Energia ja ympäristö

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

Energiapolitiikkaan järkeä

2010/2107(INI) Energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta

2010/12/10 ITRE 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kehottaa lisäämään rakennusdirektiiviin lämmönvaihtimien hyödyntämisen, sekä luomaan olosuhteet paitsi sähköautojen, myös polttokennoilla ja biopolttoaineella toimivien autojen kehittämiselle, kuten lataus- ja tankkauspaikkoja lisäämällä. Kehottaa suosimaan verotuksen keinoin vähäpäästöisiä autoja.

2011/0092(CNS) Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 200396EY muuttamisesta

2011/01/12 ECON 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Dieseliä tulee olla mahdollisuus verottaa pienemmällä veroasteella kuin bensiiniä, toisin kuin komissio esitti. Lisäksi tulee olla mahdollisuus pitää alhaisempaa veroa dieselillä yrityskäytössä, koska kuljetuskustannukset ovat iso kustannustekijä erityisesti pitkien välimatkojen maissa. Tällöin alennettu vero koskisi yli 7,5 tonnin kuljetuskalustoa ja maksavien matkustajien kuljetusta.

2011/11/18 ITRE 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Dieseliä tulee olla mahdollisuus verottaa alemmalla veroasteella kuin bensiiniä ja ammattikäytössä alemmalla veroasteella kuin yksityiskäytössä, kunhan minimitaso turvataan.

2011/0172(COD) Energiatehokkuudesta, direktiivien 20048EY ja 200632EY kumoamisesta

2011/11/16 ITRE 10 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Päästökaupan maksuja ei tule kiristää energiatehokkuusdirektiivin saavutusten perusteella. Kansallisten tavoitteiden tulee voida perustua energian loppukäyttöön eikä primäärienergian kulutukseen. Tämä auttaisi Suomea, joka tuo paljon energiaa. Esitys julkisten rakennusten yhteispinta-alasta kolmen prosentin uudistamisesta vuosittain täyttämään energiatehokkuusvaatimukset on liian karkea, eikä ota huomioon, että nuo työt kannattaa tehdä peruskorjauksen yhteydessä. Tulee ottaa myös huomioon energian kulutus hyvän sisäilman laadun takaamiseksi ja energiatehokkuuden parantaminen muilla toimenpiteillä. Tiukan energiatehokkuusohjelman lisäksi tulee voida käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä. Paikallisten energiantoimittajien ei tule vähentää vuosittain toiminta-alueensa energiankulutusta 1,5 prosentilla vaan jäsenmailla tulee olla mahdollisuudet asettaa sopivat tavoitteet kansallisen yleistavoitteensa perusteella. Lämmitysenergian mittareita ei tule asentaa asuntokohtaisesti sillä se tulisi liian kalliiksi. Jos lämmön ja sähkön yhteistuotantoa on jäsenmaassa jo paljon, sen ei tarvitse lisätä sitä muiden tavoin. Yhteistuotantolaitosten etusija sähköverkkoon pääsemisessä vääristäisi markkinoita. Ei pidä säädellä lämpöenergian tuotantolaitoksen sijoittumisia.

2012/0288(COD) Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta

2013/05/31 ENVI 31 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit sisältävät biodiversiteetin ja hiilirikkaan maaperän suojelemisen. Direktiivin tulee pyrkiä estämään maankäytön muutokset ja siirtyä pelloilla viljellyistä biopolttoaineiden lähteistä sellaisiin, jotka eivät vaikuta ruoan tuotantoon. Eli tulee keskittyä toisen sukupolven edistyneisiin biopolttoaineisiin, jotka voidaan tehdä myös jätteistä ja sivutuotteista. Toisen sukupolven biopolttoaineilla tulisi olla yli 5% osuus jolloin peltoviljeltyjen osuus olisi alle 5%. Metsän biomassan kestävyyskriteerit ovat jäsenmaissa määritellyt eikä tarvita EU-tason uusia määritelmiä. Määritellään prosessin sivutuote. Muutetaan nelinkertainen laskenta kaksinkertaiseksi ja kaksinkertaisen laskennan piiriin esitetyt yksinkertaisina laskettaviksi. Laskentatavoilla pyritään edistämään ilmaston kannalta hyviä ratkaisuja. Jos biopolttoaineiden tuotannossa syntyy sähkön ja lämmön yhteistuotantoa se hyvitetään laskelmissa. Sisällytetään erikseen kerätyt biojätteet, mutta poistetaan kierrätyspaperi ja kotitalouksien yleisjätteet raaka-aineluetteloista sekä teollisuuden kierrätettävät jätteet. Koostetaan jätehierarkiaa, jolloin mustalipeä ja siitä johdetut ligniini ja mäntyöljyterva olisivat raaka-aineita, mutta eivät ne, joilla on arvokkaampaa käyttöä. Puunkorjuun sivutuotteet, kuten pienet harvennuspuut, latvukset, oksat ja puunkuori lisättiin listalle, mutta tukit ja puunjalostusteollisuuden raaka-aineet poistettiin. Lisättiin raaka-ainelistoille paljon muita orgaanisia sivutuotteita, joille mm St1 on kehittänyt käyttöä polttoaineiden valmistuksessa. Osa yhdessä Riikka PAKARINEN, Julie GIRLING, Hannu TAKKULA, Kent JOHANSSON, Petri SARVAMAA, Anneli JÄÄTTEENMÄKI kanssa erilaisin kombinaatioin.

2013/2079(INI) Täytäntöönpanokertomuksesta 2013 – Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) kehittäminen ja käyttö Euroopassa

2013/10/09 ENVI 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: kehottaa löytämään teknistaloudellisesti parhaat menetelmät, ja muistuttaa, että ne ovat tällä hetkellä kalliita investointeja. CCS:a ei voi kehittää ilman EU-tukea. Poistaa kuitenkin esityksen 600 miljoonan euron rahaston keräämisestä päästökaupan maksuista. Ei myöskään kannata fossiilisille polttoaineille CCS-todistusten erillistä ”päästökauppaa”. Koska Euroopan investointipankki EIB ai lainaa hiilivoimaloiden rakentamiseen, jotka päästävät yli 550g CO2/kWh, korostaa että hiilivoimaloille EU:ssa pitäisi olla vielä tiukemmat luparajat. Katsoo, että hiilidioksidivaraston päästäessä hiilidioksidia ilmakehään, siitä edelleen tulisi olla varastoijan vastuussa myös taloudellisesti.

2012/2259(INI) Uusiutuvia energialähteitä koskevista nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista Euroopan energiamarkkinoilla

2012/12/20 ITRE 1 muutosesitys korostaa, että uusiutuvat energiamuodot vaativat nopeasti käyttöön otettavaa varakapasiteettia. (Viittaa Wärtsilän maakaasuvoimalaitoksiin)

2013/2005(INI) Energian sisämarkkinat toimiviksi

2013/05/08 ITRE 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: EU:n tulee pyrkiä mahdollisimman suureen energiaomavaraisuuteen ja siksi käyttää kaikkia taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä energian tuotantomenetelmiä.

Ympäristön ja ilmaston suojelemiseksi

2013/2113(INI) Ympäristössä olevaa muovijätettä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta

2013/10/08 ENVI 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa esityksen rangaistuksista, jos kierrätettävää muovijätettä polttaa. Poistaa esityksen, joka kieltäisi 2020 mennessä kertakäyttöiset muovituotteet. Muovijätteen vastaisena päivänä voisi palauttaa kertyneet muovijätteensä kierrätykseen.

2010/2103(INI) Kansainvälinen kauppapolitiikka ilmastonmuutoksen tuomien vaatimusten rajoissa

2010/09/09 ENVI 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korvaa sanan “vihreä” tekniikka sanoilla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä tekniikka. Muuttaa vuoden 2020 hiilidioksidin vähennystavoitteen 30:sta 20:eenprosenttiin ja vuoden 2050 ilmastokaasujen vähennystavoitteen 50:sta 80:eenprosenttiin. Kehottaa päästökaupassa yhteiseen strategiaan kehittyvien ja kehittyneiden maiden kesken. Vaatii lisää t&k&i panostuksia uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseksi. Kestävyyskriteereihin tulee sisällyttää myös pienet hiukkaspäästöt ilmakehään ja koko tuotantoketju.

2011/2012(INI) Vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arvioinnista

2011/01/04 ENVI 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Huomauttaa, että kaikkien teollisuudenalojen tulee kehittyä entistä ympäristöystävällisemmiksi, mutta yhden määritelmän nojalla nk. ekoteollisuudenalat työllistävät pääosin julkisten tukien avulla 3,4 miljoonaa ihmistä ja työllistymisen lisääminen edellyttää tukien lisäämistä, joka tulisi tehdä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Teollisuuden rakennemuutokseen tulee sopeutua mm uudelleen koulutuksella kasvualoille.