Kehitysyhteistyö

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

*2009/2150(INI) Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön

2009/12/14 ECON 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Toteaa, että kriisin takia tarvitaan lisää kehitysyhteistyötä sekä määrällisesti että laadullisesti sekä lisää samansuuntaisuutta muiden EU-politiikkojen kanssa, kuten maataloustuotteiden vientituet, jotka voivat haitata paikallista maataloustuotantoa. Toteaa, että satoja tuhansia hehtaareja on jo valjastettu biopolttoaineiden tuotantoon EU-markkinoille ja vaatii kriteerejä tällaisen estämiseksi ruokatuotantoon sopivan maan osalta. Vaatii kehitysyhteistyöprojektien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa lisääntyvää yhteistyötä, seurantaa ja arviointia sekä yhteisiä yksikköjä tätä varten. Jäsenmaat, varsinkin vastikään kehitysyhteistyönsä käyntiin laittaneet maat, voisivat kouluttaa työntekijöitään noissa yksiköissä. Toteaa, että EU:n tuella kehitetyt tietokoneohjelmat voisivat auttaa projektien analysoinnissa ja tulosten seurannassa parhaiten käytäntöjen omaksumiseksi. Vaatii veroparatiiseille sanktioita ja niitä hyödyntävien yritysten maksavan veronsa kotimaihinsa ja kehitysmaihin, joissa niillä on voitollista toimintaa, maakohtaista raportointia voitoista ja maksetuista veroista ja automaattista tietojenvaihto tämän saavuttamiseksi.

*2013/2026(INI) Omistusoikeuksien, kiinteistönomistuksen ja vaurauden luomisen merkityksestä köyhyyden poistamisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä kehitysmaissa

2013/11/14 DEVE 1 muutosesitys vaatii kaikkiin kehitysmaihin täyttä avoimuutta ja julkista ilmaista verkkosivustoa, jossa ovat kartat ja kiinteistöt asianmukaisesti merkittyinä ilmakuvien kera, ottaen malliksi virolaisen EU:n avustuksella tehdyn sivuston http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

*2013/2057(INI) EU:n kehitysavun antajien koordinointia koskevista suosituksista komissiolle

2013/10/10 DEVE 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kehottaa jäsenmaita ottamaan hyödyn irti tietokoneohjelmista, joita on EU:n avustuksella kehitetty kehitysyhteistyöprojektien koordinointia varten, kuten ODAMoz. Koordinoinnin tulisi koskea kehitysprojektien kaikkia puolia: suunnittelua, valvontaa ja arviointia.

*2010/2102(INI) Verotuksesta ja kehityksestä – yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla

2010/11/30 DEVE 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Pitäisi panostaa kehitysmaiden omien kykyjen kehittämiseen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi. Arvostelee lainkäyttöalueita, joissa ei ole läpinäkyvyyttä veroasioissa, nk. veroparatiiseja.

*2010/2300(INI) Kolmansille maille annettavan EU:n budjettituen tulevaisuudesta

2011/12/04 DEVE 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Lisää viittauksen YK:n vuosituhatjulistukseen. Köyhyyden vähentäminen ja lopulta poistaminen on EU:n kehityspolitiikan tavoite. Tuo mukaan sosiaalisten ja taloudellisten ihmisoikeuksien lisäksi kulttuuriset ihmisoikeudet.

*2011/2047(INI) EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantamisesta

2011/04/18 DEVE 6 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korostaa ihmisoikeuksia ja pitäytymistä sosiaalisesti ja eettisesti ja ympäristöllisesti kestäviin toimintatapoihin. Tukee paitsi teollistamista myös infrastruktuurin kehittämistä ja erityisesti kansalaisjärjestöjen panosta. Kehitysmaissa 90% työvoimasta on yksityisellä sektorilla, jossa mikro- ja pk-yrityksille tulee luoda hyvät toimintamahdollisuudet. Kehottaa muuttamaan EU:n maatalous- ja vientitukia siten että se ei estä reilua kilpailua ja vahingoita kehitysmaiden omaa tuotantoa. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kehottaa luomaan sähköisen tietopankin kehitysyhteistyöstä, jolla voidaan seurata kaikkia kehitysyhteistyöprojekteja ja -ohjelmia, kuka ne rahoittaa ja toteuttaa. Tuon tietopankin tulisi olla Internetissä käyttäjäystävällinen ja kaikille avoin, siellä tulisi olla hakutoiminto, joilla tietyt tiedot löytyvät helposti ja kartat sekä mahdollisuudet vertailla ja analysoida toimintaa. Se parantaisi projektien koordinaatiota avunantajien ja myös paikallishallinnon kesken.

*2013/0238(COD) Kehitysyhteistyön eurooppalaisesta teemavuodesta (2015)

2013/10/16 DEVE 1 muutosesitys, jonka mukaan tulee perustaa yhteinen nettisivusto, jossa esitellään kaikkien jäsenmaiden kaikki kehitysyhteistyöprojektit, jotta kansalaiset voivat seurata niiden tavoitteita, toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista.

*2010/2037(INI) Kehitys kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi

2011/12/04 ECON 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ajaa parempia mahdollisuuksia pienyrityksille. Poistaa vaatimuksen ettei sisäisiä tilintarkastuspalveluja saa tehdä sama yritys kuin ulkoisia. Huomauttaa, että tilintarkastajia tulee kierrättää vaikka he vaihtaisivat tilintarkastustoimistoa, jossa työskentelevät.