Talous

Sari Essayah´n tekemät muutosesitykset:

Terveen taloudenpidon puolesta

2010/2137(INI) Kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2009

2010/12/10 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Vaatii poistamaan väliaikaiset kilpailua vääristävät tukitoimet mahdollisimman pian. Vaatii perusteellista analyysia valtionavun vääristävistä vaikutuksista kriisin aikana.

2010/2038(INI) Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa

2010/09/03 ECON 23 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Toteaa, että ikääntymisen vaikutus kestävyysvajeeseen on moninkertaisesti suurempi kuin nykyisen kriisin vaikutus. Monissa maissa oli kestävyysvaje jo ennen kriisiä ja sitä tärkeämpi on kuroa ne nyt umpeen eri keinoin, kuten tuottavuutta lisäämällä, sosiaalipalvelujen tuottavuutta lisäämällä, eläkkeelle jäämisikää myöhentämällä, syntyvyyttä kasvattamalla ja työperäistä maahanmuuttoa edistämällä. Jäsenmaiden tulisi kuroa umpeen kestävyysvajetta yhdellä prosenttiyksiköllä bkt:sta vuodessa. Korjaavien toimien lykkäys pahentaa tilannetta ja siksi tulee torjua esitykset niiden lieventämiseksi rahoittamalla sosiaalikustannuksia ylimääräisellä velalla. Reittaajat voivat sekä ali- että yliarvioida valtioiden velkapaperien riskejä. Sijoittaen luottamus voidaan saavuttaa tasapainottamalla budjetit nopeasti eikä lisäämällä velkaisuutta kestämättömällä tavalla.

2010/0276(CNS) Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta ’Six pack’

2011/02/15 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Pyrkimys tiukentaa julkisen velan bkt-osuuden pienentämisen aikataulua, vähintään 0,5% bkt:sta vuodessa. Vaatii ottamaan huomioon julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajeet.

2010/0277(NLE) jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista. ’Six pack’

2011/02/16 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ottaen huomioon väestön ikääntyminen, hyvinä aikoina tulee säästää enemmän kuin odotetaan menoja huonoina aikoina. Pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyysvaje tulee ottaa laskelmissa huomioon.

2010/0278(COD) julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella. ’Six pack’

2011/02/16 ECON 1 muutosesitys, jonka mukaan julkisilla budjeteilla tulee olla merkittävä rakenteellinen ylijäämä pitkän aikavälin kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi.

2010/0279(COD) Täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella

2011/02/15 ECON 6 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Jäsenmaita ei pitäisi rangaista kansantalouden epätasapainoja tai vaihtotaseen yli- tai alijäämiä koskevien suositusten toistuvasta noudattamatta jättämisestä vaan väärien kansantaloustietojen antamisesta. Vaihtotaseen ylijäämistä ei pitäisi sanktioida.

2010/0280(COD) julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta. ’Six pack’

2011/02/15 ECON 6 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Julkisen talouden kestävyysvajetta tulisi vähentää. Poikkeamat keskipitkän aikavälin budjetin tasapainotavoitteesta saavat kestää vain yhden vuoden ja poikkeama tulee korvata vastaavalla ylijäämällä seuraavien kolmen vuoden aikana.

2010/0281(COD) Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta, ’Six pack’

2011/02/16 ECON 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Vaihtotaseen ylijäämiä ei tule pitää kansantaloudellisena epätasapainotilana. Euroopan järjestelmäriskikomiteaa tulee kuulla arvioinnissa. Kansantaloudellisia indikaattoreita ei pidä olla kovin montaa, mutta niiden pitää sisältää väestön ikääntymiskehityksen vaikutus. Korjaavien suositusten ei pidä olla sitovia.

2011/0386(COD) Alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä. ’Two pack’

2012/03/13 ECON 6 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Julkisen talouden virheet tapahtuvat yleensä kasvun vuosina, ne tulisi tunnistaa aikaisessa vaiheessa. Parempi valvonta ei saa johtaa tarpeettomaan byrokratiaan. Parantaakseen läpinäkyvyyttä parlamentin talousvaliokunta voi tarjota jäsenmaalle tilaisuutta mielipiteiden vaihtoon komission suosituksista. Jäsenmailla ei tarvitsisi olla riippumatonta talousneuvostoa valvomassa budjettisääntöjen noudattamista. Komission tulee antaa pyydettäessä yksityiskohtaiset perustelut parlamentille maakohtaisista suosituksistaan. Osa on jätetty yhdessä Sampo Terhon ja osa Anneli Jäätteenmäen kanssa.

2012/0150(COD) Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivien… muuttamisesta

2012/12/20 ECON 15 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Selvitys- tai elvytystoimiin ryhdytään jos finanssilaitos ei täytä tai todennäköisesti tulee rikkomaan minimipääoman vaatimuksia. Monet eri vaatimukset korvataan yleisemmällä riskiprofiilin arvioinnilla ja riskien mukaisesti punnittujen yhtiön varojen arvioinnilla. Talletussuojalaitos suojattujen talletusten osalta on vastuussa niiden aiheuttamista tappioista jos niitä ei olisi suljettu pois elvytystoimista. Talletussuojalaitos voi maksaa korvauksen käteisenä, lainana, takauksina tai arvopapereina. Talletussuojalaitoksella tulee olla järjestelyt, joilla se täydentää varojaan vastaavasti eri osallistujiltaan.

2013/2174(INI) Luonnon ja ihmisten aiheuttamien tuhojen vakuuttamisesta

2013/10/23 ECON 21 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: ottaa mukaan joissain listoissa geofysikaaliset ja hydrologiset katastrofitilanteet, joita ilmastonmuutos voi lisätä, toisissa metsäpalot ja niihin tarvittavat nopeat havaitsemis- ja reaktiovalmiudet. Ihmiset aliarvioivat riskejä sekä yksilöinä että yhteisöinä. Korostaa yhteiskunnan ennaltaehkäisevien toimien merkitystä. Korostaa tutkimuksen ja tiedonvälityksen merkitystä jotta luonnonkatastrofien riskit paremmin ymmärrettäisiin. Parhaita käytäntöjä riskien ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi tulee jakaa alueellisesti ja jäsenmaiden välillä. Tulee valmistautua koordinoituun toimintaan suuren riskin alueilla. Rajat ylittävästä yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta tulee sopia etukäteen. Useimmilla jäsenmailla on jonkinlainen vakuutusperustainen järjestelmä tulvien ja muiden luonnononnettomuuksien varalle. Sitä voidaan täydentää korvauksilla valtion rahastoilla niiden omistuksien osalta, joita ei ole voinut vakuuttaa yksityisesti tai jos epätavallisen suuret vahingot ylittävät korvaussummat. Jäsenmaa voi myös osallistua korvauksiin jälleenvakuuttamisen kautta. Nämä kansalliset järjestelmät eroavat niin paljon ettei ole järkevää yhtenäistää niitä. Direktiivi EU:n solidaarisuusrahastosta toteaa, että saastuttaja maksaa periaatteen mukaisesti tuhon aiheuttaja on vastuuvelvollinen eikä rahastoin tarkoitus ole vapauttaa jäsenmaita ja alueita vastuusta varautua ja ehkäistä tuhoja ennalta. Kansalaisten on kannettava oma vastuunsa ja valtion korvausten ei tule kattaa kaikkea. Jäsenmaat voivat harkita kulttuurinsa mukaisesti olisiko tarpeen yhdistää luonnononnettomuusvakuutus palovakuutukseen.

Suomalaisten talouselämän puolesta

2008/0196(COD) Kuluttajan oikeuksista

2010/11/06 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ettei siirryttäisi pois aiempien direktiivien linjasta, joiden mukaan jäsenmailla saa olla tätä direktiiviä tiukempia määräyksiä kuluttajansuojan tasosta.

2009/0064(COD) Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot

2010/02/15 ECON 50 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Direktiivin piiristä haluttiin pois kansalliset, pienet sijoitusrahastot , eläke- ja sosiaalirahastot, julkisen vallan rahastot ja työntekijöiden palkitsemisrahastot ja rahastot, jotka hallitsevat vain isäntäyhtiönsä tai niiden tytäryhtiöiden sijoituksia. Lukuisia tärkeitä teknisiä korjauksia, mm erillistä säilyttäjää ei tarvittaisi pitkäaikaisille ja pelkkiin yritysosakkeisiin sijoituksista. Kansalliset valvojat arvioisivat sijoitusyhtiöiden riskisyyden ja velkavivutuksen ja asettaisivat niille rajat.

2009/0132(COD) Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen)

2010/02/25 ECON 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Sijoitustuotteesta annetun avaintietolomakkeen eli tiivistelmän juridisen sitovuuden selventäminen on tarpeen, koska se ei koskaan voi antaa kaikkia tietoja. Vastuu tulee olla vain jos se on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen, kun sitä luetaan yhdessä kaiken annetun tiedon kanssa.

2010/2074(INI) Basel II -sopimuksesta ja vakavaraisuusdirektiivien tarkistamisesta

2010/06/15 ECON 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Vaatii uutta toimijoiden kuulemista ja vaikutusanalyysia sitten, kun lakiesitys on saanut lopullisempaa muotoaan. Muistuttaa, että uusien pääomavaatimusten saavuttamiselle tulee antaa riittävä aika, jottei pankkien lainaus yrityksille kärsisi nykyisen kriisin tilanteessa. Katsoo, että pääoman suhde lainanantoon tulee olla kansallisesti harkittavissa silloin, kun siihen ei sovelleta riskianalyysia.

2010/2303(INI) Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevasta vihreästä kirjasta

2011/01/18 ECON 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kenenkään ei pitäisi palvella niin monessa yritysten johtokunnissa, että se vaarantaa hyvän johtokuntatyöskentelyn, mutta sitä ei pidä rajoittaa kolmeen johtokuntaan, kuten mietintö esitti. Poistaa ehdon, että jonkin kynnyksen yli menevät maksut tulisi hyväksyttää omistajilla. Maksut yhteistyöyritysten välillä eivät myöskään vaadi vastaavaa järjestelyä.

2011/0058(CNS) Yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB)

2011/12/12 ECON 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Vaikka ei haluta yhteistä yritysverotusta, halutaan kuitenkin yhteisiä yritysverotuksen laskentaperusteita. Yrityksen tai yritysryppääseen kuuluvien yritysten verotuksen määräytymisessä jäsenmaittain tulee käyttää yhteistä kaavaa, jossa otetaan huomioon työvoima, omaisuus ja myynti. Tärkeää oli saada myyntitekijän osuus kaavassa minimoitua, koska sitä on helppo manipuloida ja se on vaikea pala vientiin suuntautuneille maille. Muutosesitykset esittivät myyntitekijän poistoa kokonaan, lopputulos oli, että sen osuus pieneni 1/3:sta 1/20:een.

2011/0062(COD) Asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista

2011/06/10 ECON 28 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tarkentaa asuntovelan määritelmää. Poistetaan piiristä mm remontteja varten otetut velat. Kulutusluottoja koskevaa direktiiviä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää jos on kyse muista lainoista, joissa asunto-omaisuus on takuuna tai yli 75.000 euron remonttitarpeisiin otetusta velasta. Kiinteistövälitysyrityksen johdon on valvottava että myyntihenkilöstöllä on tarvittava tietotaito. Siihen ei tarvita komission delegoituja säädöksiä. Ei myöskään tarvita varoituslauseketta, että vakuudeksi annetun omaisuuden voi menettää, jos ei suoriudu velanhoidosta, koska asia on itsestään selvä. Komission ei tule tehdä listaa tiedoista, joita mainosten tulee sisältää eikä kiinteistövälittäjän tarvitse informoida verohelpotusten mahdollisuuksista. Velan välittäjän tulee hyvissä ajoin ennen kuin kuluttaja on sitoutunut tiettyyn velkasuhteeseen tarjota vertailtavaa tietoa velkatarjouksista markkinoilla jotta päätös perustuu riittävään tietoon. Tähän ei tarvita komission delegoituja säädöksiä tietosisällöistä, sillä velan välittäjien tulee antaa tarvittava tieto, jotta kuluttaja voi arvioida sopiiko velka hänen tarpeisiinsa, tarvittaessa selvityksineen oleellisista sopimusehdoista ja niiden vaikutuksista kuluttajalle mukaan luettuna tilanne, joissa velkaa ei voikaan maksaa takaisin. Jäsenmaat voivat määrätä missä määrin ja miten tuo tieto tulee antaa asuntolainasopimusta tarjottaessa. Lainan antaja voi hyväksyä asiakkaan, vaikka juuri sillä hetkellä hänen mahdollisuutensa velan takaisinmaksuun eivät täyty. Automaattisen velanhoitolaskurin tuloksia ei tarvitse selittää asiakkaalle, jos ne osoittavat ettei tämä kykene hoitamaan velkaansa. Velanhoitokyvyn arviointiin ei tarvita komission delegoituja säädöksiä eikä myöskään tietokantoihin tai maksukyvyttömyysrekistereihin. Kuluttajalla tulee olla oikeus lyhentää velkaansa ennenaikaisesti siten, että velanhoitokustannukset vastaavasti vähenevät. Asuntolainojen välittäjien tulee olla virallisesti rekisteröityjä tai toimiluvan saaneita. Suurin osa jätetty yhdessä Sirpa Pietikäisen kanssa.

2011/0202(COD) Luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevista vakavaraisuusvaatimuksista

2012/07/03 ECON 46 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Suomalaiset asunto-osakeyhtiöiden osakkeita tulee kohdella kuin muutakin kiinteistöomaisuutta, esimerkiksi ne tulee voida laskea lainavakuuksina siinä kuin muutkin kiinteistöomaisuudet eikä niille tule asettaa 35% tai 50% riskisyyttä tai arvostaa niitä vain 80% tai 60% arvosta. Yrityksen johtokunta määritellään Suomen käytännön huomioonottavasti, ilman erillistä ”johtokuntaa sen valvovassa tehtävässä”. Voi olla erisarjaisia osakkeita, joilla on eri äänivalta. Osuuspankeilla voi olla yhteistyötä, kuten keskusosuuspankki, jonka suhteen pääomavaatimukset eivät ole samanlaiset. Äänioikeutetuille ja ilman äänioikeutta oleville osakkeille tulee voida maksaa eri osinkoja. Valtioiden velkakirjoille tulee voida asettaa 20% riskisyys. Jäsenmaiden tulee voida arvioida itse vuosittain millainen riski asuntovelan takaisinmaksuun sisältyy, eikä tule ottaa käyttöön 10% tai 15% minimiarvoja, sillä esimerkiksi Suomessa takaisinmaksusta huolehditaan hyvin ja riskit pankin suhteen ovat pienet. Näillä on siis vaikutuksia pankkien pääomavaatimuksiin. Muutosesityksiä jätettiin myös koskien keskuspankkitalletuksien arviointia likvidinä pääomana ja likvidin pääoman laskentaa. Näissä huomioitiin osuuspankkien erikoinen rakenne. Mukaan laskettava saamiset muissa valuutoissa, jotka voivat olla valtion tai keskuspankin takaamat, sikäli kuin ne vastaavat pankin toimien rahan tarvetta tuossa maassa. Jäsenmaa voi hyväksyä tiettyjä velkakirjoja. Tutkittava olisiko 1,5% sopiva likvidin pääoman velkasuhde julkisen sektorin kyseessä ollen. Osa jätetty yhdessä Sirpa Pietikäisen ja/tai Carl Haglundin kanssa.

2011/0203(COD) Oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta

2012/07/03 ECON 37 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Koska tähän esitykseen oli tehtävä paljon muutosesityksiä, niiden aihealueet jaettiin suomalaismeppien kesken. Sari Essayahin muutosesitykset keskittyivät hallintorakenteisiin, koska esimerkiksi Suomessa on hallintoneuvosto, joka valvoo johtokunnan päätöksiä ja johtokunta erikseen. Joissain maissa yksi päättävä elin huolehtii molempien tehtävistä. Lain tulisi ottaa molemmat mallit tasapuolisesti huomioon ja kunnioittaa jäsenmaan yrityslainsäädäntöä. Jäsenmaiden tulee valvoa yhtiöiden ja myös holding-yhtiöiden toimintaa ja saada sitä varten tarvittavat tiedot. Jotkin muutosesityksistä (kuten eräät koskien emoyhtiön yhdistettyjä taloudellisia tietoja) jätettiin yhdessä Sirpa Pietikäisen kanssa. Johtokunnan tulee jatkuvasti arvioida yrityksen riskit. Tarpeeksi suurten ja monimutkaisten yritysten pitää perustaa johtokunnan jäsenistä koostuva riskikomitea, joka voi olla yhdistetty sisäisen tilintarkastuksen kanssa ja joka avustaa johtokuntaa. Kaikki riskit tulee arvioida ja raportoida. Tarpeeksi isojen ja monimutkaisten yritysten tulee perustaa johtokunnan jäsenistä koostuva nimityskomitea johtokunnan nimityksiä varten, mikäli kansallinen lainsäädäntö sen sallii. Johtokunnan jäsenillä tulee olla riittävästi aikaa tehtäväänsä, eikä heidän tule olla useamman kuin viiden johtokunnan jäseniä pois lukien tytäryhtiöiden johtokunnat.

2011/0284(COD) Yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista

2012/07/23 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Katsoo että yhteinen kauppalain tulisi koskea vain kuluttajan ja kauppiaan välisiä suhteita, ei yritysten välisiä suhteita.

2011/0359(COD) yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista

2012/09/11 JURI 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa kappaleen tilintarkastuksen ulkopuolisten palvelujen kiellosta, joista jo säädellään IESBA:n eettisissä ohjeissa. Pitää kansainvälisten tilintarkastus standardien noudattamista riittävinä. IAASB:n kansainvälisten tilintarkastussääntöjen ja tämän asetuksen välillä ei pitäisi olla ristiriitaa. Poistaa kappaleen tilintarkastusraportin uusista säännöistä, joissa on jo olemassa kansainväliset standardit, joita ollaan uudistamassa. Poistaa kappaleen tilintarkastajan vaihtovelvollisuudesta vähintään 6 vuoden välein, koska edellisessä direktiivissä säädettiin 7 vuoden rotaatiovaatimus, eikä siitä ole riittävästi kokemuksia. Yhdessä Hannu Takkulan kanssa.

2012/10/29 ECON 6 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Yllä olevien lisäksi poistaa määräyksen, jonka mukaan tilintarkastustoimisto saa myydä tarkastettavalle muita palveluja korkeintaan 10% arvosta suhteessa varsinaisen tilintarkastuksen veloitukseen. Poistaa sisäisen tilintarkastuksen lisäraportin julkaisuvaatimuksen, koska se voi sisältää sensitiivistä tietoa.

2011/0361(COD) Luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) No 10602009 muuttamisesta

2012/04/17 ECON 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa esityksen, että luottoluokituslaitos voisi reitata yritystä vain kolmen vuoden ajan ja sinä aikana vain kymmentä luottovälinettä, minkä jälkeen se ei voisi neljään vuoteen reitata, eli pakotettaisiin kierrättämään yrityksen pääasiallista luottoluokittajaa tietyin väliajoin. Poistaa esityksen seuraamuksista jos luottoluokituslaitoksen rikkomus tai laiminlyönti on vaikuttanut luokitukseen. Komission tulee kolme vuoden kuluessa arvioida, mikä vaikutus luottoluokittajien kierrättämisellä on ollut ja vuoden kuluessa arvioida mikä vaikutus on sillä, että luottoluokituksen kohde maksaa luokittajan palkkion

2013/0139(COD) Maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä

2013/09/10 ECON 61 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: tämän direktiivin mahdollistama pankkitilien vaihto olisi mahdollista jäsenmaan sisällä, ei niiden välillä. Paljon teknisiä muutoksia, jotta jäsenmaiden joustavat käytännöt voitaisiin säilyttää. Maksutilillä ei tarvitse olla vähintään 20 palvelun hintalistoja, sillä usein niin montaa palvelua edes maksutiliin liity. Pakettiin kuuluvien palvelujen hinta voidaan ilmoittaa könttänä. Poistaa komissiolta oikeuden tarkentavaan lisäsääntelyyn monessa kohden. Tiliote tulee antaa pyydettäessä ja se voidaan antaa paperi- tai sähköisessä muodossa ja siinä ei tarvitse eritellä jokaisen palvelun hintaa erikseen. Tiliotteessa saa olla pankin nimi. Jokainen maksupalvelun tarjoaja on velvoitettu tarjoamaan tilinvaihtopalvelua. Jäsenmaa voi säätää yhden tai useamman perusmaksutilejä tarjoavan pankin, jossa kaikilla unionissa asuvilla on oikeus avata perusmaksutili ja asiakkaan vakuutus riittää siitä, ettei hänellä ole useampia sellaisia tilejä. Tilin avaamisen voi evätä painavin perustein, kuten rikollinen toiminta, väärien tietojen antaminen tai muut sopimusrikkomukset. Jäsenmaa voi päättää mitä ominaisuuksia perusmaksutilillä tulee olla. Osa on jätetty yhdessä Sampo Terhon kanssa.

2013/0314(COD) Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä

2013/12/19 ECON 16 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Erottaa toisistaan kriittisen tärkeät ja laajasti käytetyt kaupalliset indeksit ja vain rajoitetusti käytetyt viitearvot ja soveltaa sääntelyä vain edellisiin. Jos ESMA on tarkastanut niiden pätevyyden, voidaan käyttää kansainväliset standardit täyttäviä kriittisiä indeksejä, jotka on hyväksytty EU:n ulkopuolella. Jos rahoitustuote sidottiin viitearvoon ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sitä voidaan käyttää sopimuksen raukeamiseen asti. Osa yhdessä Eija-Riitta Korholan ja Nils Torvaldsin kanssa.

2011/2084(INI) sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla

2011/07/19 ECON 24 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Muutosesitykset puolustivat suomalaisen rahapelimonopolien säilyttämistä. Rahapelaaminen on erikoislaatuista toimintaa, ja Internetissä online-pelaaminen on siinä vain tarjontakanava. Jäsenmailla on toimivalta siihenkin nähden ja ne voivat kieltää kokonaan tai rajoittaa uhkapelien tarjontaa kuluttajilleen. Online-pelien tarjoajat rikkovat EU:n lakia tarjoamalla ja mainostamalla pelejä maissa, joissa ne ovat kielletyt. Syrjimättömiä toimintatapoja tarvitsee tarjota vain jos kaupalliset toimijat ovat sallitut ja valtio ei tiukasti kontrolloi muutamaa yksityistä tai julkista monopolia. Komission tulisi luopua rikkomismenettelyistä, joita kaupalliset tarjoajat ovat saaneet aikaan valtiollisten rahapelimonopolien murtamiseksi. Rahapelimonopolit voivat helpommin välttää peliongelmat kuin vapaat pelimarkkinat. Pelaajan tulisi avata pelitili, pelaajat tulisi tunnistaa luotettavasti ja rahansiirtoja tulisi valvoa ja kaiken tämän tulisi toimia tehokkaasti, jotta pelikieltoja voitaisiin noudattaa, peliriippuvuutta, alaikäisten uhkapelaamista ja mm rahanpesurikoksia voitaisiin estää. Pelitilejä ei pitäisi kyetä tekemään kuin yksi pelifirmaa kohden. Rahapeliteollisuuden omavalvonta ei korvaa tiukkaa viranomaisvalvontaa, eikä sen epävirallisista säännöistä voi kehittää EU:ta kattavaa “turvallisen pelaamisen” virallista säännöstöä ja näin yrittää kiertää jäsenmaiden toimivaltaa rajoittaa uhkapelaamisen tarjoamista. Pitäisi tarjota tietoa vastuullisesta pelaamisesta ja peliriippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Pelaajien tulisi asettaa itselleen rajat kuinka paljolla he voivat pelata vuorokaudessa tai kuukaudessa, eikä pelaamisesta tulisi erillisillä houkuttimilla palkita. Pelintarjoajan toimilupa tulisi kieltää, jos se rikkoo lakia yhdessäkään jäsenmaassa. Eri uhkapelit eroavat toisistaan ja vaativat erilaisia ratkaisuja, kuten nopeatahtiset vuorovaikutteiset uhkapelit ja lotto, minkä takia joitakin pelitapoja tulee valvoa tiukemmin kuin toisia, jopa reaaliaikaisesti. Viranomaisvalvojien yhteistyötä tulee parantaa ja heidän tulisi jakaa keskenään parhaita valvontakäytäntöjä, jotta rikokset saadaan torjutuiksi. Viranomaisilla tulee olla valta puuttua rahansiirtoihin. Rahansiirrot pelitilille tulisi tehdä käyttäen vain yhtä pankkitiliä, jonka omistaja tunnetaan. Poistaa esityksen yhteiseurooppalaisesta pelien valvojasta. Uhkapelien tuloja käytetään monen kansalaisjärjestön, urheilun, taiteen, sosiaalisten projektien, koulutuksen ja tutkimuksen hyväksi. Pyytää komissiota tutkimaan miten vedonlyöntien epärehellisyyttä voitaisiin estää, ja estää se, että vain suuret televisioidut urheilutapahtumat saisivat tukea. Tukea pitäisi pikemmin antaa ruohonjuuritason urheilulle. Muistuttaa, että jäsenmailla on oikeus estää yksityinen voitontavoittelu uhkapelisektorilta.

2012/2322(INI) Sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla

2013/04/11 IMCO 24 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Eräät muutosesityksistä yhdessä suomalaismeppien kanssa, kuten Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Liisa Jaakonsaari. Mm suomalaisen uhkapelimonopolin murtamiseksi on ollut useita yrityksiä, kuten tämä oma-aloitemietintö.  Tiukka puolustus sille, että uhkapelit kuuluvat erityislaatuisuutensa vuoksi jäsenmaiden toimivaltaan ja niitä eivät koske periaatteet palvelujen vapaasta liikkuvuudesta, eikä tarvita koordinoitua toimintaa EU:n tasolla. Voidaan rajoittua viranomaistasolla parhaiden käytäntöjen vaihtoon. Laittomaan uhkapelien järjestämiseen tulee voida jäsenmaan puuttua omalla alueellaan. Pyytää komissiota tutkimaan mitä voidaan tehdä eräiden yritysten harjoittamalle uhkapelien mainostamiselle esimerkiksi satelliittikanavilla alueille joilla niillä ei ole toimilupaa. Kansallisesti voidaan luoda rekistereitä, joilla henkilö voi rajoittaa pelaamistaan. Tunnistamisjärjestelmistä pelaajaksi rekisteröidyttäessä ja jäljitettävistä maksukäytännöistä voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä, mutta ei tehdä yhteisiä standardeja. Korostaa kuinka tärkeä rahoituslähde uhkapelitoiminta voi olla yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Katsoo että rahanpesudirektiiviin tulee tehdä muutos, että online-pelaamisessa tulee olla luotettava pelaajan tunnistaminen rekisteröitymisvaiheessa.

2013/04/18 IMCO 24 muutosesitystä toistavat yo esitykset kun asia tuli uudelle käsittelykierrokselle

2013/0025(COD) Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen

2013/08/01 ECON 1 muutosesitys, jonka mukaan Jäsenmaat voivat vapauttaa ylimääräisistä valvontatoimista pelikoneet, kuten kolikkoautomaatit, joissa riski rahanpesusta on mitätön, koska panokset ovat niin pieniä ja pelitapa ei sovellu rahanpesuun. (Ilman poikkeuksien sallimista rahanpesudirektiivistä olisi saattanut tulla satojen miljoonien menetykset RAY:lle). Jätetty yhdessä Sirpa Pietikäisen kanssa.

2013/12/09 LIBE 1 muutosesitys, sama kuin yllä yhdessä Sampo Terhon kanssa

2011/0261(CNS) yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta

2012/08/03 ECON 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Rahoitusmarkkinaveroa (FTT) ei tulisi periä julkisen sektorin tai eläkeyhtiöiden maksuista tai hyväntekeväisyysjärjestöiltä. Kiinteistökaupan leimavero tulisi voida jäsenmaissa säilyttää, muutoin esimerkiksi Suomessa menetettäisiin satoja miljoonia euroja verotuloja.

2013/0045(CNS) Tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron (FTT) alalla

2013/04/30 ECON 9 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa eläkeyhtiöt suunnitellun FTT-veron piiristä. FTT-vero koskisi vain niitä yhtiöitä, jotka ovat perustetut sitä soveltavien jäsenmaiden alueella. Osallistuva jäsenmaa voisi pitää voimassa myös muita leimaveroja. Osa yhdessä meppien Gunnar HÖKMARK, Theodor Dumitru STOLOJAN, Astrid LULLING ja Danuta Maria HÜBNER kanssa.

2011/0389(COD) Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 200643EY muuttamisesta

2012/10/26 ECON 1 muutosesitys, jonka mukaan toimivaltaista viranomaista voi hallita moni asianosainen taho ja jäsenmaiden tulee sallia vähemmistön toimijoista osallistua valvontajärjestelmään.

2012/11/14 JURI1 päävaliokuntaan sama muutosesitys kuin yllä yhdessä Hannu Takkulan kanssa

2012/0084(COD) Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta

2012/11/19 ECON 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kansallisten tilastoviranomaisten johtajilla on vastuu koordinoida kaikkien EU:n tilastojen keräämistä. Tilastoviranomaiset ovat vastuussa sisäisestä järjestäytymisestään tämän direktiivin noudattamisessa, ei johtohenkilö yksin. Johtohenkilön nimitysvaatimukset poistetaan. Komission kanssa voidaan allekirjoittaa sopimus tilastotietojen luotettavuudesta kun ensin on päästy sen sisällöstä sopuun. Poistetaan komissiolta valta asettaa tilastojen tuottamiselle laatuvaatimuksia.

2012/0169(COD) Sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista

2013/02/15 ECON 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Muuttaa otsikoita asiallisemmiksi. Sijoitustuotteen riski- ja tuottoprofiili, selostus millä indikaattorilla sitä kuvataan ja mitkä ovat sen rajoitukset sekä selostus pääasiallisista riskeistä joita indikaattori ei riittävästi kata. Tämä lyhyt seloste ei oikeuta korvaukseen, jos sijoittaja kärsii tappioita, elleivät selosteen tiedot ole harhaanjohtavia, epätarkkoja tai epäjohdonmukaisia muiden sopimuspaperien kanssa. Sulkee pois direktiivin piiristä henkivakuutukset, joiden arvo ei muutu markkinaheilahtelujen mukana.

2012/0175(COD) Vakuutusedustuksesta, uudelleenlaadittu teksti

2013/02/14 ECON 15 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Vakuutusedustajien tulee kertoa asiakkailleen työskentelevätkö he vakuutusneuvoja antaessaan itsenäisiä vakuutusyhtiöistä ja perustuvatko neuvot puolueettomaan analyysiin usean tarjoajan vakuutustuotteista, vai onko heillä erityinen suhde joihinkin vakuutuslaitoksiin tai ovatko he niiden palkkalistoilla, ja saavatko he korvauksen työstään vakuutuksen ostajalta, vakuutuslaitokselta, toiselta vakuutusedustajalta tai näiden yhdistelmältä. Korvauksen suuruutta tai sen laskemistapaa ei tarvitsisi ilmoittaa. Poistaa asiaan liittyvän vallan komissiolta antaa tarkempia määräyksiä. Jos vakuutustuote myydään liitettynä johonkin ei-vakuutustuotteeseen, kuluttajalle tulee antaa tieto voiko tuotteita ostaa erikseen ja mihin hintaan. Poistaa kappaleen vakuutusedustajien koulutusvaatimuksista. Muutama yhdessä Mitro Revon kanssa.

2013/0110(COD) Neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta

2013/10/24 EMPL 11 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Listattujen yhtiöiden velvollisuus osallistua jos niillä on 20 miljoonan euron sijasta 40 miljoonan euron omaisuus tai 40 miljoonan euron sijasta 80 miljoonan euron liikevaihto. Jäsenmaa voisi vapauttaa pk-yritykset velvoitteesta. Ei-taloudellisten tietojen selvitys tulee voida tuottaa vuosikertomuksesta erillisenä raporttina, koska Suomessa ja Ruotsissa vuosikertomus on tilintarkastuksen alainen ja ei-taloudellisia tietoja olisi liian kallista tai mahdoton tarkastaa. Tuo raportti voitaisiin julkaista nettisivulla toimintakertomuksen julkaisun jälkeen tai siihen voitaisiin viitata toimintakertomuksessa.

Raportoitavia asioita olisivat yrityksen ymmärtämisen kannalta olennaisia tietoja, kuten ympäristö- ja henkilöstöasiat ja vapaaehtoisesti esimerkiksi sosiaaliset asiat, ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistyminen, korruption vastainen toiminta jne. Sen sijaan ei tarvitsisi tehdä riskiarvioita eikä kuvata johtoelinten ikä-, sukupuoli-, koulutus- tai ammattijakaumaa.

ECON 10 muutosesitystä ajaen samoja asioita kuin yllä.