Liikkuvuus

Sari Essayah´n tekemät muutosesitykset:

Työntekijöiden liikkuvuus

2007/0229(COD) Yhdistelmälupadirektiivi. kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista

2010/03/25 EMPL 9 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tarkempi määritelmä työntekijälle, joka tulee  EU:n ulkopuolisesta maasta. Jäsenmaan tulee voida rajoittaa sosiaaliturva koskemaan työssä olevia tai niitä, jotka ovat olleet 6 kk työssä ja nyt työttömiä ja ovat maassa laillisesti asuvia ja joilla on työlupa. Tämän kohdan Suomi hävisi neuvostossa, mutta parlamentissa asia saatiin korjatuksi ja Suomen sosiaaliturvajärjestelmää ei tältä osin avattu. Osa muutosesityksistä jätettiin yhdessä Carl Haglundin kanssa.

2011/02/03 EMPL 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kuten yllä. Työntekijän tulee asua laillisesti maassa, ja tulee olla työlupa kansallisen lain ja käytäntöjen mukaisesti.  Yhtäläinen kohtelu ei koske sosiaalirahoitteista ammattikoulutusta. Työskentelymaasta pois muuttavat työntekijät tai hänen perikunnan omaisetovat oikeutetut saamaan työnteon perusteella kertyneen eläketurvan, korvaukset kuolemasta tai invaliditeetista samalla tavoin kuin jäsenmaan omat kansalaiset kun he muuttavat toiseen maahan. Tämän pykälän soveltaminen voidaan tehdä riippuvaiseksi maiden välisten kahdenvälisten sopimusten määräyksistä.

2010/0209(COD) Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä

2011/06/28 EMPL 16 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Korostaa yrityksen sisällä (ICT) siirtyvien ammattipätevyyttä ja korkeaa koulutusta vaativia tehtäviä ja työehtojen tulisi olla vähintään samat kuin EU:n sisällä lähetetyillä työntekijöillä. Sosiaaliturvaa voidaan rajoittaa jäsenmaan lainsäädännön perusteella tai jos on kotimaansa sosiaaliturvan piirissä. Sulkee vuokratyöntekijät ulos direktiivin piiristä, samoin ne EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka jo asuvat jäsenmaassa. Selkeyttää määritelmiä, vaatii harjoittelijoilta palkallista työsopimusta ja vaatii erityistietoja asiantuntijoilta.

2011/07/22 LIBE 13 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Direktiivi oli LIBE-valiokunnan jaetussa toimivallassa, jolloin osa samoista muutosesityksistä piti toistaa siellä. Muiden pykälien osalta ICT-työntekijän tulee olla työskennellyt vähintään 6 kk yrityksessä ennen maahantuloa. Perheenjäsenten oleskeluluvat tulee antaa 30 päivän kuluessa anomisesta ja heidän tulee saada myös työskennellä.

2010/0210(COD) Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten

2011/07/20 LIBE, EMPL 14 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Perää tehokkaita ja riittäviä valvontamekanismeja työolosuhteiden suhteen. Jäsenmaan tulisi voida päättää mille aloille direktiiviä voidaan soveltaa. Välitysfirmat eivät saa vaatia palkkioita kausityöntekijöiltä. Kansallista työlainsäädäntöä tulee noudattaa. Vaatii yhdenvertaista kohtelua työolosuhteiden, palkan ja irtisanomisen kuten myös terveydenhuollon ja työsuojelun suhteen. Sosiaaliturvaa voidaan rajoittaa, jos se on asumisperusteista. Osa muutosesityksistä jätettiin yhdessä Riikka Pakarisen kanssa.

2010/0380(COD) Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

2012/01/18 EMPL 2 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistetaan kohdat, että toisessa jäsenmaassa työskennelleellä yrittäjällä on rajatyöntekijänä oikeus tuon jäsenmaan työttömyysturvaan, jos hänen kotimaassaan ei ole yrittäjän työttömyysturvajärjestelmää.

TULOS: Sari Essayah oli tässä asetuksen muutoksessa EPP:n puolesta neuvottelijana, eli nk. varjoesittelijä. Hänen muutosesityksensä kuitenkin hävisi valiokunnan äänestyksessä. Valitettavasti, sillä Suomessa on yrittäjien työttömyysturvajärjestelmä, mutta Virossa ei ole. Tällaisiin rajatyön tilanteisiin kohdistuvana tuo määräys on Suomelle epäedullinen ja estää Virossa kehittämästä omaa järjestelmää.

2011/2293(INI) Valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustamisesta ja edistämisestä EU:ssa

2012/01/02 EMPL 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Ajaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä. Vapaaehtoistoiminta auttaa toiminnassa ympäristön hyväksi edistäessään rajat ylittäviä ystävyyssuhteiden muodostumista. Vapaaehtoistyötä järjestävät monet erilaiset kansalaisjärjestöt, ja uskonnolliset yhteisöt, jotka tekevät diakonista työtä, eikä niiden saamissa julkisessa rahoituksessa tule syrjiä ideologisten syiden perusteella. Kansalaisjärjestöt ja uskonnolliset ryhmät voivat laskea vapaaehtoistyön työajan osarahoituksen omavastuuosuutta.

2012/0061(COD) Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta

2012/07/11 IMCO 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa vastuun alihankkijoiden laiminlyönneistä jos alihankkijan valinnassa on noudatettu riittävää varovaisuutta.

2013/01/17 EMPL 7  muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Lähetetyn työntekijän vastaanottavilla jäsenmailla tulee olla kaikki valvontakeinot käytössään. Direktiivissä luetellut valvontakeinot ovat minimi, ei maksimi. Työnantajan tulee antaa ennen lähettämistä kaikki tiedot sen varmistamiseksi että työnantaja täyttää kaikki vaatimukset, luettelo ja henkilökohtaiset tunnistetiedot työntekijöistä, työn kesto ja paikka. Näitä tietoja tulee päivittää aina kun tulee muutoksia. Tiedot tulee sisällyttää myös sisämarkkinoiden tietojärjestelmään (IMI). Tulee nimittää kontaktihenkilö, joka on yhtiön laillinen edustaja kansallisen lain mukaan.

2013/0081(COD) Tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu)

2013/09/11 LIBE 8 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Erottaa toisistaan palkallisen ja palkattoman harjoittelun. Vastaanottavia tutkimuslaitoksia ei tarvitse jäsenvaltion hyväksyttää etukäteen. Pidentää jäsenvaltion vastausaikaa maahantulohakemukseen 60:sta 90:ään päivään ja 30:sta 45:än päivään opiskelijoiden ja tutkijoiden osalta. Jotkin ryhmistä saavat työnteon perusteella samat oikeudet kuin kansalaisetkin, mutta jäsenmaa voi rajoittaa sosiaaliturvan antamista esimerkiksi perhe-etuuksien kohdalla. Jäsenmaa saa pitää voimassa muitakin maahantulojärjestelyjä. (Esim. Suomeen kaikki tutkijat tulleet tähän asti sujuvampien kansallisten järjestelyjen kautta) Direktiivi tulisi voimaan kolmen eikä kahden vuoden kuluttua. Osa on jätetty yhdessä Nils Torvaldsin kanssa.

2013/09/16 EMPL 34 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kuten yllä, mutta lisäksi esittää työsopimuksen laatimista pakollisena palkallisille tutkijoille tai apurahatodistusta. Jäsenmaa voi pitää tutkijoina muitakin kuin tohtorin tutkintoa suorittavia. Opiskelija saisi työskennellä vähintään 10 tuntia viikossa. Palkaton tutkija tekisi harjoittelua osana opiskelujaan. Palkallisen tutkijan tulisi saada vähintään lain tai työehtosopimusten mukaista palkkaa. Au pairin määritelmään täsmennyksiä: ei tarvitse välttämättä hoitaa lapsia, tulee olla 18-30-vuotias eikä vastaanottavan perheen sukulainen. Perhe ei ole vastuussa kuluista, jos hän tulee raskaaksi. Voidaan edellyttää osallistumista esimerkiksi kielikursseille. Jäsenmaa voi arvioida työvoimatarvetta tai opiskelupaikkojen vajausta, sekä onko vapaaehtoistyö aitoa ja onko sillä seurauksia työllisyyteen ja onko au pairin vastaanottava perhe kykenevä tarjoamaan hyvän kodin. Jos on vakavia syitä epäillä petoksellista toimintaa, voidaan lupa peruuttaa tai evätä. Valmistumisensa jälkeen jäsenmaa saisi päättää saako henkilö jäädä 6-12 kuukaudeksi etsimään töitä tai perustamaan yritystä, jos he kykenevät kustantamaan oleskelunsa. Jäsenmaat voivat tarkistaa onko perustettu yritys aito. Jos tutkija muuttaa toiseen EU-maahan tutkimuksia varten, ei vastaanottavalla tutkimuslaitoksella ole velvollisuuksia häntä kohtaan ellei toisin sovita.

2011/0435(COD) Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta

2012/10/17 IMCO 8 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Poistaa komissiolta oikeuden määrätä miten Eurooppalaisen ammattikortin maksut kerätään ja jaetaan. Jäsenmaalle tulee antaa kuukausi aikaa käsitellä ammattikortin hakemus kahden viikon sijaan. Jos jäsenmaa ei käsittele kuukauden kuluessa tai kysy lisätietoja, ammattikorttia ei automaattisesti katsota myönnetyksi. Jos ammattiin vaadittuja taitoja ei säädellä kotivaltiossa, työskentelyvaltio tarkistaa että hakemuskaavakkeet ovat aidot ja täydet. Sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusta tulee edeltää 12 vuoden yleis- tai ammatillinen koulutus. Kuuden kuukauden harjoittelu voidaan suorittaa opiskelujen keskelläkin eikä vain lopussa. Osa yhdessä Mitro Revon ja Hannu Takkulan kanssa.