne yksityiseltä tuottajalta tai antaa asiakkaalle palvelusetelin. Valinnanvapautta on laajennettava hallitusti asiakassetelijärjestelmän ja henkilökohtaisten budjettien avulla. Sote-alueen rahoituksen tulee perustua valtionosuusjärjestelmään ja kuntaveroon sisältyvään sote-osuuteen.

Suomi, johon voit luottaa, rakentaa osaamiselle, työlle ja yrittämiselle. Työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuetaan panostamalla koulukseen ja tutkimukseen.

– Nykyinen monimutkainen sosiaaliturva pitää uudistaa. Suomi tarvitsee Kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan -mallin sosiaaliturvauudistuksen pohjaksi. Silloin lyhytaikaisen ja osa-aikaisenkin työn vastaanottaminen kannattaa ja auttaa ihmisiä takaisin työelämään.

Suomi, johon voit luottaa, edistää energia-alan tutkimus- ja kehitystoimintaa, tukee kestävän kehityksen mukaista biotaloutta, huolehtii metsistään ja maatalouden kannattavuudesta.

– Energiaomavaraisuutta pitää lisätä parantamalla tuotannon, liikenteen ja asumisen energiatehokkuutta. Energian nettotuontia pitää vähentää 2-3 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2040 mennessä Suomen on oltava riippumaton fossiilisesta tuontienergiasta ja sähkön nettotuonnista.

Suomi, johon voit luottaa, huolehtii viranomaisten toimintaedellytyksistä ja resursseista turvallisuuden takaamiseksi.

– Hälyttäviin tietoihin poliisin liian pienistä resursseista on vastattava nopeasti. Esitämme 1000 uuden poliisin palkkaamista. Rangaistuksia on kovennettava etenkin seksuaali- ja väkivaltarikoksissa.

– Turvapaikkaprosessin on oltava riittävän nopea, mutta varmistaa hakijan oikeusturvan toteutuminen. Lieveilmiöitä on torjuttava hillitsemällä laittomasti maassa oleskelevien määrää tehokkaalla ulkomaalaisvalvonnalla ja maasta poistamisella.

Suomi, johon voit luottaa, vaalii kristillisiä arvoja ja puolustaa hyviä suomalaisia perinteitä myös kasvatuksessa.

– Kristillisen ihmiskäsityksen säilyminen etiikan ja poliittisen ajattelun perustana ei ole mitenkään itsestäänselvyys. Edessämme on myös enenevässä määrin visaisia eettisiä kysymyksiä, joihin pitää ottaa kantaa poliittisella tasolla. Selvää on, että politiikassa tarvitaan vahvaa kristillisdemokraattista ääntä ja näkökulmaa enemmän kuin koskaan, Essayah korosti.

– Kristillisdemokraattinen liike on Euroopan johtava poliittinen suuntaus. Kristillisdemokraattiset puolueet ovat olleet merkittävässä roolissa useissa maissa, kun sodanjälkeistä Eurooppaa rakennettiin ja rauha juurrutettiin maanosaamme, hän muistutti.

– Kristillisdemokraattien kannatus on pysynyt kasvu-uralla viimeaikaisissa mielipidetutkimuksissa. Eilen julkistetussa YLE:n teettämässä tuoreessa kannatusmittauksessa KD:n kannatus oli 4,2%.