Terveys

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

Työterveyden parantamiseksi

2011/0152(COD) terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille

2011/12/16 EMPL 17 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Katsoo, että päänsärkyjen yhteyttä sähkömagneettiseen kenttään ei ole vielä selvitetty. Sähkömagneettisen kentän vahingolliset vaikutukset ja riskit tulee ehkäistä suojatoimilla ja koulutuksella. Lääketieteellisissä sähkömagneettisissa kuvauksissa ei tulisi käyttää nykyisiä voimakkaampia laitteita. Korkeajännitteisten voimajohtojen suhteen ei voi vaatia varoituksia tai kulkuesteitä, se tulisi Suomessa aivan liian kalliiksi hyötyyn nähden. Sähkömagneettisten kentille altistumisen terveystarkastukset, -havainnot ja niitä koskevat rekisterit tulee ratkaista jäsenmaiden lainsäädännön tasolla. Jos on sinikäyrästä poikkeavia sähkömagneettisen kentän piikkimäisiä vaihteluja, niiden aiheuttama altistus tulee arvioida tieteellisin perustein. Käytännöllisen ja tehollisen altistuksen arviointi on hankalaa, esimerkiksi teollisuuden hitsauslaitteissa raja-arvot hyvin paikallisesti ylittyvät, mutta haitoilta voidaan suojautua. Siksi esitettyjä raja-arvoja tulee muokata. Raskaana olevien työntekijöiden tulee voida kieltäytyä menemästä tiloihin, joissa normaalikansalaisen saamat altistukset ylittyvät.

2011/2147(INI) EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista

2011/09/20 EMPL 12 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ei pidä ulkoistamista useimmiten kielteisenä. Korostaa, että järkevä työnantaja on kiinnostunut työturvallisuudesta koska se parantaa työntekijän hyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta ja mainetta. Poistaa pyynnön, että komissio tekisi lakiesityksen työperäisestä stressistä. Poistaa esityksen urakoitsijan vastuusta, joka ulottuu koko alihankintaketjuun. Jokaisella yrityksellä on vastuu omista työntekijöistään ja ennaltaehkäisevät toimet tulisi kohdistaa kuhunkin yritykseen erikseen. Tunnustaa, että työsuojeluun on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja työtapaturmien määrä on vähentynyt. Moittii ettei työsuojelutietoja aina kattavasti ja tarkasti tilastoida eikä puolueettomasti tarkasteta. Työsuojelua ei aina noudateta harmaassa työssä ja vaatii tiukkoja toimia harmaan talouden kitkemiseksi. Poistaa vaatimuksen työaikadirektiivin myöntämien poikkeuksien poistamisesta. Joillekin puhelintyö, osa-aikatyö ja pitkät välit työtuntien välillä sopivat, mutta niiden riskit tulisi arvioida.

2012/2065(INI) Asbestiin liittyvistä terveysuhista ja kaiken olemassa olevan asbestin poistamismahdollisuuksista

2012/10/18 EMPL 14 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Toteaa, että kaikkien paikkojen luettelointi, missä asbestia on, tulisi liian kalliiksi. Siksi sitä ei tulisi esityksen mukaisesti vaatia. Aikataulu kaiken asbestin poistamisesta ympäristöstä on liian kunnianhimoinen, asbestin poistamisen toimintaohjelmat tulisi jättää kansalliseen päätösvaltaan. Asbestista aiheutuu vaaraa vain kun sitä sisältäviin kohteisiin puututaan, niitä poistetaan tai korjataan. Kansallisesti meillä on asbestin käsittelystä riittäviä määräyksiä eikä EU:n määräyksiä asiasta tarvita. Komission tulisi kartoittaa jäsenmaiden määräykset ja koulutusvaatimukset.

2013/0062(COD) neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008

2013/05/30 EMPL 18 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Uuden YK:n vaarallisten kemikaalien käsitteistöjen, merkintätapojen ja luokituksen mukaisesti tulee muuttaa viittä aiempaa EU:n työsuojeludirektiivejä niitä vastaaviksi. Mietinnössä toivottiin, että nuo hyvin eri aikaan tehdyt ja eritasoiset viisi direktiiviä koskien vaarallisia kemikaaleja ja yhdisteitä nykyaikaistettaisiin. Mietinnössä lisättiin haitallisia kemikaaleja ja yhdisteitä luetteloihin ja korjattiin kohtia, joita komissiolta oli jäänyt huomaamatta.

TULOS: Sari Essayah oli itse mietinnön tekijä eli esittelijä. Hänen kaikki muutosesityksensä hyväksyttiin lopulliseen lakitekstiin. Asioista saavutettiin laaja yksimielisyys viisi tuntia kestäneessä kolmikantaneuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa.

2013/0084(COD) Yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) No 57798 muuttamisesta

2013/08/28 EMPL 1 muutosesitys, että komissiolle delegoidun esityksen tarkastukseen olisi 3 kuukautta aikaa kahden sijasta.

TULOS: Sari Essayah oli tässä asetuksen muutoksessa EPP:n puolesta neuvottelijana eli nk. varjoesittelijänä.  Työvoimatutkimusten rahoituksesta oltiin yksimielisiä, mutta ei siitä mitä vaihtuviin tutkimusaiheisiin tulisi sisällyttää ja kuka niistä päättäisi. Lopputuloksena oli, että komissiolla on valta esittää teknisiä tarkistuksia, mutta vaihtuvien ylimääräisten kysymysten sisältöön neuvostolla ja parlamentilla on tarkastusoikeus kompromissin mukaan kahden kuukauden kuluessa delegoidun esityksen antamisesta.

2013/2043(INI) Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi

2013/10/11 EMPL 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: tiukassa kilpailussa ei saa rikkoa työehtoja ja työsuojelumääräyksiä. Tulee kehittää sopivia tietojärjestelmiä ja kouluttaa työntekijöitä niiden käyttöön. Katsoo, että ulkoistaminen tulee tehdä siten, ettei vältetä lain ja työehtosopimusten vaatimuksia. Katsoo, että työmarkkinaosapuolet voivat sopia minipalkasta tälläkin alalla tai se voi olla lailla määritelty. Saman palkan edellytyksenä voi olla myös sama kokemus, tietotaito ja ikä.

2013/2111(INI) Sosiaalista suojelua kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille

2013/11/05 EMPL 25 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: kriisimaiden säästöt julkisessa sektorissa ovat olleet tarpeen vaikka sillä on ollut todella ikäviä sosiaalisia seurauksia. Joissain jäsenmaissa sosiaalisessa suojelussa on vielä paljon tehtävää, mutta se kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan. Katsoo, ettei ole mahdollista selkeästi määritellä itsenäistä yrittäjää, joka olisi kuitenkin ikään kuin palkkatyösuhteessa yhteen työnantajaan. Korostaa julkisen talouden, eläkejärjestelmien ja sosiaalitoimen tulee olla myös taloudellisesti kestävällä pohjalla. Menee useassa vastoin esityksiä, joiden mukaan sosiaalisista tulonsiirroista ei saa tinkiä edes silloin, kun maa on taloudellisen romahduksen partaalla. Poistaa vaatimuksen, että neuvosto kiirehtisi äitiyslomadirektiiviä. Poistaa esityksen minimiperustulosta. Poistaa kohdan, jossa liikkuvat työntekijät saisivat automaattisesti saman sosiaaliturvan kuin kansalliset, tämä vaatimus johtaisi laajan asumisperusteisen sosiaaliturvan maat, kuten Suomen, suuriin vaikeuksiin. Poistaa vaatimuksen että komissio tekisi pakolliseksi informoida työntekijöitä sosiaaliturvasta ja muista kysymyksistä heitän ryhtyessään itsenäisiksi yrittäjiksi.

2013/2112(INI) Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa

2013/10/14 EMPL 17 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Työsuojelurikkomusten vähentämiseksi työsuojelutarkastus tulee edelleen olla jäsenmaiden vastuulla ja kansalliset säännöt määrittävät mitä työsopimusten alla voi tehdä, mitä ryhmiä tarkastetaan ja miten sama työsuojelun taso kaikille saavutetaan. Missä määrin työsuojelurikkomukset tehdään rikosoikeudellisesti rangaistaviksi tai missä määrin esimerkiksi ay-liike voi auttaa työsuojelutarkastuksissa, on myös jäsenmaiden asia. Poistaa esityksen, että kodeissa tehtävä työ tulisi myös työsuojelutarkastusten piiriin. ( Kotirauha on Suomessa perustuslakikysymys). Poistaa esityksen yleisestä vastuusta koko alihankintaketjua koskien, koska jokaisen yrityksen tulee olla vastuussa omista toimistaan. Katsoo, että julkiset hankintasopimukset tulisi automaattisesti lähettää työsuojelutarkastajille. Poistaa esityksen uuden viraston perustamiseksi seuraamaan rajat ylittäviä tapauksia, joissa työsuojelurikkomuksia esiintyy ja esimerkiksi valeyhtiöiden paljastamiseksi tai ylikansallisten palvelujen tarjoajien kontrolloimiseksi. Virastoja on jo ihan tarpeeksi asioihin, jotka ovat jäsenmaiden vastuulla. Kehottaa kuitenkin pilottihankkeeseen, jossa jäsenmaiden välistä nopeaa tietojenvaihtoa edistetään ja työsuojelurikkomuksia voitaisiin ennaltaehkäistä. Kehottaa EU-laajaan viranomaisten rekisteriin, jossa on lähetettyjä työntekijöitä koskevat tiedot eri viranomaisten yhteiskäytössä. Pitää hyvänä, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanodirektiivissä kansallisesti saa käyttää kaikkia tarvittavia tarkastusmenetelmiä. Poistaa pyynnön työsuojelutarkastuksia koskevasta uudesta direktiivistä. Poistaa esityksen sosiaalidumppauksen vastaisesta uudesta pykälästä perussopimukseen ja muuhun sitovaan EU-lainsäädäntöön ja komission valtuuksista antaa rangaistuksia. Poistaa esityksen EU-laajan työsuojelutarkastusjärjestelmän käyttöönotosta.

2010/2114(INI) Kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden edistämisestä Euroopan unionissa – EU:n CBRN-toimintasuunnitelma

2010/11/11 LIBE 1 muutosesitys, jonka mukaan suuren riskin kemikaalien korvaamisen ei tule tapahtua täysin huolimatta taloudellisesta vaikutuksista ja pakottamisen sijaan tulee käyttää ohjaamista.

Rajat ylittävät terveyskysymykset

2008/0238(COD) Elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista

2010/04/03 ENVI 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Jotta säilyisi jäsenmaiden vastuu lisätä elinluovutuksia kansallisesti eikä turvautua elinten tai potilaiden kuljetuksiin yli rajojen. Osallistuminen elinten välitykseen yli rajojen tulisi säilyä vapaaehtoisena eikä tulisi luoda yhteisiä EU:n laajuisia odotuslistoja.

2011/0435(COD) 2011/0435(COD)Valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista

2012/09/17 ENVI 7 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistettu ilmastonmuutoksen tuomat uhkat. Jäsenmaa saa ennen rajat ylittävien vakavien terveysuhkia koskevia toimia omaksua ne ja sen jälkeen tiedottaa asiasta muille jäsenmaille. Terveysturvallisuuden komiteassa tiedotetaan paremmin ja koordinoidaan perusviestejä, joita sovelletaan kansallisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Ei yhdistetä voimavaroja. Komissiolle ei anneta valtaa yli kansallisten viranomaisten määritellä mitä pitää tehdä, eikä valtaa tehdä kansainvälisiä sopimuksia niistä. Näitä valtuuksia komissiolle yli jäsenmaiden ei pitäisi antaa edes kiireellisissä hätätilanteissa. Osa on jätetty yhdessä Riikka Pakarisen kanssa.

2012/0266(COD) Lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 200183EY, asetuksen (EY) No 1782002 ja asetuksen (EY) No 12232009 muuttamisesta

2013/05/14 ENVI 3 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Jos lääketieteellistä laitetta koskevat määräykset tiukkenevat, tulee olla siirtymäaika. Jos laitteet ovat olleet markkinoilla vuosikymmeniä ja ne ovat osoittautuneet luotettaviksi ja ongelmattomiksi, ei tarvita turhia lisätestejä, vaan siirtää nämä testausresurssit innovaatioihin. EU:n vertailulaboratorioiden tehtävä olisi tutkia markkinoilla olevia laitteita, niiden tulisi olla riippumattomia. Kansallisten viranomaisten hyväksymät vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset nk. ilmoitetut laitokset ovat taloudellisia toimijoita joiden voi odottaa tarvitsevan keskittymistä. Niiden tulisi voida tehdä keskinäistä yhteistyötä eikä laitosten keskittymiskehityksen pitäisi vaikeuttaa pk-yritysten perustamista alalle.

2013/2061(INI) Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmasta 2012–2020 – Innovatiivista terveydenhuoltoa 21. vuosisadalle

2013/10/18 ENVI 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: e-terveyden tiedotuskampanjat kuuluvat jäsenmaiden tehtäviksi. Korostaa Euroopan terveysjärjestelmien tietokonejärjestelmien standardisointia ja yhteensopivuutta.

2012/0366(COD) Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

2013/05/14 ENVI 33 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Direktiivin tarkoitus on vähentää tupakointia ja erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista, pitkällä aikavälillä päästä eroon tupakoinnista kokonaan. Esittää paljon tiukennuksia komission esitykseen Suomen linjan mukaisesti. Toiveena on saada komissiolta tarkka lista kielletyistä lisäaineista, erityisesti riippuvuuksia aiheuttavista aineista, makuaineista ja aromeista ja niiden sallituista määristä. Tulee poistaa poikkeukset pakkauksien varoitusmerkinnöistä ja tuotteiden kulun seurantavaatimuksista. Tarvitaan teksti- ja kuvallisia varoituksia. Halutaan tuotemerkittömät tupakka-askit. Nuuska ja purutupakka tulisi kieltää samoin uudet tupakkatuotteet, lukuun ottamatta Suomen, Ruotsin ja Itävallan liittymissopimuksessa olevia poikkeuksia. Sähkötupakkaa tulisi kohdella kuin muitakin tupakkatuotteita. Jäsenmaiden lääkeainelainsäädännön alla voitaisiin hyväksyä lääkinnälliset nikotiinituotteet. Tupakkatuotteiden etäkauppa tulee kieltää. Alle 7,5 mm halkaisijaltaan olevia tupakoita ei saa myydä. Tulee kieltää uudet tupakkatuoteryhmät. Ajaa pakkausmerkintöjä kaikille tupakkatuotteille.