Tasa-arvo

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

Tasa-arvon puolesta:

2010/2162(INI) Naisten köyhyydestä Euroopan unionissa

2010/07/10 EMPL 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tunnustaa tarpeen vähentää miesten ja naisten palkan eroja. Korostaa, että erot palkoissa, eläke-eduissa ja vakuutuksissa asettavat naiset taloudellisesti ja sosiaalisesti haavoittuvampaan asemaan, suosittaa työn ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista esimerkiksi lisäämällä palkkauksen läpinäkyvyyttä, mahdollistamalla joustavat työtunnit ja tasoittamalla vanhemmuuden kustannuksia.

2011/2285(INI) Suosituksista komissiolle sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka

2012/09/02 EMPL 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa kritiikin joustavaa työturvaa (Tanskan malli) kohtaan, ei aseta vastakkain vastuun jakamista miesten ja naisten välillä ja perinteisiä sukupuolirooleja. Ei pidä järkevänä lainsäädännöllisiä keinoja palkkaeron ja stereotyyppisen ammattijakauman poistamiseksi. yhdessä Riikka Pakarisen kanssa.

2012/0299(COD) julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

2013/05/13 ECON 17 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa esityksen johtokunnan jäsenten naiskiintiöistä alle 150 miljoonan euron pääomaisilta listatuilta yrityksiltä ja pk-yrityksiltä. Kiintiöjärjestelmää ei tulisi käyttää maissa, joissa yhtiökokous ehdottaa jäseniä johtokuntaan, kuten Suomessa. Samantasoisten ehdokkaiden valintaperusteita ei tarvitse julkistaa jos yhtiökokous tekee valinnan tai liikesalaisuuksia paljastuisi. Direktiivin noudattamatta jättämisestä tai tavoitteiden saavuttamattomuudesta ei pitäisi sanktioida, eikä valintoja peruuttaa. Johtokunnan jäsenten 40% kiintiön sijaan voisi olla kolmasosa-tavoite kaikissa yrityksen johtopaikoissa vuoteen 2020 mennessä. Itsesääntelyn toimet tulisi katsoa riittäviksi, riittää kun tavoitetta yrittää saavuttaa. Jos on jo hyvä kehitys vapaaehtoisin toimin menossa sukupuolten tasaisemman edustuksen suuntaan, riittää jos tavoitteeseen ollaan niiden avulla pääsemässä ja valintaprosessi on tasapuolinen.

2013/05/17 EMPL 17 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Samat muutosesitykset lausunnon antavaan valiokuntaan.

2012/2301(INI) Talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin

2013/09/01 EMPL 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Muistuttaa, että naisten työttömyys ei ole kaikissa jäsenmaissa kehittynyt huonommin kuin miesten. Lastenhoitopalvelujen ei tarvitse olla ilmaisia, kuten mietinnön laatija vaati, vaan riittävän edullisia. Syynä julkisen talouden leikkauksiin ei ole säästöpolitiikka vaan julkisen sektorin vakavasti heikentynyt kyky rahoittaa menoja.

2012/2324(INI) Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 200078EY täytäntöönpanosta

2013/06/14 EMPL 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Toteaa, etteivät syrjintää koskevat tilastot anna kattavaa, luotettavaa ja vertailtavaa tietoa tilanteesta ei jäsenmaissa, koska esimerkiksi eri tutkimukset yhdistelevät erilaisia ja eriasteisia syrjinnän muotoja. Siksi tulisi yhtenäistää vaatimukset valvovien viranomaisten tietokantojen sisällöstä.

2013/2009(INI) Naisten koulutuksellisesta ja ammatillisesta liikkuvuudesta EU:ssa

2013/05/02 EMPL 1 muutosesitys, joka korostaa kieliopintojen tärkeyttä ja kehottaa järjestämään erityisesti naisille suunnattuja kursseja paikallisen kielen ja kulttuurin oppimiseksi.

2013/2040(INI) Seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista

2013/06/05 DEVE 10 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden oikeudet ovat yleensä kiertoilmaus mm. aborttioikeudelle. Poistaa esityksen, että ne olisivat perusihmisoikeus. Toteaa, että YK:n erikoiskomitea, koskien valmistautumista vammaisten henkilöiden asemaa koskevaan yleiskokoukseen, painotti, ettei termi ”seksuaali- ja lisääntymisoikeudet” luo uutta ihmisoikeutta tai velvoitetta jäsenmaille. Kansainvälisten sopimusten perusteella unionin ei pidä rahoittaa tai muutoin osallistua toimiin, joihin liittyy pakkoabortti, pakkosterilisaatio, sikiön sukupuolen määritys aborttia varten tai vastasyntyneiden surmaaminen, lapsiavioliitot tai naisten sukuelinten silpominen. Painottaa, että jokaisella lapsella on ennen ja jälkeen syntymänsä oikeus suojeluun sukupuolesta riippumatta. Muistuttaa Euroopan tuomioistuimen päätöksestä C-34/10 että hedelmöitynyt munasolu on ihmisalkio, joka on ihmisen kehitysaste. Kehottaa komissiota kaikissa kehitystyössään pitämään ensisijalla pääsyn raskausajan äitiyspalveluihin, ihmissuhteita ja tunteita korostavaan seksuaalikasvatukseen, joka on ensisijaisesti vanhempien vastuulla. Kehottaa kunnioittamaan kansainvälisissä sopimuksissa ja ohjelmissa esitettyjä kansallisvaltioiden varaumia.  Korostaa kansallisvaltioiden oikeutta soveltaa Kairon väestökokouksen suosituksia kunnioittaen eri uskonnollisia, eettisiä ja kulttuuritaustoja ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksia. Korostaa, että omantunnon tähden tulee voida kieltäytyä avustamasta abortissa tai missään toimessa, jonka seurauksena on ihmisalkion tai sikiön kuolema. Valtioiden tulee taata palvelut hätätilanteissa. Abortteja ei tule käyttää ehkäisymenetelmänä, vaan epätoivottujen raskauksien ennaltaehkäisyllä tulee olla etusija. Aborttilainsäädäntö kuuluu yksin jäsenmaan päätösvaltaan. Osin yhdessä meppien Anna ZÁBORSKÁ, Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, Nirj DEVA, Martin KASTLER, Filip KACZMAREK, Gay MITCHELL, Santiago FISAS AYXELA, Frank VANHECKE, Zuzana ROITHOVÁ kanssa.

2013/2115(INI) Laittomista maahanmuuttajanaisista Euroopan unionissa

2013/10/14 EMPL 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Katsoo, että paras tapa pysyvästi parantaa laittomien maahanmuuttajanaisten asemaa on heidän saattamisensa osaksi laillista järjestelmää, että he joko saavat lailliset oleskelu- ja työluvat ja identiteettipaperit oleskelumaassaan tai saavat ne kotimaassaan. Työpaikoillakin heidän asemansa tulee lailliseksi vasta tämän jälkeen. Direktiivin 2009/52/EC mukaan jäsenmaiden tulee estää laittomasti maassa oleskelevien työllistäminen. Katsoo, että laittomia maahanmuuttajanaisia uhkaa ihmiskaupan uhriksi joutuminen ja heitä tulee tukea ja auttaa.

2010/2017(INI) Naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien EU:n toimintalinjojen osuudesta nuorisorikollisuuden torjunnassa

2011/02/09 FEMM 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korostaa, että työtahdin kiristyminen on ongelma nimenomaan jos ylityöt, stressi tai työväsymys lisääntyvät. Kehottaa jäsenmaita etsimään mahdollisimman perhekeskeisiä ratkaisuja, joissa vältetään lapsen tai nuoren hoitoa laitoksissa perheen ulkopuolella.

2011/2244(INI) Naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2011

2012/09/01 FEMM 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa esityksen vastavuoroisesta homoseksuaalisten virallisten liittojen tunnustamisesta niissä EU-maissa, joissa nämä liitot ovat jo hyväksytyt. Poistaa moitteet niitä maita kohtaan, jotka ovat rajoittaneet aborttioikeutta. Poistaa vaatimuksen, että uskonnollisten johtajien tulee avoimesti tukea seksuaalioikeuksia, kuten aborttioikeutta. Poistaa ehdotuksen, jonka mukaan komission tulisi antaa lakiesityksiä, jotka määrittelisivät naiskiintiöt yritysten johtokuntiin.