Tehtyä ja tulevaa

1. Olen edistänyt sisämarkkinoita ja ollut mukana saamassa kymmenien miljardien vuosittaisia hyötyjä Euroopan taloudelle. Olen mm. johtanut parlamentin työtä yhteisen euromaksualueen (SEPA) voimaansaattamiseksi, vaikuttanut kauppiaiden korttimaksuja alentavasti ja ollut neuvottelemassa yhtenäisemmän ALV-ilmoituksen aikaan saamiseksi.

2. Olen järjestelmällisesti vastustanut liittovaltiokehitystä niin muutosesityksieni kautta kuin äänestämällä. Liitovaltiokehitykseksi katson esimerkiksi esitykset EU:n budjetin kasvattamisesta, eurobondeista ja muusta velkojen yhteisvastuusta, euroalueen valtiovarainministeriöstä ja ministeristä, yhteisestä työttömyysturvasta, yhteisestä velanhoitorahastosta jne.

3. Olen toiminut muutosesityksilläni teräs- ja muun teollisuuden kilpailukyvyn puolesta, ettei niille asetettaisi rasitteita, joita kilpailijamailla ei ole. Pahin seuraus on, että teollisuus siirtyy kilpailijamaihin, jotka tuottavat sosiaalisesti tai ympäristöllisesti vähemmän kestävällä tavalla. Olen toiminut neuvottelijana, kun parlamentti käsitteli uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittämistä sekä käsiteltäessä innovaatiounionia.

4. Olen toiminut neuvottelijana monessa direktiivissä koskien työntekijöiden liikkuvuutta rajojen yli. Työntekijöiden palkka- ja sosiaaliturvan säännöksiin ja niiden valvontaan olen saanut parannuksia. Kemikaaleja koskevassa työsuojeludirektiivien tarkistuksessa olin mietinnön tekijä.

5. Olen toiminut ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden puolesta. Olen toiminut kristittyjen yhteyden puolesta. mm meppien ekumeenisen aamurukouspiirin vetäjänä.

6. Olen tehnyt työtä EU:n ja Israelin yhteistyön parantamiseksi ja rauhanomaisen arabimaailman ja uskontojen vuoropuhelun eteen. Olen neuvotellut jälleenrakennus- ja kehityspankin EBRD:n toiminnan laajentamisesta Välimeren eteläpuolisiin maihin ja EU:n naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta.

7. Olen toiminut kestävien energiaratkaisujen puolesta mm. muutosesityksilläni biopohjaisia polttoaineita koskevaan direktiiviin ja peräämällä lisää varoja uusiutuvan energian ratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön.

8. Olen toiminut Euroopan parlamentin ja EU:n varainkäytön avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta muutosesityksilläni ja myös avointen ohjelmistojen käytön puolesta.

9. Olen ajanut kehitysyhteistyön järkevöittämistä, tietokoneavusteista yhteistyötä projektien suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa avun antajamaiden kesken. Olen ajanut kehitysmaiden omien verojärjestelmien kehittämistä, niiden oman verojen keruun parantamista kansainvälisiltä yhtiöiltä ja veroparatiisien käytön poistamista.

10. Olen puolustanut suomalaista maatalouden etuja muutosesityksillä koskien yhteistä maatalouspolitiikkaa, ja suomalaisten liikenteen käyttäjien etuja mm muutosesityksilläni polttoaineverotukseen tai tie- ja rautatiepakettiin, sekä laivaliikenteen rikkidirektiiviin.

1. Tulen edelleen vahvasti edistämään sisämarkkinoita. Ensi kaudella tulevat päätökseen neuvottelut maksupalveludirektiivistä ja korttimaksuista. Arvopaperimarkkinoita tullaan yhdistämään edelleen. Haluan olla ajamassa järkevöittäviä, toimintoja nopeuttavia ja kuluja säästäviä ratkaisuja ja pelisääntöjä.

2. Tulen torjumaan omalta osaltani yritykset liittovaltiokehityksen edistämiseksi. Niiden mahdollistamiseksi ensi kaudella yritetään perussopimusten muuttamista. Haluan Suomen nettomaksuosuuden pysyvän nykyisellään tai laskevan. Ensi kaudella yritetään perustaa yhteistä talletussuojarahastoa. En halua suomalaisten pankkiasiakkaiden joutuvan maksamaan muiden maiden pankkijärjestelmien nykyaikaistamista.

3. Tulen edelleen ajamaan teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten etujen puolesta, jotta talous kohenisi, työllisyys paranisi ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvaje saataisiin kurotuksi umpeen. Olin neuvottelemassa julkisten hankintojen direktiiviä, jolla pk-yrityksille helpottuu osallistuminen ja jonka tehoa tullaan ensi kaudella seuraamaan ja tekemään siihen tarvittavia muutoksia.

4. Tule ajamaan tasapainoisia ratkaisuja, kun ensi kaudella tarkistukseen tulevat monet työsuojelua koskevat direktiivit ja asetukset. Haluan olla niissä mukana parantamassa työsuojelun tasoa. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin toteutumista tullaan ensi kaudella seuraamaan ja siihen tekemään tarvittavia muutoksia.

5. Tulen edistämään ihmisoikeuksia edelleenkin, sillä tämä työ tulee olemaan erittäin ajankohtaista tulevalla vaalikaudella. Ihmisoikeuksia poljetaan eri puolilla maailmaa ja kristityt ovat vainotuin ryhmä.

6. Tulen jatkamaan työtä EU:n lähialueiden vakauttamiseksi ja vihamielisyyksien lopettamiseksi. Kasvava yhteistyö hyödyttää sekä EU-maita että Israelia.

7. Tulen toimimaan kestävien ja omavaraisuutta lisäävien energiaratkaisujen puolesta. Energia- ja ilmastopolitiikka tulee olemaan keskeinen aihe, jossa on turvattava puhtaimman tekniikan käyttö.

8. Tulen ja tulen jatkamaan tällaista järkevöittämistä ja ajamaan läpinäkyvyyttä kaikkeen EU:n toimintaan. Ensi kaudella tullaan vielä vääntämään tietosuojadirektiivistä. EU:n toiminnan ja rahankäytön avoimuus ja virheet siinä tulevat olemaan yhä ajankohtaisempia. Tietokoneavusteista kontrollia tulee kehittää ja avoimiin ohjelmistoihin siirtyminen säästäisi rahaa.

9. Tulen edelleen tekemään työtä veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun vaikeuttamiseksi ja automaattisen verotietojen vaihdon edistämiseksi. EU:n tulee toimia kehityksen hyväksi johdonmukaisesti myös kauppapolitiikassaan.

10. Tulen jatkossakin puolustamaan suomalaisten etua, oli aihe mikä tahansa. Esimerkiksi suomalaisen rahapelimonopolin kimppuun hyökättäneen myös tulevana kautena ja sitä tulen jälleen puolustamaan.

Laajemmin voit tutustua työhöni Mepin työ -kohdasta, jossa käydään läpi mm. tekemäni yli 2400 muutosehdotusta.