Liikenne

Tie- ja rautatieverkosto

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

2013/0028(COD) asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta

2013/09/23 TRAN 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korostaa vastavuoroisuuden tärkeyttä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jos niiden yritykset tekevät tarjouksia EU:n alueella. ( Esimerkiksi venäläiset yhtiöt voisivat kilpailla Suomessa vain jos vastavuoroiset säännöt ovat voimassa). Poistaa liian yksityiskohtaista sääntelyä julkisen henkilöliikenteen palveluvaatimuksista. Poistaa 10 miljoonan vuotuisen junakilometrin vaatimuksen, joka ei ota huomioon jäsenmaiden eroja. Poistaa esityksen, että reittipaketit voidaan jakaa eri henkilöliikenteen yhtiöiden kesken. Jätetty yhdessä Hannu Takkulan kanssa.

2013/09/27 EMPL 5 muutosesitystä, eli samat kuin yllä.

2013/0012(COD) Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta

2013/10/03 TRAN 1 muutosesitys katsoo, että harvan asutuksen alueilla, kuten Lapissa, ei tarvitsisi maakaasun tankkauspisteitä olla vähintään 150 km välein vaan 250 km riittäisi.

2013/0105(COD) Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista 25.7.1996 annetun direktiivin 96/53/EY muuttamisesta

2013/12/10 TRAN 6 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Pitempiä, painavampia ja korkeampia rekkoja voidaan käyttää maiden välisessä liikenteessä jos molemmat maat ne ovat ne pysyvästi tai väliaikaisesti sallineet. Mittojen tulisi olla teknologianeutraaleja, esimerkiksi suhteessa käytettyyn polttoaineeseen. Yhdessä meppien Petri SARVAMAA, Hannu TAKKULA, Eija-Riitta KORHOLA, Anneli JÄÄTTEENMÄKI, Nils TORVALDS, Anne E. JENSEN, Christofer FJELLNER, Anna IBRISAGIC, Gunnar HÖKMARK, Alf SVENSSON, Anna Maria CORAZZA BILDT, Bendt BENDTSEN kanssa yhteiset rekkojen mittoihin, joilla on keskeinen vaikutus Suomen vientiteollisuudelle ja rekkaliikenteelle Suomen, Ruotsin ja Tanskan välillä.

2013/2062(INI) CARS 2020 -toimintasuunnitelmasta – Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus

2013/07/23 EMPL 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korostaa tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan merkitystä erityisesti vähäpäästöisten autojen kehittämisessä, jotta Eurooppa voisi vapautua riippuvuudestaan energian tuonnista, ja tietotekniikan lisäämiseksi, jotta autoista tulisi turvallisempia ja miellyttävämpiä ajaa. Haluaa parannuksia, muttei EU:n lainsäädäntöä koskien työntekijöiden oikeuksia tiedonsaantiin ja neuvotteluihin massairtisanomisten yhteydessä. Kehottaa jäsenmaita tutkimus-, työ- ja koulutusohjelmien tekemiseen, jotta voidaan vastata muuttuviin työvoimatarpeisiin. Vaatii pitkällä aikavälillä globalisaatiorahaston sulauttamista sosiaalirahastoon, jotta työpaikkansa menettäneet henkilöt saisivat avun nopeammin ja tehokkaammin, kuten tilintarkastustuomioistuin suositteli raportissaan 7/2013.

2013/2075(INI) EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta

2013/09/13 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa rautateiden kilpailuesteistä maininnan raideleveydestä, ei pakota julkisen sektorin hallinnassa olevia satamia ja lentokenttiä koskevaan kilpailun avaamiseen vaan suosittelee sitä.

2011/0190(COD) Direktiivin 199932EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta

2011/12/16 ENVI 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Esittää 1% rikkipitoisuusvaatimuksen pidentämistä vuodesta 2014 vuoden 2019 loppuun  ja 0,1% vaatimuksen alkamista 2020 alusta alkaen. Silloin ei tulisi viiden vuoden mittaista markkinoiden vääristymistä ja ylimääräisiä satojen miljoonien eurojen kustannuksia suhteessa muihin jäsenmaihin.