Kulttuuri ja koulutus

Kulttuuri-, koulutus- ja tutkimusyhteistyö

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

2010/0044(COD) Euroopan kulttuuriperintötunnus

CULT, 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Asettaa uskonnolliset liikkeet poliittisten, sosiaalisten jne. rinnalle ja korostaa, että erilaiset kulttuuriset toimijat, silloin myös uskonnolliset yhteisöt, olisivat osallisia tukeen.

2010/2052(INI) Mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen

2010/10/21 IMCO 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Haluaa rajoituksia alkoholin mainostukseen radiossa ja televisiossa ennen klo 21:00. Haluaa komission tutkivan yksityiskohtaisesti kuinka tunteisiin ja elämäntapaan vetoavat alkoholimainokset vaikuttavat lapsiin ja nuorten alkoholin käyttöön.

2010/2095(INI) Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta

2010/11/16 ITRE 13 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tulee tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (t&k&i) jotta voidaan parantaa tuotteiden kierrätettävyyttä ja kehittää suljettuja teollisia prosesseja, joissa turhat materiaali- ja energiavirrat minimoidaan. Tulee ottaa talteen ja hyödyntää aineita joita nykyisin pidetään jätteinä. Tulee paremmin tutkia mineraalivarat ja hyödynnettävien aineiden virrat. Sosiaali- ja terveysalalla tulee saada innovaatioita tuottavuuden lisäämiseksi, koska muuten työvoimaa ei riitä teollisuuteen. Olisi hyväksi lisätä tieteellisten ja soveltavien oppilaitosten yhteistyötä. Eko-design direktiiviä pitäisi edelleen kehittää. Sosiaalisia ja ympäristöllisiä standardeja tulisi sisällyttää vapaakauppasopimuksiin. Kehottaa edistämään avointen lähdekoodien tietoliikenne- ja tietotekniikkasovellutuksia, kehottaa parempaan tietokoneiden ja supertietokoneiden käyttöön monimutkaisten järjestelmien hallinnassa. Esittää julkista internetin sivua, “Virtuaali-Eurooppaa”, jossa on paikkatietojärjestelmään yhdistetty mm tuotantolaitosten ja yritysten informaatiota, jonka avulla voi helpommin löytää sopivia yhteistyökumppaneita.

2010/2308(INI) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta

2012/09/02 LIBE 1 muutosesitys, joka kehottaa ottamaan huomioon lisääntyvän syrjäytymisen vaikutukset sisäiseen turvallisuuteen kun riskit rikollisuuden kasvuun suurenevat ja toivoo asiasta selvitystä.

2011/0136(COD) Orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista

2011/10/28 JURI 16 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kirjallisten julkaisujen lisäksi äänitteet tulee ottaa mukaan orpoteoksen määrittelyyn. Yhdessä Sampo Terhon, Mitro Revon ja Hannu Takkulan kanssa.

2011/0371(COD) Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman, ’YHTEINEN ERASMUS”, perustamisesta

2012/08/28 EMPL 9 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Lisää ammattikoulutuksen korkeakoulutuksen rinnalle unionin ja sen ulkopuolisten maiden koulutusyhteistyössä. Pyrkii lisäämään korkeakoulu-, ja ammatillisten opiskelijoiden ja harjoittelijoiden osallistumismahdollisuuksia ulkomailla ja kehittämään vapaaehtoistoimintaa urheilussa. Jakaa käytettävissä olevat tukirahat prosenteittain korkeakoulutuksen (37%), ammattikoulutuksen (22%), kouluopetuksen (10%), aikuiskoulutuksen (3%)  ja nuorisotyön (10%) kesken. Myös erityistukea tarvitsevien oppilaat tulee sisällyttää ohjelmiin.

2012/11/10 CULT 11 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Vastustaa eurooppalaisen opintolainan takausjärjestelmän luomista kun he suorittavat maisterintutkintoa toisessa maassa. Lisää ammattikoulutuksen korkeakoulutuksen rinnalle. Esittää yllä mainittua rahanjakoa. Osa näistä on jätetty yhdessä Sampo Terhon kanssa.

2011/0401(COD) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020)

2012/06/29 ITRE 1 muutosesitys kiirehtii tutkimuksen puiteohjelman hallinnollista ja tukien antamisen yksinkertaistamista ennen Horisontti 2020 aloittamista.

2011/0435(COD) Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta

2012/10/17 IMCO 8 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa komissiolta oikeuden päättää miten Eurooppalaisen ammattikortin maksut kerätään ja jaetaan. Jäsenmaalle tulisi saada kuukausi aikaa käsitellä ammattikortin hakemus kahden viikon sijaan. Jos jäsenmaa ei käsittele kuukauden kuluessa tai kysy lisätietoja, ammattikorttia ei automaattisesti katsota myönnetyksi. Jos ammattiin vaadittuja taitoja ei säädellä kotivaltiossa, työskentelyvaltio tarkistaa että hakemuskaavakkeet ovat aidot ja täydet. Sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusta tulee edeltää 12 vuoden yleis- tai ammatillinen koulutus. Kuuden kuukauden harjoittelu voidaan suorittaa opiskelujen keskelläkin eikä vain lopussa. Osa yhdessä Mitro Revon ja Hannu Takkulan kanssa.

2011/2087(INI) Urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta

2011/09/09 CULT 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa esityksen, että urheilijoilla tulisi olla sama sosiaaliturva kuin työntekijöillä. Poistaa esityksen urheilumanagerien korkeakoulutusvaatimuksesta. Poistaa esityksen, että urheiluagentit paljastaisivat eurooppalaiseen keskusrekisteriin tulonsa. Poistaa esityksen, että EU:n lippu olisi pakollinen urheilukilpailuissa ja suosituksen, että se tulisi olla esillä myös urheilijoiden vaatteissa.

2011/2107(INI) Vihreästä kirjasta: Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle

2011/06/21 ITRE 1 muutosesitys, jonka mukaan tutkimusohjelmien rahoituksen tärkein periaate ja kriteeri on tutkimuksen korkea laatu. Se jätettiin yhdessä Hannu Takkulan kanssa.

2012/0011(COD) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)

2013/03/04 LIBE 20 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: muutama yhdessä Eija-Riitta Korholan kanssa. Poistaa useita epäkäytännöllisiä tietosuojavaatimuksia julkiselta hallinnolta ja sen rekistereiltä. Poistaa komission valtaa tarkentaa tietosuojavaatimuksia. Julkisella sektorilla ja työnantajilla tulee säilyttää mahdollisuus käsitellä henkilökohtaisia tietoja henkilön suostumuksella. Tietosuojavaatimukset eivät saa turhaan estää historiallista, tilastollista tai tieteellistä tutkimusta. Henkilö voi antaa suostumuksen henkilökohtaisen tiedon käyttöön ennalta määräämättömiin historiallisiin, tilastollisiin tai tieteellisiin tutkimuksiin ilman että saa tietoa tutkimusten sisällöstä. Julkisen vallan kannalta tarpeellisista tietokannoista ei ole oikeutta poistaa tietojaan. Tietokantoihin tallennetut tiedot on oikeus saada, jollei se vaadi suhteetonta vaivannäköä. Poistaa vaatimuksen tietosuojavastaavasta, jos yrityksen tietokannat eivät ole sen liiketoiminnan väline. Tietosuojavastaava voi olla yhteinen monille julkisen sektorin toimijoille.

2013/2006(INI) Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi

2013/07/15 EMPL 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Vaatii lisätyövoiman palkkaamista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön, ja investointeja heidän korkeatasoisiin koulutuksiinsa, työolosuhteisiinsa ja tutkimusvälineisiinsä. Perää myönteisen työilmapiirin edistämistä ja palkitsemisjärjestelmiä, jotta voidaan saada käyttöön henkilöstön kokemus ja luovuus jotta voidaan järkeistää työ- ja tuotantoprosessit. Kehottaa lisäämään yritysten ja tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä.

2013/2041(INI) Koulutuksen uudelleenajattelusta

2013/05/06 EMPL 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kehottaa lisäämään panostuksia korkeatasoiseen koulutukseen yhteiskunnan ja työelämän uusien vaatimusten mukaisesti, kun opiskelijoiden kyky osallistua yhteiskunnalliseen elämään kasvaa, ja heidän luovuutensa sekä tietotaitonsa, voidaan luoda vahva innovatiivinen ja osallistava Eurooppa. Korostaa luovuuden edistämiseksi myös taiteiden ja liikunnan merkitystä, jotta turvattaisiin tasapainoinen yleissivistys ja persoonallisuuden kehitys, ja paikattaisiin puutteet yleistiedon ja erikoistumisen tarpeissa työelämän vaatimusten vaihtuessa. Koulutukseen ei olisi tasapuolista pääsyä vaan pääsykokeet olisivat tasapuolisesti järjestetyt ja erityisryhmille olisi opiskelumahdollisuuksia. Korostaa varhaislapsuuden hoivaa, ja eri ikäryhmille soveltuvia koulutusohjelmia, sitouttaen vanhempia rohkaisemaan oppimiseen. Jäsenmaat voivat etsiä keinoja tunnustaa epämuodollinen oppiminen. Korostaa opettajakoulutuksen tasoa ja heidän kykyään sopeuttaa opetus eri omaksumistapoihin ja -kykyihin. Korostaa ettei ainoa päämäärä ole työllistyvyys vaan kyky toimia kansalaisena ja työelämäss