Sisämarkkinat

Sisämarkkinoiden puolesta

Sari Essayah´n tekemät muutosehdotukset:

2010/0373(COD) Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (SEPA-end date asetus)

2011/03/30 ECON 86 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Lukuisia teknisiä muutoksia, kuten korvaa maksuvälineet maksupalveluilla jne., olihan kyseessä Sari Essayahin oma tärkein mietintö. Asiakkaita tulee selkeästi informoida, jos maksut välitetään suurille maksuille tarkoitettujen järjestelmien kautta. Yritykseltä yritykselle -maksutapaa tarjoavilla maksupalvelujen tarjoajilla PSP tulee olla enemmistö vain näitä palveluja tarjoavissa jäsenmaissa. Maksajien tulee voida vaatia PSP:n tarkistamaan suoraveloituksen määrä, useus ja mustat ja valkoiset listat maksunsaajista. Vain yksi viimeinen voimaantulopäivä eikä komission ehdottamalla tavalla tilisiirroille ja suoraveloituksille eri päiviä. Tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevat monenvälinen siirtohinta MIF poistetaan vähittäin seitsemän vuoden siirtymäajalla. Saksalaiselle ELV-maksukortille ja pienen markkinaosuuden omaaville kansallisille maksujärjestelmille määritettiin erillisiä siirtymäaikoja. Maksujärjestelmien tulee olla teknisesti yhteensopivia ja kaikkien maksupalvelun tarjoajien tulee olla saavutettavissa maksujärjestelmän sääntöjen puitteissa. Maksujärjestelyn osallistujia tulee olla enemmistö maksupalvelun tarjoajista enemmistössä jäsenmaita. Kahden vuoden siirtymäajalla tulee käyttää IBAN-tilinumeroa , käyttää XXML20022 sähköisten sanomien standardia ja täyttää muutkin tekniset vaatimukset, mutta voi siirtyä aiemminkin. Virhemaksua R-MIF voi soveltaa kahden vuoden kuluttua. Muutoksia tehtiin myös kymmenkuntaan muuhun siirtymäaikaan. Niille maille, joiden valuutta ei ole euro, määriteltiin pitempi siirtymäaika koskien euromääräisiä maksuja. Määriteltiin tarkat säännöt minkälaista valtaa annetaan komissiolle.

2012/2040(INI) Yhdentyneistä eurooppalaisista markkinoista kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille

2012/12/07 ECON 49 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Maksaminen maksaa, mutta itse maksutapahtuman hinta kauppiaalle ja maksajalle itselleen on piilotettu kauppiasmaksuun kauppiaan pankille ja siirtohintaan kauppiaan pankilta maksajan pankille, nk. MIFiin. Pankki- ja luottokortteja myöntävät pankit saavat nykyisin maksukohtaisesti tuloja kauppiaan pankilta, joka korttimaksun hyväksyy. Nämä MIF-maksut vääristävät kilpailua, siksi ne pitäisi poistaa tai asettaa niille katto. Rajat ylittävien ja kansallisten MIFien välillä ei tulisi olla eroa. Tulee pyrkiä kalliista maksamisen tavoista, kuten shekeistä, edullisempiin, kuten pankkikorttimaksuihin.

Jotkut lentoyhtiöt ottavat korttimaksuista lisämaksuja, kuten eräs lentoyhtiö vajaat 10 euroa per maksu. Näin ei saisi enää menetellä. Lisämaksuja saisi periä vain korteilta, jotka eivät ole hintakaton alla, ja lisämaksun tulisi olla korkeintaan sen suuruinen mitä kauppias maksaa pankilleen kyseisestä yksittäisestä maksusta. Korttimaksuilla kotimaassa ja muualla EU:ssa ei pitäisi olla eroa. Tulisi pyrkiä reaaliaikaiseen maksamiseen. Kaikki maksut ja kortit tulisi hyväksyä ja kaikkien terminaalien tulisi ne hyväksyä koko SEPA-alueella. Nk. neljän ja kolmen osapuolen kortteja tulisi kohdella yhtäläisellä tavalla. Uusien maksumenetelmien kehittymistä ei pidä estää mutta silti välttää liiallista markkinoiden pirstoutumista.

Korostaa maksujen turvallisuuden takaavia standardeja ja kehitystyötä. Kaikista maksupetoksista tulisi pitää keskitetysti kirjaa, jotta niihin voidaan eri puolilla varautua ja uudet petostavat voidaan estää. Uusien maksupalveluntarjoajien pääsy pankkitileille tulisi rajoittaa, kunnes turvallisuus on kaikin puolin taattu.

Tulisi siirtyä reaaliaikaiseen maksamiseen, jossa käytetään samoja viestistandardeja. Nostot oman pankin ulkopuolisista pankkiautomaateista ovat liian kalliita. Kaikkien osapuolten tulisi päästä osallistumaan maksujärjestelmien kehittämiseen. Maksujärjestelmien tulisi prosessoida neutraalisti eri toimijoiden maksuja ja kaikilla maksupalvelujen välittäjillä tulisi olla pääsy selvitysjärjestelmiin, jos ne täyttävät samat vaatimukset kuin pankeilla on. Kauppiaille tulisi olla oikeus valita oma maksutapahtumia käsittelevä pankkinsa myös toisista jäsenmaista. Maksut tulisi voida välittää kaikille maksutileille.

Kauppiaan ei olisi enää pakko hyväksyä saman liikkeellelaskijan kalleimpia kortteja. Samassa kortissa voisi olla yhdistettyinä eri korttientarjoajien kortteja ja niistä kortinhaltija voisi valita mitä käyttää.

TULOS: Tämä esitys raivasi tietä lakiesitykselle korttimaksamisesta. Sari Essayahin muutosesitykset hyväksyttiin lähes kaikki sellaisinaan tai osina kompromisseja.

2013/0264(COD) Maksupalveluista sisämarkkinoilla (direktiivien 200265EY, 201336EU ja 200911EY muuttamisesta ja direktiivin 200764EY kumoamisesta)

2014/01/20 ECON 16 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Lisämaksuja ei tule periä pankkikorteilta. Maksun välittymistä saajan tilille tulee nopeuttaa ja se saisi viedä korkeintaan kolme tuntia vuoden 2018 alussa. Jos joidenkin pankkien sisällä nettimaksu menee saajalle välittömästi, nuo pankit velvoitetaan keskenäänkin sellaiseen järjestelyyn että niiden kesken nettimaksut menevät perille reaaliaikaisesti. Teleoperaattorit saisivat tarjota pienten maksujen palvelua korvaamaan kolikkoautomaatit tai bussimaksut jne., jos yksittäinen maksu ei ylitä 50 euroa ja kuukaudessa tällaisia maksuja ei ole yli 500 euroa. Jos esimerkiksi kaupalla on pankkitoimilupa, sillä voi jatkaa maksupalvelujen tarjoamista. Tilitieto- ja tilitietojen käsittelypalvelut tulisi sisällyttää muuhun lainsäädäntöön, koska ne eivät ole maksupalveluja. Korttimaksamisen lisämaksut eivät saa ylittää maksukohtaista kauppiaan pankille maksamaa palvelumaksua (tämä poistaa esim. Joidenkin lentoyhtiöiden korttimaksuista perimät lisämaksut.) Pankit eivät saa kieltää uusien maksupalvelun tarjoajilta pankkitiliä.

2013/0265(COD) Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista

2014/01/28 ECON 27 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kauppiaan pankki maksaa asiakkaan pankille toimitusmaksua (MIF) pankkikortin käytöstä. Komissio esitti 0,2% kattoa pankkikorttimaksujen MIFeille ja 0,3% kattoa luottokorttimaksujen MIFeille. Muutosesityksissä kattoa esitettiin alennettavaksi 0,1%:iin pankkikorteilla ja 7 sentin maksimilla ja 0,15 %:iin luottokorteilla 14 sentin maksimilla. Yrityskortit tulisi saada hintasääntelyn piiriin. Samoin kolmen osapuolen kortit American Express ja Diners saatetaan maksimin alle muuttamalla ne käytännössä neljän osapuolen korteiksi. Maksujen prosessointijärjestelmien tulee kyetä prosessoimaan kaikkien korttien maksuja. Kolmen osapuolen korttijärjestelmien tulee olla teknisesti ja säännöiltään yhteensopivia neljän osapuolen korttijärjestelmien kanssa. Rajat ylittävissä ja kansallisissa maksuissa tulisi olla tässä asiassa sama voimaantulopäivä. Kauppias saisi valita maksupalvelujen tarjoajat yli rajojen mistä jäsenmaasta tahansa. Tällöin noudatetaan sen jäsenmaan toimitusmaksua. Sääntely koskisi myös EU:n ulkopuolelta tulevia tai sinne meneviä maksuja. Toimitusmaksujen kattoa ei saisi ylittää keksimällä uusia siihen verrattavia maksuja. Lisämaksuja tai maksualennuksia saa kohdistaa sääntelyn ulkopuolelle jääviin korttimaksuihin. Pankkikorttimaksu ja luottokorttimaksu määritellään sen mukaan mitä prosessissa tapahtuu eikä maksuun käytetyn ajan mukaan. Eri maksupalvelutarjoajat voi sijoittaa samalle kortille tai kännykkään eikä sille tule luoda teknisiä esteitä. Kauppiaan tulee voida kyetä tarkistamaan ja minkä maksupalvelun tarjoajan minkälaista maksuvälinettä kuluttaja käyttää, muutoin käytetään vastaavan peruskortin toimitusmaksua.

2010/0250(COD) OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

2011/03/30 ECON 6 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Pyrki poistamaan julkiselle sektorille tärkeät projektien luotto-, takaus- ja tappiosopimukset vakuutus- ja jälleenvakuutuslaitosten kanssa sekä emo- ja tytäryhtiöiden väliset johdannaissopimukset. Keskussäilytyspaikan tulee voida täysin erottaa toisistaan eri selvitysosapuolten varat ja positiot.

2010/2008(INI) johdannaismarkkinoista: tulevat toimet

2010/04/13 ECON 1 muutosesitys, joka täsmentää, että tavara- ja elintarvikekaupassa sekä päästöoikeuksien kaupassa markkinoiden tulee toimia riittävän avoimesti, ettei keinottelu voi haitata markkinoiden tervettä toimintaa.

2012/0029(COD) arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivin 98/26/EY muuttamisesta

2012/12/11 ECON 95 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Useita teknisiä muutosesityksiä. Ennen vanhaan osakkeet olivat paperimuodossa, nykyisin osittain ja pian täydellisesti elektronisessa muodossa tietokoneiden muistissa. Niille on omat keskussäilytyspaikat, yleensä yksi per jäsenmaa, joita on syytä säädellä tarkkaan. Muutosesitykset pyrkivät virtaviivaistamaan arvopaperikauppaa, kauppojen selvitystä ja arvopaperien säilytystapaa. Pyrkimyksenä oli tehdä nopea järjestelmä, joka toimisi yhtenäisen maksualue SEPA:n tapaan. Luvan saanut säilytyspaikka saisi toimia koko EU:n alueella tai perustaa sivukonttoreita. Vuonna 2017 selvitysaikaa lyhennettäisiin kahdesta yhteen päivään ja 2020 selvitys tulisi tehdä saman päivän aikana, jopa reaaliaikaisesti, jos sijoittaja niin vaatii. Sijoittaminen toisten jäsenmaiden alueella arvopapereihin tulisi olla yhtä helppoa kuin kotimaassa ja niihin tulisi voida sijoittaa yhden toimijan kautta. Kaikki toimisivat samojen standardoitujen yhteensopivien järjestelmien kautta.

Tärkeää oli turvata, että jatkuisi mm Suomessa käytössä oleva suoraomistusmalli, jossa arvopaperien säilytyspaikassa on henkilökohtaiset tilit, eikä tarvitsisi noudattaa yleisempää mallia, jossa pankeilla on säilytyspaikassa joko eriteltyjä tilejä tai usean asiakkaan yhteistilejä, jolloin pankissa on eritellyt tilit. Sijoittajan vaatimuksesta hänellä tulee olla oikeus henkilökohtaiseen eriteltyyn tiliin keskussäilytyspaikassa. Suomen malli on avoin ja sallii helposti tarkastaa myös verotusta varten kuka omistaa mitäkin arvopapereita. Arvopapereita koskevat lait tulisi yhtenäistää, mikä on ollut suurin este järjestelmän järkevöittämiselle. Vähintään tulisi ilmoittaa minkä maan lakeja kyseisen arvopaperin kohdalla noudatetaan. Valvovien viranomaisten välillä tulisi olla yhteistyössä ongelmatapauksissa. Säilytyspaikkojen välisten kommunikaatioyhteyksien, linkkien, tulee toimia kaikin paikoin sujuvasti ja yhteisten standardisoitujen toimintatapojen mukaisesti viimeistään 2017 ja niiden tulee sallia toimitukset maksua vastaan reaaliaikaisesti. Näin säilytyspaikat toimisivat yhdessä järjestelmässä. ESMA kehittää nämä yhteiset menetelmät ja komissio hyväksyy ne.

2010/0179(CNS) yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/ETY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

ECON, 1 muutosesitys, että uuden arvonlisävero-strategian tulisi pyrkiä hallinnollisten kustannusten vähentämiseen, veroesteiden poistoon ja yritystoiminnan, erityisesti työvoimavaltaisten pk-yritysten olosuhteiden parantamiseen ja petosten torjumiseen. ( Tämä toteutui myöhemmin alv-ilmoituksen uusimisessa, jossa Sari Essayah oli varjoesittelijä.)

2013/0343(CNS) Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006112EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta

2013/12/17 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Viiden vuoden kuluessa komission tulee tarkastella tätä direktiiviä siitä näkökulmasta voidaanko ALV-ilmoituksia entistä enemmän tai kokonaan yhtenäistää ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia.

TULOS: Sari Essayah oli tässä direktiiviesityksessä EPP:n puolesta neuvottelijana, eli nk. varjoesittelijänä.  Hänen muutosesityksensä hyväksyttiin perusajatukseltaan osaksi kompromissia. Komission esitys oli niin hyvä, että siitä saatiin nopeasti konsensus, säästäähän yhtenäistetty ALV-ilmoitus komission teettämien vaikutusarvioiden mukaan Euroopan taloudelle 15 miljardia euroa vuodessa.

2011/0296(COD) Rahoitusvälineiden markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 200439EY kumoamisesta

2012/05/14 ECON 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Pyrki poistamaan julkiselle sektorille tärkeät projektien luotto-, takaus- ja tappiosopimukset vakuutus- ja jälleenvakuutuslaitosten kanssa johdannaisten määritelmästä. Komissio voisi ehdottaa osto-, tai myyntitarjousten ja myynnit ja ostot ilmoitettaisiin reaaliaikaisesti ESMA:n järjestelmään, josta kansalliset viranomaiset saisivat tarvitsemansa tiedot ja väärinkäytökset eri markkinoilla voitaisiin havaita, sillä ne tapahtuvat usein eri markkinoiden eroja hyödyntäen.

2011/0298(COD) rahoitusvälineiden markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY kumoamisesta (uudelleenlaadittu)

2012/05/15 ECON 8 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Pyrki poistamaan julkiselle sektorille tärkeät projektien luotto-, takaus- ja tappiosopimukset vakuutus- ja jälleenvakuutuslaitosten kanssa johdannaisten määritelmästä. Samoin oman yrityksen tai yritysryhmän reaalitalouden tuotannon, kulutuksen tai tavarakaupan suojaamisen omaan lukuun, jos kyseessä ei ole finanssilaitos. Huippunopean algoritmisen kaupankäynnin algoritmit ja ostotarjoukset ja ostotoimet tulee toimittaa tarvittaessa finanssivalvojille. ESMA:n tulee kehittää standardit miten arvopapereilla kaupankäyntitiedot voidaan järkevästi yhdistää Euroopan tasolla.

2011/0295(COD) Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)

2012/11/05 ECON 1 muutosesitys, että komissio kuultuaan ESMAa raportoi tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisesta ja voi tehdä ehdotuksia esimerkiksi siitä miten kansallisten toimijoiden yhteistyö voitaisiin korvata ESMA:n suunnittelemalla järjestelmällä, joka voisi tehokkaasti havaita markkinoiden väärinkäytön eri markkinoilla ja informoida kansallisia viranomaisia siitä.

2011/0307(COD) säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta

2012/04/27 ECON1 muutosesitys siirtäisi päätösvallan jäsenmaille miten sanktioita rikkomuksista asetetaan johtohenkilöille