Läpinäkyvyys

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

Läpinäkyvyyden lisäämiseksi

2010/2142(DEC) Vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka III – Komissio

2011/10/03 CONT 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ehdottaa käyttäjäystävällistä välinettä internetissä osoittaen rahavirrat ei vain lukuina vaan rahavirran suuruutta vastaavin eri paksuisin viivoin ketjun osapuolilta toisille eri toiminnan tasoilla. Kansalliset selvitykset unionilta saatujen varojen käytöstä tulee saada julkisiksi. Yhdessä Carl Haglundin kanssa.

2010/2143(DEC) Vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka I – Euroopan parlamentti

2011/02/22 CONT 1 muutosesitys, joka huomauttaa, että rahavirtojen seuraaminen on vaikeaa mepeille ja kansalaisille, ja läpinäkyvyyden parantamiseksi ehdottaa Internetiin sivustoa, jossa voi helposti seurata minne rahavirrat todellisuudessa menevät.

2011/0276(COD) Yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta

2013/06/26 REGI 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: On tarpeen lisätä tukirahojen läpinäkyvyyttä jotta kansalaiset voivat seurata niiden käyttöä ja saavutettuja tuloksia. Kansallisella nettisivulla tulee kertoa ymmärrettävästi ja kattavasti aiempien vuosien käytöstä ja tuloksista ja aiotuista käytöistä ja toivotuista tuloksista. Siellä tulee ilmetä toimintaohjelma, lista projekteista, lyhyet kuvaukset niistä ja linkit tuensaajien nettisivuille, joilla projektin koko kuvaus on.

2013/2042(INI) Budjettirajoitusten vaikutuksista alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltioissa

2013/06/07 EMPL 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kasvun edistämisen ei pidä johtaa uudistetussa kasvu- ja vakaussopimuksessa määriteltyjen velkaantumisrajojen ja budjetin alijäämärajojen rikkomiseen. Perää läpinäkyvyyttä varojen käyttöön että kansalaiset voisivat seurata niiden käyttöä avoimella nettisivulla kansallisesti ja EU:n laajuisesti, mikä johtaisi parempaan omistajuuteen, arvostukseen ja varojenkäytön kontrolliin.

2013/2173(INI) ”Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä?” (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 25/2012)

2013/11/14 EMPL 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: katsoo, että sosiaalirahasto ESF:n käytön tulee olla läpinäkyvää ja että kun tilinpäätöksiä valmistellaan tiedot pitää olla kansalaisten helposti saatavilla julkisella nettisivulla, jossa on tuettujen ohjelmien tavoitteet, alkuperäinen budjetti ja mittarit ja työkalut, joilla voi todentaa tavoitteiden saavuttaminen ja rahanjako eri tarkoituksiin. Toimien ja tavoitteiden välillä pitää olla mitattavissa oleva yhteys.

2013/2017(BUD) 2014 talousarvioesitys, evästykset kolmikantaneuvotteluihin

2013/05/17 EMPL 1 muutosesitys vaatii, että rahavirtojen tulee olla helposti seurattavia ja julkisia, jotta kansalaiset voivat niitä ja niiden tuloksia arvioida. Maksuja tulee nopeuttaa.

2012/0340(COD) Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta

2013/07/03 EMPL 10 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Riippuvuus toimittajasta voidaan välttää jos softan toimittajat vaaditaan noudattamaan tiettyjä standardeja ja suosittamalla että valitaan toimittajat, jotka käyttävät avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, mikä myös estäisi julkisten järjestelmien vakoilun. Avoimet lähdekoodit mahdollistaisivat yhdessä jäsenmaassa hyväksi havaittujen palvelujen ja softan monistamisen muissa jäsenmaissa ja palvelisivat myös yhteistä softan kehittämistä, kilpailua, kustannusten alentamista ja toisi parempaa laatua. Palveluntuottajia voisi vaihtaa ilman katkoksia palveluissa. On-line palvelujen tulisi olla saatavilla avointen ohjelmistojen sovellutusten avulla (API). Julkisen sektorin tiedon tulisi olla saatavilla laitteesta riippumatta, kuten mobiililaitteilla, jotka eivät käytä hiirtä. Kaikkien järjestelmien, selainten ja laitteiden tasapuolinen kohtelu on tärkeä kehityksen lähde. Tulisi olla mahdollista vaatia tiettyjen nettisivujen sijaintia servereillä, jotka sijaitsevat EU:n alueella, jotta estettäisiin tietojen vakoilu tai vuotaminen ja ettei turvallisuudelle tärkeitä palveluja voitaisi sulkea kriisitilanteessa.

2013/0027(COD) Toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa

2013/10/02 IMCO 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tulee parantaa salasanojen säilytys- ja käyttötapoja. Kansainvälisellä tasolla tulee vaikuttaa sosiaalisten verkkopalvelujen tarjoajiin siten, että turvajärjestelyjä ei jätettäisi käyttäjän vastuulle vaan automaattisesti tarjottaisiin paras turva ja viestien salaus, minkä jälkeen käyttäjä voi tietoisesti itse vähentää näitä turvajärjestelyjä halutessaan erityistarkoituksiaan varten. Turvajärjestelyjen tulee kattaa peilipalvelimet.

2013/10/16 LIBE 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ottaa mukaan yhteistyön piiriin kolmannen sektorin.

2010/2016(INI) Riippumattoman vaikutustenarvioinnin takaamisesta

2010/09/14 ENVI 1 muutosesitys, joka haluaa taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sisällyttämistä kaikkiin komission teettämiin vaikutusarvioihin.

2010/2088(INI) BKT:stä ja muista indikaattoreista – Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa

2010/10/13 EMPL 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Indikaattorien tulee perustua tilastolliseen tietoon, joka on luotettava ja ajantasainen. Korostaa elämänlaadun mittaamista, ottaen mukaan myös perhettä, rikollisuutta sekä aineellista ja henkistä hyvinvointia tavoittavia mittareita.

2010/10/28 ECON 12 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Bruttokansantuote ei mittaa hyvinvointia, vaan se voi kasvaa kun pahoinvointi ja sosiaaliset ongelmat kasvavat ja ympäristö pilaantuu tai terveys heikkenee. BKT:tta täydentämään tarvitaan muita indikaattoreita talouden, sosiaalisen ja ympäristön kehityksen arvioimiseksi. Silloinkaan ei pidä pyrkiä vain yhteen kattavaan indikaattoriin vaan joukkoon indikaattoreita, joita voi tarvittaessa täydentää. Indikaattoreiden avulla tulee kyetä seuraamaan miten EU:n tavoitteita eri aloilla ollaan saavuttamassa. Painottaa tarvetta luotettaviin ja kaikkialla samanlaisilla menetelmillä, standardeilla, määritelmillä, luokitteluilla ja kirjanpitosäännöillä saatuihin tilastotietoihin. Ihmiset arvostavat elämänlaatua kuten turvallisia sosiaalisia ympäristöjä, joissa on helppo löytää mukava asuin- ja työympäristö, sosiaalipalvelut ja voi nauttia läheisestä luonnosta, mutta näistä on vaikea saada vertailtavia tietoja. Jäsenmaiden tilastotiedot tulee saada nopeammin ja niistä pitää kerryttää pitkiä sarjoja. Viranomaisten eri tietokantoja pitäisi voida paremmin yhdistellä, kunhan tietosuojasta huolehditaan. Tiedot tulisi olla vapaasti saatavilla ymmärrettävissä muodoissa.