YUTP

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

2009/2214(INI) Pohjoisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta

2010/11/16 AFET 11 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kiinnittää huomiota NATO:n uuteen pohjoisten alueiden strategiaan, toivoo Islannin jäsenyyttä EU:ssa, joka vahvistaisi EU:n roolia arktisella alueella. Pohjoinen ulottuvuus on ainoa EU:n rahoitusväline alueella. Tunnustaa nokipäästöjen haitalliset vaikutukset lumi- ja jääkenttiin. Painottaa yhteistyötä hallitusten, paikallisen väestön ja alkuperäisväestön välillä. Ilmastonmuutoksen torjunta ja puhtaan luonnon suojelu ovat myös ihmisoikeuskysymyksiä alkuperäisväestölle. Kehottaa edistämään arktista tutkimusta ja arktista tietokeskusta, jonka suhteen olisi huomioitava olemassa oleva infrastruktuuri napapiirillä ja järjestettävä rahoitusta. Haluaa IMO:ssa pakollista arktista toimintatapaa laivojen raskaan polttoöljyn ja pakokaasujen nokipitoisuuden suhteen. Jätetty yhdessä Riikka Pakarisen ja osassa Hannu Takkulan kanssa.

2010/2050(INI) EU:n Iranin-strategiasta

2010/11/24 AFET 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Muistuttaa, että Iran käyttää Syyriaa, Hizbollahia, Hamasia ja muslimiveljeskuntaan alueen tasapainon murtamiseksi. Vaatii välittömästi lopettamaan kuolemantuomiot, joita Iranissa Amnesty Internationalin mukaan oli 388 vuonna 2009. Moittii Irania siitä, että asianajajiin ja lakimiehiin kohdistuu tukahduttamistoimia, kuten pidätyksiä, toimesta pidättämistä, verotutkimuksia, ilmaisunvapauden rajoituksia ja taloudellista painostusta. Moittii Irania siitä, että se painostaa Irakia tukahduttamaan iranilaista maanpaossa olevaa oppositiota ja heidän leirinsä Camp Ashraf on Irakin hallituksen joukkojen piirittämä ja useat ovat kuolleet ja haavoittuneet. On huolissaan Iranin ja Turkin lähenemisestä ja vaatii asiasta keskusteluja Turkin kanssa, joka pyrkii EU:n jäseneksi.

2011/0405(COD) Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta

2012/06/15 AFET 13 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Naapuruuspolitiikan rahoituksen tulee tukea alueellista yhteistyötä, alueita, joilla on rajat ylittävää yhteistyötä, esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden puitteissa ja Mustan meren yhteistyössä ja makroalueellisten (kuten Itämeri-strategian) strategioiden naapurimaihin vaikuttavissa yhteistyöprojekteissa. Venäjä-yhteistyötä korostetaan ja siinä tulee pyrkiä raja-alueiden molemminpuoliseen hyötyyn. Unionin tukea täydentävät yhteistyömaiden ja muiden osallistuvien maiden varat. Sääntöjä tulee tarkoituksenmukaisesti joustavoittaa yhteistyön jatkuvuuden turvaamiseksi. Euroopan talousalueen maat, kuten Norja, ja liittymisprosessissa olevat maat voivat osallistua monien maiden keskinäisiin yhteistyöohjelmiin.

2011/0442(COD) Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksista EBRD:n maantieteellisen toiminta-alueen laajentamiseksi eteläiselle ja itäiselle Välimerelle

2012/03/23 ECON 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: EU:n edustajien EBRD:n hallinnossa tulisi ottaa huomioon erot eteläisen ja itäisen Välimeren maiden ja entisten itäblokin maiden välillä, joissa se on aiemmin työskennellyt. Räätälöidyssä lähestymistavassa tulisi ottaa huomioon mm ääriryhmien ja armeijan rooli ja monarkkiset poliittiset rakenteet vallankumouksen yhteydessä. Siksi tulisi sopeuttaa sektorikohtaisia indikaattoreita ja menetelmiä joilla arvioidaan poliittista, taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä kehitystä ja EBRD:n projektien vaikutuksia. Voidaan tutkia pitäisikö EBRD ja Euroopan Investointipankki yhdistää. Tulee vahvistaa tilintarkastuskomitean työtä läpinäkyvyyden ja valvonnan parantamiseksi, jotta voidaan estää tuensaajien salailu ja veroparatiisien käyttö. EBRD:n tulisi tehdä yhteistyötä muiden rahoittajien, kansalaisjärjestöjen ja kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi ja jotta projektit toimisivat toisiaan täydentävästi.

2011/2007(INI) Edistyksestä miinoja koskevissa toimissa

2011/05/05 AFET 1 muutosesitys korjaa, että miinankieltosopimuksen ratifioinut tai siihen liittynyt 156 maata mukaan luettuina 25 EU:n jäsenmaata.

2011/2032(INI) EU:n ulkopolitiikasta demokratiakehityksen tukena

2011/11/05 AFET 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: EU:lla tulee olla ulkosuhteissaan uskottava tuki demokratian edistämiselle ja sekä EU:ssa että jäsenmaissa tulee olla esimerkillisiä ihmisoikeuksissa ja demokratiassa. Painottaa tarvetta läheiseen yhteistyöhön Euroopan Neuvoston, ETYJ:in ja IDEA:n kanssa. Tulee edistää naisten ja vähemmistöjen osallistumismahdollisuuksia, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon periaatteita ja kitkeä korruptio.

2012/2318(INI) Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellisestä ulottuvuudesta

2013/04/03 AFET 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Itämeri ja sen turvallisuus oli alkuperäisestä mietintöluonnoksesta unohtunut ja Itämeren turvallisuusongelmat tuli nostaa esille. Jäsenmaiden talouskriisissä riskinä saattaa olla laivojen ja satamien myynti EU:n ulkopuolelle, mutta niitä ei pidä hankkia EU:lle ja asettaa yhteisen meripolitiikan ja tulevan meriturvallisuuspolitiikan palvelukseen. Poistaa kohdan, jossa vaaditaan yhteistä ja siten yhteisesti rahoitettua EU:n rannikkovartiostoa.

2010/2311(INI) EU:n terrorisminvastaisesta politiikasta – Tärkeimmät saavutukset ja tulevaisuuden haasteet

2011/02/05 LIBE 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Muistuttaa, että terrorismi on ottanut uusia muotoja, kuten kyberterrorismi, ja että terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus ovat usein yhteen kietoutuneita. Toteaa, ettei ole yhteisesti hyväksyttyä terrorismin määritelmää, mutta luonteenomaisia ovat suunnitellut väkivallanteot kansalaisia kohtaan poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toivoo tutkimusta mediakulttuurin vaikutuksiin terroristien propagandan välittäjinä tai torjujana. Tunnustaa syrjäytymisen ja radikalisoitumisen riskit liittyneinä nuorisotyöttömyyteen ja vihamieliseen suhtautumiseen maahanmuuttajiin.

2011/2306(INI) Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvistä näkökohdista

2012/03/29 INTA 10 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Lieventää sanamuotoa Azerbaidzanin WTO-jäsenyysneuvottelujen suhteen, mutta kehottaa maata uudistamaan talouttaan jäsenyyden mahdollistamiseksi. Korostaa itäisten yhteistyökumppaneiden keskinäisen, muille avoimen yhteistyön merkitystä. Kehottaa EU:lta saatavan teknisen avun suhteen käyttämään jo olemassa olevia välineitä eikä lisäämään niitä. Ei lisää apua vaan yhteistyömahdollisuuksia ja ehdolla, että ihmisoikeuksia merkittävästi parannetaan. Poistaa kohdan EU:n pankkien toiminnan lisäämisestä Valko-Venäjällä.

2011/0308(COD) Tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista

2012/04/25 ECON 14 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kaivostuotannon ja metsähakkuiden yritysten kehitysmaissa tulee maakohtaisesti, muttei projektikohtaisesti, raportoida toimistaan ja maksuistaan siellä. Raportointijärjestelmää tulee komission tarkastella kolmen vuoden kuluttua siltä kannalta, että tarvitseeko raportointivaatimuksia tiukentaa tai höllentää tai lisätä tukea kehitysmaille niiden hallinnollisen kyvyn parantamiseksi. Euron ulkopuolisten jäsenmaiden kohdalla voidaan ottaa huomioon valuutan vaihtosuhteiden nopeat ja pysyvät muutokset. Jäsenmaat voivat antaa pienille, muttei keskisuurille, yritysryhmille vapautuksen yhdistetystä tilinpäätöksestä ja yhdistetystä toimintakertomuksesta. Jäsenmaa voi vapauttaa pienen yrityksen virallisen tilintarkastajan käytöstä. Jos tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastusyritys, suorittavan tilintarkastajan on allekirjoitettava tilintarkastuskertomus yrityksen puolesta. Toimintakertomuksen tulee sisältää maksujen määrä maksutyypeittäin kullekin toimintamaan valtiollisille tai paikallisille viranomaisille. Osa on jätetty yhdessä Sirpa Pietikäisen kanssa.

2010/0039(COD) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta

2011/06/01 LIBE 1 muutosesitys, joka korostaa, että rajaturvallisuusoperaatioiden vastuu tulisi olla jäsenmaan omalla vartiostolla, eikä tule perustaa yhteisrahoitteista yhteistä rannikkovartiostoa.

2010/2309(INI) Järjestäytyneestä rikollisuudesta Euroopan unionissa

2011/05/31 LIBE 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Muistuttaa, että järjestäytynyt rikollisuus ja muut sisäisen turvallisuuden vaarat, kuten terrorismi ja laiton maahanmuutto, ovat usein yhteen kietoutuneet. Järjestäytynyt rikollisuus kasvaa määrällisesti ja toimintatavoissaan. Korostaa rajavalvontaviranomainen Frontexin merkitystä koska useat uhkat tulevat EU:n ulkopuolelta tai niillä on napanuora ulkomaille, järjestäytyneet rikollisryhmät ovat entistä liikkuvaisempia ja ne käyttävät hyväkseen kuljetussektorin haavoittuvuutta. Katsoo, että ihmiskaupan suhteen täytyy ottaa vahvempia torjuntatapoja käyttöön.