Eläkkeet

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

Eläkkeiden kestävyyden turvaamiseksi

2010/2027(INI) Väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta

2010/06/15 EMPL 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan sosiaaliturvassa ja eläkkeissä kotona tehtävän hoitotyön. Kehottaa vähentämään hukkaan menevää aikaa opiskelupaikan vaihdon tai valmistumisen ja ensimmäisen työpaikan saamisen välillä. Kehottaa ennaltaehkäisyyn terveysongelmissa, terveiden elämäntapojen edistämistä tupakoinnin, alkoholin liikakäytön, liikalihavuuden ja muiden terveysriskien torjumiseksi. Ikääntyneiden hyvä hoito pitää yhdistää siihen, ettei kerätä nuoremmalle sukupolvelle velkataakkaa. Siksi pitää lisätä tuottavuutta yleisesti sekä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, lisätä keskimääräistä työssäoloaikaa, työvoiman maahanmuuttoa ja syntyvyyttä.

2010/09/06 ECON 9 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Toteaa, että viime vuosina on kehitetty erilaisia menetelmiä sukupolvien väliseen tilinpitoon, velan kehitykseen ja julkisen talouden kestävyysarvioihin ja kehottaa komissiota jatkuvasti julkaisemaan tuloksia ymmärrettävässä muodossa. Nykyisistä arvioista seuraa hälyttävän suuria velkavuoria tuleville sukupolville, mistä johtuen tulee saada talousarviot tasapainoon. Mikäli lisääntyvät elinvuodet olisivat terveitä, eivätkä sairaudet lisääntyisi, kestävyysvaje pienenisi 1,5% bkt:sta ja siksi on tärkeää panostaa terveyden edistämiseen. Suosittelee rahastoimaan tulevia eläkevaroja (Suomi on rahastoinnissa hyvä poikkeus) ja että julkisen sektorin eläkkeiden ei pidä olla keskimäärin suurempia kuin vastaavien yksityisen sektorin eläkkeiden. Tulisi olla palveluja pienten lasten perheille ja neuvolapalveluja. Kehottaa edistämään ikääntyvien työllistymistä ja poistamaan siltä esteet, jotka liittyvät verotukseen tai eläkemaksujen pienentämiseen. Osa yhdessä Ashley Foxin kanssa.

2010/2157(INI) Väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan

2011/11/02 EMPL Sari Essayah lausunnon laatijana, eli 6 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ajaa eri rahastojen aluekehitysrahaston, sosiaalirahaston ja maaseudun tuen yhteistyötä ja yhteensovittamista aluetasolla. Ehdottaa, että sosiaalirahastossa varoja tulisi suunnata työolosuhteiden parantamiseen ja ikääntyvien kykyyn jatkaa työelämässä pitempään, lisäkoulutusta ja ikääntyvien yrittäjien tukea. Tulee valmistautua ikääntymiseen ja nopeimmin ikääntyvän väestön alueita voitaisiin käyttää koealueina innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi sosiaalipalveluihin. Toivoo rakennebudjettia joustavammaksi, jotta voidaan kokeilla uusia ideoita ja lähestymistapoja. Suosittaa internet-sivuja, joilla selvitetään rahavirtojen kulku ja saavutetut tulokset.

TULOS: Sari Essayah oli tämä lausunnon tekijä eli esittelijä. Hän neuvotteli muiden ryhmien kanssa lopputuloksen, jossa hänen muutosesityksensä tulivat hyvin huomioiduiksi.

2010/2239(INI) Vihreästä kirjasta ”Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen”

2010/10/12 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korostaa julkisen talouden kestävyysvajeen arvioimista. Muistuttaa ettei yksityisten työeläkkeiden IORP-direktiivin tule koskea julkista tai suomalaistyyppistä työeläkejärjestelmää.

2011/10/01 EMPL 8 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Jäsenmaiden eläkejärjestelmissä on suuria eroja ja niiden vertailtavuutta tulee parantaa, muttei asettaa yhteisen valvonnan alle. Tekee suomalaisen työeläkejärjestelmän säilyttämisen vaatimat muutokset eri kohtiin, kuten maininnat sen kuulumisesta ykköspilariin ja poistot, joissa työeläkejärjestelmä katsotaan kuuluvaksi vain kakkospilariin. Lisäys että työntekijän sitouttamiseksi tehdyissä lisäeläkejärjestelyissä tulee olla siirtymäaika uuden työnantajan palvelukseen siirryttäessä. Että EU voi auttaa eläkejärjestelmien yhteispelin koordinoinnissa ja tiedonvälityksessä. Katsoo, että kestävyysvajeen laskennassa tulisi yhtenäisin menetelmin laskea tulevien eläke-etujen vaikutus.

2012/2234(INI) Toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten

2012/12/18 ECON 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Eläkeasiat kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan, mutta EU voisi edistää eläkejärjestelmien vertailtavuutta ja suositella parhaita käytäntöjä, kuten Suomessa eläkekarttuman lisäystä 63-68-vuotiailla tai ottamalla käyttöön elinikäkerroin. Muistuttaa että eräissä jäsenvaltioissa työeläkkeet ovat ykköspilarissa. Painottaa, että on tärkeää käyttää yhteisiä laskentamenetelmiä kun arvioidaan julkisen talouden pitkän tähtäimen kestävyyttä ja eläkevastuiden osuutta siinä.

2013/01/21 EMPL 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Jäsenmaat voivat harkita esimerkiksi ajatusta, josko olisi hyväksi ottaa käyttöön vapaaehtoinen työmarkkinaosapuolten hallitsema työeläkejärjestelmä. Jäsenmaiden hyvin erilaisia eläkejärjestelmiä tulee kunnioittaa eikä niille tule asettaa yhteisiä ohjeita. EI korosta korvaavien lisäeläkejärjestelmien tarvetta. Työvoiman liikkuvuudessa tulee ottaa huomioon eläkejärjestelmät ja mahdolliset lisäeläkejärjestelmät. Koska lisäeläkkeet ovat usein työvoiman sitouttamiseksi, ei pidä suoja-aikoja vahingollisina. Jäsenmaat voivat keskenään perustaa järjestelmän, jossa maasta toiseen muuttavan henkilön eläkeoikeuksien kertymistä voidaan seurata sujuvasti.

2012/2258(INI) aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta: strategisen täytäntöönpanosuunnitelman toteuttaminen etenee

2012/11/13 EMPL 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korostaa terveiden elämäntapojen edistämisen merkitystä aktiivisena ja terveenä ikääntymisessä. Kehottaa harkitsemaan eläkkeiden superkarttumaa vuosina ennen virallista eläkkeelle siirtymistä ja eliniän odotteen vaikutuksen huomioon ottamista eläkkeiden laskennassa.