Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

2009/2155(INI) Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) yksinkertaistamisesta

2010/02/26 AGRI 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Puhelinapu julkisin varoin maanviljelijöille, poisto esitykselle tasamaksusta, jossa ei otettaisi huomioon kustannustasoa ja muita olosuhteita, ja kanta, ettei yhteistä maatalouspolitiikkaa, YMP, pitäisi tehdä enemmän markkinapohjaiseksi.

2009/2202(INI) Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arvioinnista

2010/02/15 AGRI 13 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Toteaa, että maanviljelijöiden tulisi saada markkinoilla hyötyä eläinten paremmasta kohtelusta. Eläinten terveysindikaattoreissa tarvitaan vielä lisää tutkimusta ja tarvitaan tutkimusta miten satelliittijärjestelmän kehittäminen voisi toimia eläinkuljetusten seurannassa. Poistettu lause, jossa vaaditaan kieltoa eläinten kasvattamisesta tavalla, joka estää niiden luonnollista käyttäytymistä, koska se on liian vaikeasti tulkittava. Pyrkii edistämään antibioottien turvallista käyttöä, mutta niille ei kuitenkaan tarvita EU-tason seurantakeskusta. Salmonellan ja vesikauhun torjuntaa tai eläinten hyvinvoinnin mittaamista ei tule ottaa EU:n vastuulle.

20092236(INI) Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen

2010/04/30 AGRI 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Torjuu esityksen rahoituksen sopimisesta ennen YMP uudistusta, koska se on mahdoton. Korostaa haavoittuvia alueita ja turvaverkkoa äärimmäisten hintavaihtelujen tuomassa kriisissä.

2009/2237(INI) Oikeudenmukaisista tuloista maanviljelijöille – Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan

2010/05/20 AGRI 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korostaa kaupan ja maanviljelijöiden neuvotteluvoiman eroa mikä edellyttää maanviljelijöiden taloudellisia järjestöjä ja osuuskuntia ja niiden tukemista. Elintarvikeketjussa lainsäädäntö ei voi ratkaista kaikkea vaan se antaa kehyksen sopimustoiminnalle. Kilpailulainsäädäntöä tulee soveltaa paremmin, ettei synny hallitsevia markkina-asemia. “Elintarvikekaupan oikeusasiamies” tulisi perustaa EU-tasolle sovittelemaan sopimusriitoja. Poistaa esitykset sopimusviljelyn vahingollisuudesta kilpailulle ja kehottaa voimistamaan itsesääntelyaloitteita.

2010/2112(INI) Maatalouden tunnustamisesta strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä

2010/08/11 AGRI 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tunnustaa tarpeen kehittää terveellisiä ravintotottumuksia kohti elintarvikkeita, joiden tuottaminen kuluttaa vähemmän energiaa, vettä ja muita resursseja. Uuden yhteisen maatalouspolitiikan tulee ottaa huomioon erot ilmastollisissa olosuhteissa.

2011/0280(COD) Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä

2012/07/18 AGRI 38 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Laajentaa niiden maanviljelijöiden määrää, jotka voivat saada tukea viherryttämiseen, eli luomuviljelijöihin ja niihin, jotka ympäristötoimillaan ylittävät asetetut vaatimukset. Mahdollistaa pienviljelijöille kevyemmät mekanismit suorassa tuessa. Täsmentää aktiivisen viljelijän määritelmää ja siirtää siinä harkintavaltaa komissiolta jäsenmaalle. Ei vaadi kolmea eri lajiketta yli 3 ha pelloille. Jos 5-20 ha pelloilla pitäisi olla vähintään kahta eri viljelykasvia, joiden kunkin osuus tulee olla yli 10% peltopinta-alasta. Yli 20 ha pelloilla tulee olla vähintään kolme viljelykasvia, joista minkään osuus ei saa olla yli 70% ja kahden osuus ei saa olla yli 95%. Tämä ei koske laitumia tai heinäpeltoja tai peltoja, jotka ovat suuren osan vuodesta veden alla, tai jos yli puolet viljelysmaasta on ruohoa tai historiallista laidunmaata 62 leveyspiirin yläpuolella, jossa viljelyolosuhteet ovat vaikeat.

Jäsenmaat turvaavat, että laidunmaan kokonaismäärä säilyy, eikä vaatimusta laiteta tilakohtaiseksi. Viljelijöiden tulee laittaa 7 prosentin sijasta 3 prosenttia peltoalastaan ympäristötarkoituksiin, kuten suoja-alueiksi, metsitetyksi tai luonnontilaiseksi. Vaihtoehtoisesti jäsenmaat, joissa peltoalue on alle 10% maa-alasta, voisivat käyttää 3% sääntöä. Lisää tuen piiriin teolliseen käyttöön tarkoitetun perunan, sian- ja kananlihan ja kananmunat. Suoran tuki kansallisesti turvattava. Pienviljelijöiden tukilinja pakollinen vain jos heitä on enemmän kuin 5% viljelijöistä. Lisää ja poistaa viljelykasveja tuettujen listalta. Yhdessä usean suomalaismepin kanssa (Riikka PAKARINEN, Petri SARVAMAA, Anneli JÄÄTTEENMÄKI, Nils TORVALDS, Hannu TAKKULA, Sirpa PIETIKÄINEN, Liisa JAAKONSAARI, Eija-Riitta KORHOLA) eri meppien ollessa mukana heille sopivissa muutosesityksissä

2011/0281(COD) Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)

2012/07/24 AGRI 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Nykyistä EU:n sokerikiintiöjärjestelmää tulisi noudattaa 2020 asti niin että kiintiöiden ulkopuolinen sokeri automaattisesti katsottaisiin kiintiöihin kuuluvaksi. Poistaa vaatimuksen sopimusviljelystä. Poistaa komissiolta vallan sopimusehtoihin. Yhdessä Anneli JÄÄTTEENMÄKI, Riikka PAKARINEN, Nils TORVALDS, Liisa JAAKONSAARI, Eija-Riitta KORHOLA, Hannu TAKKULA kanssa.

2011/0282(COD) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen 2014-2020

2012/07/20 AGRI 1 muutosesitys, että jäsenmaat varaavat nuorten viljelijöiden tukeen vähintään 5% maaseudun kehittämisohjelmien budjetista. Yhdessä suomalaismeppien  kanssa Anneli JÄÄTTEENMÄKI, Petri SARVAMAA, Hannu TAKKULA, Nils TORVALDS, Liisa JAAKONSAARI, Eija-Riitta KORHOLA, Sirpa PIETIKÄINEN kanssa.

2012/07/24 AGRI 13 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tukea paitsi maanviljelyksen myös metsätalouden kilpailukyvyn edistämiseen ja myös jo olemassa olevien pienyritysten turvaamiseen ja eläkemaksuihin yli 60 -vuotiaille maanviljelijöille, jotka pysyvästi siirtävät tilansa toiselle viljelijälle. Tukikelpoisten maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimien ei tarvitse olla samoja kuin viherryttämistoimien, mutta niiden hyötyjen tulee olla suurempia. Ilmaston vaikutus on otettava paremmin huomioon. Korvauksia on maksettava myös ilmaston ääri-ilmiöiden tai tuholaisten vahingoista. Vähintään 5 % maaseudun kehittämistuesta tulee varata toimiin nuorten maanviljelijöiden hyväksi. Yhdessä useiden suomalaismeppien kanssa Riikka PAKARINEN, Nils TORVALDS, Anneli JÄÄTTEENMÄKI, Hannu TAKKULA, Petri SARVAMAA, Liisa JAAKONSAARI, Eija-Riitta KORHOLA, Sirpa PIETIKÄINEN, eri kombinaatioin.

2011/0288(COD) Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta

2012/07/20 AGRI 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tarkistusten sääntöjen ja ohjeiden tulee olla valmiit ennen kansallisten keräämisen aloittamista, muutoin tarkastusten laiminlyönnistä ei saa rangaista. Tarkastusdokumentit voidaan pitää ja lähettää sähköisessä muodossa. Pinta-alatarkastusten virheraja on alle 1,25 metriä. Jos vihertämistä voidaan valvoa vain tarkastuksin paikan päällä, tarkastusaste on 1%.. Jäsenmaat voivat maksaa alle 50% suorista tuista ja alle 75% maaseudun kehittämistuista hallinnollisen tarkastuksen jälkeen, mutta prosenttimäärän tulee olla sama kaikille. Suoria tukia ei saa maksaa ennen 16.10.. Yhdessä usean suomalaismepin kanssa, Anneli JÄÄTTEENMÄKI, Liisa JAAKONSAARI, Riikka PAKARINEN, Nils TORVALDS, Eija-Riitta KORHOLA, Hannu TAKKULA

2011/2051(INI) Yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 – Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet

2011/03/21 AGRI 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Muistuttaa että maanviljelyä tulee voida harjoittaa kaikkialla, myös alueilla, joilla on erityisongelmia, kuten vuoristoiset alueet ja vastaavat pohjoismaiset alueet, jolloin tuotantoon sidotut tuet ovat tärkeitä. Katsoo että nykyiset kansallisen tuen ja EU:n osuuden tasojen suhteet ovat sopivia, eikä kansallisen tuen osuutta tule lisätä. Näillä alueilla suora tuki maaseudun kehittämiseen ja mm luomutuotantoon voisi olla korkeampi kuin 10%. Katsoo että sokerituotannon kiintiöjärjestelyä tulisi jatkaa 2020 asti.

2013/0398(COD) maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa

2014/02/17 AGRI 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: jotta viinien ja muiden alkoholituotteiden aiheuttamia haittoja vähennettäisiin niitä koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista olisi luovuttava.