Vähemmistöt

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

Vähemmistöjen puolesta

2010/2276(INI) Romaniväestön osallistamista koskevasta EU:n strategiasta

2010/12/16 EMPL 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Katsoo, että EU:n tuen hyödyntäminen on heikkoa. Katsoo että tuen hakijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen on saatava hallinnollista apua, saada koulutusta ja apua tukihakemuksien täyttämiseen. Tukirahojen käyttöä tulee tehokkaasti valvoa niin että ne päätyvät todella tarvitsevien romaanien elinolojen, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden parantamiseen. Katsoo, että syrjäytymisen ehkäisy tulisi aloittaa varhaislapsuudesta, lapsi tulee heti kirjata väestörekisteriin ja hänen kansallisuutensa tulee tunnustaa ja hän pääsee sosiaalipalvelujen piiriin. Romanilapsille tulisi taata korkeatasoiset esikoulupalvelut ja heidän koulutustaan tulisi tukea. Tarvitaan erikoistoimia romanien työllistämiseksi ja ammattikoulutukseen nuorten ja vanhempienkin aikuisten kohdalla.

2013/2066(INI) Romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdista

2013/07/17 EMPL 8 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: katsoo, että alhainen koulutustaso, työkokemuksen puute ja ennakkoluulot ovat heikon työllistymisen taustalla, mutta myös romanien omat asenteet ja sopivien työpaikkojen puute. Tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Opettajien tietojen lisääminen romanikulttuurista ja romanilasten osallistuminen esiopetukseen ovat keinoja vähentää kouluiässä alkavaa syrjäytymistä, kehottaa lisäämään osallistumista perus- ja ammattikoulutukseen. Kehottaa romanitaustaisten henkilöiden värväämiseen työvoimatoimistoihin antamaan erikoistuneita palveluja. Sosiaali- ja terveyspalveluja tulee suunnata tehokkaammin ja niihin, samoin kuin kouluavustajiksi, tulisi saada romanitaustaisia henkilöitä. Asumisessa tulisi seurata syrjimättömyyden periaatetta. Kehottaa edistämään romanikielen ja kulttuurin kehittymistä, kehittämään romaniasioiden hallintorakenteita, tehostamaan romanipolitiikan soveltamista ja lisäämään osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön.

2012/2131(INI) Maahanmuuttajien kotouttamisesta, sen vaikutuksista työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoisesta ulottuvuudesta

2012/12/11 EMPL 12 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ei vaadi työvoimaa lähettäviä maita järjestämään kieli- ja kotouttamiskursseja vaan siinä vastuu on vastaanottavilla mailla. Kieli- ja kotouttamiskursseilla tulisi perehtyä myös maan kulttuuriin. Ei pidä hukkaan heitettynä niitä resursseja, joita hyödynnettyään opiskelija lähtee EU:n ulkopuolelle.  Maahanmuuttajien opintotodistukset tulee voida arvioida ennen kuin ne hyväksytään päteviksi. Pakolais- ja työmarkkinapolitiikkaa ei pidä linkittää toisiinsa. Ei vaadi maahanmuuttajia heti olemaan valmiita työmarkkinoille. Poistaa vaatimuksen yhteisistä EU:n konsulipalveluista. Pyytää että EU:n rajoilla otettaisiin käyttöön biometriset tunnisteet jotta laillista ja laitonta maahanmuuttoa voidaan valvoa. Pyytää jäsenmaita laillistamaan ainakin ne paperittomat henkilöt jotka ansaitsevat elantonsa työllään. Ei halua EU-tason lakia maahanmuuttajia koskien.